​Nationell samordning av smärtvården behövs

Nyligen publicerades rapporten "Nationellt uppdrag: smärta", framtagen av Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning (NSK). Reumatikerförbundet ingick i referensgruppen som bidragit med inspel till rapporten.

Smärta är ett utbrett folkhälsoproblem som drabbar individen hårt och innebär stora kostnader för samhället, inte minst i form av långtidssjukskrivningar och människor som ställs utanför arbetsmarknaden.

I rapporten ”Nationellt uppdrag: Smärta” är utredarnas kritik av dagens smärtvård bred och omfattande. Trots att stora insatser görs av engagerade individer inom sjukvården visar rapporten att det behövs en radikal omläggning av smärtvården på bred front. Ett flertal brister lyfts fram:

1. Avsaknaden av kompetens och struktur inom primärvården för handläggning av patienter med smärta är djupt problematisk, inte minst eftersom det kan leda till att problemen förvärras och permanentas.

2. Många landsting och regioner saknar multidisciplinära behandlingsenheter till vilka primärvården kan slussa patienter som behöver både en mer specialiserad vård och kunskaper om hur man kan undvika att smärtan helt tar över ens liv. Det kan till exempel handla om stresshantering eller fysisk träning. Det sistnämnda har gett en positiv påverkan uppgav flertalet (59 procent) i Reumatikerförbundets medlemsundersökning, 

3. Det saknas stabilt organiserade samarbeten mellan vårdnivåerna inom sjukvården, vilket omöjliggör effektiva vårdkedjor för patienter med smärtproblematik. Istället möts patienterna av osammanhängande vårdinsatser som skapar frustration och resignation istället för trygghet och hopp. Patienter upplever att de bollas runt mellan vårdenheter och får inte den hjälp de behöver.

Om detta skrev Reumatikerförbundet, tillsammans med andra patientförbund, en debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet

Här kan du läsa Reumatikerförbundets debattartikel om hur träning kan vara smärtlindrande. 

I en relaterad nyhet har SVT skrivit om hur smärtvården är i Sverige. 

På SKL:s hemsida kan du  ladda ner rapporten i sin helhet.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler