Sammanfattningen från KPMG:s granskning

Revisionsbyrån KPMG har haft uppdraget att granska Reumatikerförbundets ekonomiska redovisning. Här överlämnar de en sammanfattande rapport.

Sammanfattningen ligger som en pdf-bilaga här nedan.

Saxat ur rapporten:

KPMG har per 2012-02-19 fått ett uppdrag från Reumatikerförbundet (”Förbundet”) att bistå med en oberoende analys och utredning av påstådda fel och tveksamheter i Förbundets hantering av olika ekonomiska angelägenheter och redovisning.

Områdena som Förbundet bett KPMG att analysera är:

■ Ekonomiska rutiner och organisation
■ Efterlevnad av regelverk för 90-kontoorganisation och reglerna för FRII-medlemmar
■ Transparens i årsredovisning
■ Tillämpning av skatteregler och redovisning av förmåner.

Vår bedömning är att Förbundets nuvarande årsredovisningsmall och därmed identifierade brister i presentation av verksamheten i text och siffror bidrar till en tydligt ökad risk för osäkerhet och uppenbara svårigheter för en läsare att dra väl grundade slutsatser. Detta förstärks av att det finns vissa direkta felaktigheter i årsredovisningen för 2011.

Såsom Förbundet valt att redovisa Reumatikerfondens utveckling i 2011 års årsredovisning finns en risk för att en extern läsare kan tolka det som att Förbundet i årsbokslutet valt att belasta Reumatikerfonden med ett underskott från annan verksamhet i Förbundet.

Vår analys av Förbundets interna redovisning indikerar inte att Reumatikerfondens kapital skulle ha använts till annan verksamhet än vad som ryms inom Förbundets ändamål.

Eftersom Reumatikerfonden inte är en egen juridisk person, innebär detta att något avsteg inte har gjorts från de regler som gäller för 90-konton.

KPMGs ursprungliga uppdrag ska utökas för att följa upp att redovisningen av eventuella förmåner skett korrekt avseende samtliga anställda och förtroendevalda under perioden 2007-2012.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler