Eira-forskare bjöds på fondtårta

EIRA står för epidemiologisk undersökning om reumatoid artrit och är världens största i sitt slag. Studierna handlar om miljö, genetik och immunologiska faktorer (som söks i blod).

En forskargrupp som i år uppmärksammades med tårta var Eira-forskarna på Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin i Solna. Till kalaset kom tiotalet personer som skänkt gåvor till Reumatikerfonden. Tillsammans med medarbetare fick de lyssna på professor Lars Alfredsson och forskarassistent Camilla Bengtsson.

I EIRA studeras hur miljö, genetik och immunologiska faktorer kan påverka uppkomst och förlopp av ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA). Professor Lars Alfredsson poängterade att de vill identifiera faktorer som påverkar prognosen av RA. Speciellt sådana faktorer som den som har sjukdomen själv kan påverka.
Studien startade 1996 och bygger på enkäter som besvaras av patienter med RA och kontrollpersoner ur normalbefolkningen. Frågorna handlar om livsstil och miljöfaktorer som kan påverka risken att få RA och påverka själva sjukdomen. Eira-projektet visar att gåvorna till Reumatikerfonden gör skillnad och behövs!

Här kan du ge din gåva!

Uppföljningsstudie

Studien startade 1996 med insamling av uppgifter från patienter med RA och kontroller från den allmänna befolkningen. Insamlingsarbetet av uppgifter i EIRA follow-up startade 2009 och sedan dess tillfrågas patienterna i EIRA om att fylla i en enkät 1 år samt 3 år efter sjukdomsstart.
– Förhoppningsvis kan vi fortsätta efter 5 år också. Enkäterna berör områden som fysisk aktivitet, tobaksvanor, familjeförhållanden, matvanor, medicinering, smärta och arbetsförhållanden. Dessutom ber vi deltagarna lämna blodprov, säger Lars Alfredsson.

Gener kopplade till RA

Studierna har gett ny genetisk information om vilka genvarianter som är känsliga för inflammation. I dagsläget undersöker forskarna betydelsen av 200 000 genvariationer bland deltagarna i EIRA. Man undersöker vilka gener som utgör risk för att få RA. Den kunskapen kan sedan ha betydelse för att finna riskgener för andra kroniska sjukdomar, som exempelvis myosit, reumatisk muskelinflammation, en sjukdom som delvis har samma orsaksmönster som RA.

EIRA-studierna har inte endast uppmärksammats inom reumatologin utan tankarna har spritt sig vidare inom olika forskningsområden.
– EIRA är ett logiskt arbetssätt med ett koncept som går att exportera och dra nytta av för andra sjukdomar. Inom forskningen på MS har en liknande studie startats, säger professor Lars Alfredsson.

Rökning

Resultaten från Eira-studierna visar att den person som röker har större risk att få RA än normalbefolkningen. Om rökning sammanfaller med att ha en ärftlig riskgen för sjukdomen blir risken större. Den absolut största riskfaktorn för att få RA är om man röker mycket och samtidigt har dubbel uppsättning av den viktigaste riskgenen, risken blir då 40 gånger större än personer som inte röker och inte har denna gen.
Forskningen visar också att rökande patienter med RA oftare utvecklar en mer aggressiv sjukdom. Det visar sig också att effekten av de så kallade TNF-hämmande medicinerna, inklusive metotrexat, är sämre än hos personer som inte röker. Det finns alltså mycket att vinna på att sluta röka både för familjemedlemmar som kan ha riskgener och för den som själv lider av RA.
Vad i rökningen som påverkar sjukdomen vet man ännu inte - arbetshypotesen är att RA för vissa personer startar i lungan där röken, inte själva nikotinet, ger irritation i lungan.

Kiseldamm och mineraloljor

Yrkesmän som exponeras för kiseldamm löper en större risk att utveckla sjukdomen. Det finns en förhöjd risk för dem som utsätts på exempelvis byggarbetsplatser via aktiviteter som bergborrning, stenkrossning och stenslipning. Även yrkesmässig exponering av mineralolja kan ge aggressivare RA, men det medför ingen risk att använda hudkräm som innehåller mineraloljor.

Fisk

I Eira har forskarna konstaterat att fet fisk har en skyddande effekt mot hjärt- kärlsjukdom. Viktig information eftersom inflammation är en av hörnstenarna i själva RA-sjukdomen och många av behandlingarna är riktade mot att minska den inflammatoriska processen.
De som åt fet fisk minskade sin risk att få RA med 20 %. Det är just att äta fet fisk varje vecka som har betydelse, inte hur många gånger i veckan.

Vaccinationer

Nyinsjuknade patienter och kontrollpersoner tillfrågades om de vaccinerat sig inom de fem senaste åren mot influensa, gulsot, difteri eller polio. De som vaccinerats jämfördes med dem som inte vaccinerats och resultatet blev att det inte finns något samband mellan vaccinationer och insjuknande i RA.

Läs mer om Eira-projektet

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler