För forskare

Forskare som samarbetar med forskningspartners, utbildade brukare, får nya perspektiv från dem som faktiskt lever med en kronisk sjukdom. Ett påtagligt resultat av brukarmedverkan i forskning är att forskare får en större förståelse för den aktuella sjukdomens alla olika sidor.

En forskningspartner är en person som har erfarenhet av att leva med en kronisk sjukdom och kan representera den sjukdomsgrupp som hon/han har erfarenhet av. Forskningspartnern genomgår en grundutbildning och får sedan återkommande fortbildning.
Ett av grundkraven för att få bli forskningspartner är att personen är intresserad av forskning.

Sedan är det den enskilde forskarens önskemål och behov som avgör forskningspartnerns roll i det specifika forskningsprojektet. En forskningspartner kan därför delta i många olika aktiviteter inom ett projekt. I vissa fall från början till slut, i andra fall kanske han eller hon bara deltar under ett visst delmoment.
Forskaren får själv tillsammans med forskningspartnern arbeta fram former för hur samarbetet ska se ut i just sitt forskningsprojekt.

Genom samarbetet med våra forskningspartners får forskarna sedan goda möjligheter att sprida resultatet av forskningen inom aktuellt medlemsförbund. Det kan också vara ett tungt vägande argument vid ansökan om forskningsanslag från något av förbunden.

Inriktning på forskning
Brukarmedverkan i forskningen riktar sig främst mot medicinsk forskning, rehabiliteringsforskning och annan forskning som berör förbundens olika medlemsgrupper.

Olika forskningsinriktningar som är av intresse är:

  • grundforskning
  • patientnära klinisk forskning
  • patientrelaterad forskning kring sjukdomarnas uppkomst och effekter. Ibland talar man om patientnära forskning, ibland om vårdforskning och ibland även om överbryggande forskning (translational research) som knyter ihop grundforskning och patientnära klinisk forskning.

Ju närmare en brukare kommer forskningen, desto mer kan en brukare tillföra. Men i grundforskningen, vare sig det rör genetik, immunologi eller annan forskning är möjligheten för en lekman att bidra med erfarenheter självklart mer begränsad. Där är nyttan förmodligen störst när det kommer till att forskningspartnern får bidra med etiska synpunkter och kan göra insatser när det gäller att sprida information om forskningen.
I vårdforskningen är patient/brukarsynpunkter av intresse i hela forskningsprocessen.

Möt Sofia Kälvemark Sporrong som forskar i värdet av forskningspartners tillsammans med forskningsparners.

 

Relaterade artiklar

Visa fler