Den reumatologiska kongressen i USA

ACR, American College of Rheumatologi håller varje år en stor kongress. Där träffas forskarna och deras arbeten presenteras och diskuteras. Där föds idéer till ny forskning om de reumatiska sjukdomarnas bakomliggande orsaker. Målet i slutet av forskningskedjan är att finna behandlingar som kan bota inte en utan helst alla reumatiska sjukdomar, och att kunna förebygga så att människor slipper lida av dem.

Kongressen är otroligt stor och det är omöjlig att ge en bild av all forskning. Här följer några små kommentarer från den senaste kongressen.

Länk till ACR.s hemsida om kongressen

Partnerskap ger bäst resultat

Dr Porter läkare och forskare från Boston berättade om ett lyckat samarbetsprojekt mellan administratörer och patienter vid planering och byggnation av en sjukhusbyggnad för cancervård. Byggnaden blev färdig före tidsschemat och slapp kritik exempelvis om tillgänglighet.
- Att göra sin patient till en partner är verkligen att uppskatta styrkan i patientens röst, säger Janet Porter. Att finna ut en enkel väg för att engagera patienter i beslutsprocessen gör sjukhusadministratörens roll lättare.

Bättre behandlingsresultat

I ett symposium konstaterade forskarna att i ett partnerskap kan man tillsammans sätta upp mål. Oavsett om resultaten blev de önskade eller inte är oftast patienten mer positiv om hon varit delaktig och införstådd med tagna beslut.
Läkare som rekommenderar sina patienter att ta en aktiv roll i den egna sjukdomen och behandlingen har mycket att vinna. Resultaten av behandlingarna blir ofta bättre, patienten blir mer nöjd och kostnaderna lägre.

Sjukdomsbroschyrer

Ett annat område där patientinflytande är speciellt viktigt är när olika informationsbroschyrer ska skrivas. Patientens synpunkter gör att förståelsen blir bättre och tydligare.

Risken för infektion med de biologiska medicinerna

De nu inte längre så nya biologiska läkemedlen påverkar immunsystemet vilket kan betyda ökad risk för infektioner. Risken kan inte helt förhindras men det finns strategier för att minimera den.

Latent tuberkulos

Från universitetet i Kalifornien, framhöll Neil Ampel att viktigast är att alla undersöks vad gäller tuberkulos innan de påbörjar sin behandling med exempelvis anti-TNF-medicin. Latent tuberkulos kan upptäckas genom ett enkelt hudtest. I sådana fall kan patienten få förebyggande behandling för att hindra sjukdomen att blomma upp.
Dr Ampel påpekade att om en infektion trots test skulle uppstå går den att behandla och därefter återstarta immunterapin mot den reumatiska sjukdomen.

Flera sorters gulsot

- Risken för gulsot känner reumatologerna oftast till men inte att olika sorters gulsot kräver sin speciella behandling. Ett problem för patienten kan vara att de inte undersöks för båda typerna av hepatit med tanke på att de fungerar så olika. Exempelvis kan TNF-behandling användas vid känd och behandlad hepatit C, men vid hepatit B måste den användas med stor försiktighet, sa doktor Daniel Furst.

Influensa och pneumokocker

Ett annat hett ämne var vaccinering eller inte. Doktor Gil Melmed förordade vaccin mot influensa och pneumokocker av alla patienter oavsett om de står på immunmodulerande behandling eller ej. Däremot ställde han tveksam till vaccination med levande vaccin.

Forskningsstudier

Enligt dr Meenaksi Jolly från Chicago är det inte alltid så lätt finna personer som vill delta i kliniska studier. Ofta konkurrerar olika forskare om möjligheten att få till studier från samma grupp patienter med en speciell reumatisk sjukdom. En annan stötesten är att personerna oftast lottas till gruppen som får en verksam medicin eller till placebogruppen, det vill säga den grupp som inte får en verksam medicin. Och det går inte att välja vilken grupp man kommer att hamna i.
Ett annat aber är att kriterierna för vem som får delta i studier eller inte är väldigt strikta. Det beror på att försökspersonerna måste utgöra en mycket homogen grupp för att forskningen ska kunna ge svar på ställda frågor. Ibland kan minoritetsgrupper bli underrepresenterade och av historiska skäl kan misstro till studiesystemet göra att minoriter inte deltar i studierna.

Nya patienter engageras

Om det finns någon studie på gång i Alltoona, Pennsylvania, som kan vara passande för en nyinsjuknad patient försöker man involvera patienterna redan från början. Dr Kivitz förklarar att det kan vara en fördel att delta eftersom patienterna får tillgång till ny behandling som det annars kan ta tid för innan preparatet kommer ut på marknaden.
Om det inte finns en aktuell studie så informeras patienten om att det kan komma passande studier senare.

Sin egen kontrollperson

Ett sätt att kapa höga kostnader är att låta varje person vara sin egen kontrollperson i så kallade observationsstudier. Dr Tuhina Neogi från Boston använder den här metoden vid akuta giktattacker. Patienten svarar på ett frågeformulär via internet om vad som eventuellt kan ha utlöst attacken. Fördelen är att svaren skrivs precis när patienten är mitt i attacken och inte efteråt när minnet stört tankar på vad som kan ha utlöst gikten. Efteråt när attacken är över kan de fylla i samma frågeformulär och då blir det möjligt dra slutsatser om vad som utlöst skovet.

Katastrofantifosfolipidantikroppssyndrom, APS

Ett akut farligt skov vid APS, som är mycket sällsynt, kallas katastrof-APS. Det är livshotande och kräver tidig diagnos och behandling. Vad som händer är att flera av kroppens system slutar fungera på grund av mycket små blodproppar. Ännu vet inte forskarna varför en del personer med APS plötsligt utvecklar den här snabba problematiken. Kanske finns svaret i forskningen om på genernas roll.
Diagnosen ställs bland annat på om tre eller flera inre organ drabbats under en veckas tid. Doruk Erkan från New York city berättade om en algoritm, ett strukturerat system, som nyligen ställts för att diagnostisera snabbt.
Behandlingen kan bestå av en kombination av antikoagulantia och kortison eller intravenöst immunoglobulin.

Depression

Det är inte ovanligt med depression som en samsjuklighet både vid fibromyalgi, ledgångsreumatism, artros, SLE och andra reumatiska sjukdomar. En uppmaning från forskarna från Cincinnati var att inte negligera depression eftersom den kan påverka hur smärtan utvecklas, hur patienten kan lära sig leva med smärta utan och faktiskt hur hela livskvaliten på lång sikt utvecklas. Depressionen upptäcks ofta av patienten själv och forskarna underströk att depression ska behandlas. Behandlingen ska vara medicinsk eller på annat sätt med exempelvis kognitiv beteendeterapi, och helst engagera hela teamet.

Osteoporos – benskörhet

När kroppens bryter ner skelettets ben mer än kroppen bygger upp nytt ben kallas det osteoporos, benskörhet. Processen börjar redan tidigt i livet och är naturlig, men ibland kan balansen störas så att risken för frakturer blir stor. Detta går att behandla exempelvis med så kallade bisfosfonater. Tidigare har forskarna varnat för att långtidsbehandling med preparaten kan ge upphov till spontanfrakturer, frakturer utan synbarlig orsak.
En nyligen gjord sammanställning av rapporterer om risken för spontana benbrott, från New Hampshire, tyder på att nyttan med behandlingen är större än risken med den. För var tiotusende patient som behandlats under ett år fick trettio spontanfrakturer. För färre än tio patienter konstaterades frakturerna med röntgen.

Övervikt kan vara en orsak till ledgångsreumatism

En stor studie från Boston visar att kvinnor som är kraftigt överviktiga, BMI över 30, senare i livet har större risk att insjukna i RA än kvinnor med lägre BMI.

Knäartros

Knäartros förorsakas bland annat av övervikt, ålder, tidigare knäskador, elitidrott och ärftliga faktorer. En liten intressant studie från Boston belyste frågan om en bidragande orsak kan vara intag av söta läskedrycker. Studien visade att de som drack mest läsk, för män mer än fem/vecka, hade svårare knäartros. Överviktiga män som drack mer läsk hade lindrigare knäartros än män med låg vikt. Kvinnor som var lågviktiga och drack mer läsk hade tvärtom svårare knäartros. Frågan kvarstår om det är just högkaloriintaget som är boven eller om det är något speciellt ämne i drycken.
Resultaten kan tänkas peka mot att hälsosammare matintag skulle kunna vara gynnsamt vid knäartros.

Hjärt- och kärlsjukdom

Det är känt sedan tidigare att det finns autoantikroppar som syns i blodet långt innan en person får sin ledgångsreumatism. Ett forskningsteam i Chicago har visat att personer i befolkningen som inte har reumatisk sjukdom men har de aktuella autoantikropparna har högre risk att få åderförkalkning. Kanske har de funnit en biomarkör för hjärt- och kärlsjukdom.

Tänder och RA

Studier visar att problem med tänderna/munhålan kan vara en lika stor orsak till reumatisk sjukdom som rökning. Samma kan gälla för diabetes, maligniteter, benskörhet och hjärt-kärlsjukdom. Forskarna tror att det är bakterier i munnen som påverkar immunförsvaret. En annan sida av frågan är vilken betydelse rökning har för tandlossning (parodontit).
Konstaterat är att män och kvinnor löper samma risk för tandlossning.

Systemisk skleros, sklerodermi

I ett symposium diskuterades att patienter med sklerodermi kan ha många olika autoantikroppar. De autoantikropparna kan dela in patienterna i grupper. De olika autoantikropparna kan ha betydelse för hur sjukdomen utvecklas och för överlevnaden.

Gikt

Gikt är en reumatisk sjukdom som tillhör gruppen kristallartriter som karakteriseras av akut och/eller kronisk inflammation genom att uratkristaller frisätts i leder. Uratkristaller är slutstadiet i nedbrytningen av mat. Till skillnad från många andra reumatiska sjukdomar dominerar männen eftersom deras urinsyranivåer generellt är lägre än kvinnors. Barn får mer sällan gikt.
På olika kongresser poppar den här reumatiska sjukdomen upp från och till. Kanske därför att fler personer, så även barn, får den, vilket i sin tur kan bero på att vi blir äldre och på att fler är överviktiga. Vi blir mer utsatta för högt blodtryck och diabetes.

Gikt är kopplat till mat och dryck

Fisk, kött, inälvsmat och skaldjur rekommenderas i mindre mängder medan mejeriprodukter, och då speciellt fettsnåla produkter, rekommenderas. Alkohol i allmänhet kan utlösa attacker och då är öl den sämsta varianten. Vin sägs inte påverka gikten alls.

Goda råd:

 • Daglig motion (4 km/dag)
 • Viktminskning och blodsockerkontroll
 • Ät mycket frukt, grönt och fettsnåla mejeriprodukter
 • Undvik öl och starksprit
 • Ät 280 gram körsbär/dag

Korta påståenden ur vimlet

 • Se personen i den situation hon/han lever i. Se inte bara vad de kan göra utan också vad de vill göra.
 • Forskningen kring tarmbakterier kommer att öka.
 • Det talas mycket om i vilka doser behandlingen ska ges och när medicinerna ska kunna sättas ut.
 • Kombinationsbehandling kan vara att föredra.
 • Antalet personer med artros kommer att fördubblas under de kommande 10 åren. Dyrt och ger stor påverkan på de enskildas liv.
 • Inom tre- fyra år kommer det att finna bättre behandlingar för autoimmuna febertillstånd.
 • Om du tror på att fysisk aktivitet gör dig bättre så fungerar det.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler