Reumatikerförbundets förpackningsprojekt

Projekten är avslutade. Verksamheten fortsätter i förbundets bolag Reuma Utveckling AB och genom samarbete med designhögskolor.   

 

Resumé

Reumatikerförbundet genomförde 2003 en förstudie med stöd av Apoteket AB, Läkemedelsindustriföreningen och Allmänna Arvsfonden vad gället förutsättningarna att påverka framtida utformningen av läkemedelsförpackningar.

Reumatikerförbundet kartlade med stöd av Hjälpmedelsinstitutet 2003-2004 problem som finns vid öppning av förpackningar, samt vilka krav det ställer på förpackning och hjälpmedel för att bli lätthanterliga. 

2003-04 genomförde Reumatikerförbundet ett konsumentprojekt med stöd av Konsumentverket och ETAC. Medlemmar engagerades i workshops, en massaktion där allmänheten fick rösta fram bästa och sämsta förpackning med 18 000 röstande genomfördes. Här utsågs äggkartongen till bästa och glasburk med vacum och plåtlock till sämsta förpackning. En bearbetning av branschorganisationer skedde.

2004-06 genomfördes ett metodutvecklingsprojekt för att bedöma förpackningars hanterbarhet för människor med nedsatt handfunktion. Det skedde med stöd av Konsumentverket, Apoteket och Läkemedelsindustriföreningen, Svensk Egenvård, Astra Zeneca Sverige samt företag som testade produkter under utvecklingsskedet. En metod utvecklades under ledning av Unicum, Nordisk Design för alla Center i Bollnäs. Även Sveriges Provnings och Forskningsinstitut (SP), Institutet för Livsmedel och Bioteknik (SIK) och Spenshults reumatikersjukhus deltog i utvecklingsarbetet.

Konsumentverket, Läkemedelsverket, Läkemedelsförmånsnämnden, Apoteket, Läkemedelsindustriföreningen, Livsmedelsföretagen och Svensk Egenvård var representerade i en intressentgrupp som följde metodutvecklingen. Metoden är av Läkemedelsverket godkänd som ”state of the art” när det gäller att värdera om läkemedelsförpackningar är lättöppnade, vilket gör att de inte får bytas ut av Apoteket till billigare generika vid expediering.

Med stöd av Nordiska Ministerrådet genomfördes ett nordiskt samarbete under 2005-2006. Syftet var att med den svenska arbetsmodellen som förebild få konsumentorganisationer och branscher i de nordiska länderna att arbeta med frågan. En nordisk intressentgrupp bildades med representanter från konsumentorganisationer, industrin, forskningsinstitut och myndighetsanknutna institutioner. Samarbetet har bl. a resulterat i att

Gigtforeningen i Danmark har genomfört en namninsamling bland allmänhet och på webben och hösten 2007 överlämnat över 53 000 underskrifter med krav om lättöppnade förpackningar till Danmarks konsumentminister. I Finland pågår år 1 av det treåriga PAKKAA-projektet som drivs av det finska Reumatikerförbundet och har svensk förebild.  Därtill genomfördes en Nordisk konferens i maj 2006 med 150 deltagare.

Under maj – september 2005 genomfördes en förstudie för projektet Testkonsulenter på Spenshult med stöd av Europeiska Socialfonden.

Utbildning av Testkonsulenter på Spenshult inom Växtkraft Mål 3. Ett Eu-projekt för att utbilda testkonsulenter bedrevs av Reumatikerförbundet på Spenshults Reumatikersjukhus under perioden 20060101-20060630. Sju personer med olika funktionshinder påbörjade utbildningen. Nu arbetar 3 av dem som testkonsulenter med Reumatikerförbundets metod på Spenshults Reumatikersjukhus.

Folkrörelseprojektet Lättöppnade förpackningar (LÖP) genomfördes 1 november 2004 - 30 november 2007 i samarbete mellan Reumatikerförbundet, Handikappförbunden, pensionärsorganisationerna PRO och SPF samt Sveriges Konsumenter med stöd av Arvsfonden.

Inom LÖP har 840 kontaktpersoner och 113 arbetsgrupper varit verksamma bland medlemmarna. 6 massenkäter och 3 tunga undersökningar har genomförts för att mobilisera konsumenter och påverka marknaden. Vi har lyckats nå media i mycket hög utsträckning genom projektet. Via tidningar har vi nått 13,5 miljoner läsare och det har varit 9 TV- och 15 radioinslag. Fackpressen har nära nog varje månad haft något inslag och alla större berörda företag är idag medvetna om konsumentkraven och problemen.

Genom projektets samarbete med designskolor har vi påverkat utbildning och kunskap hos framtidens designer.

Samarbete med företag

Reumatikerförbundet har samarbetat med följande företag med tester och i produktutveckling; Abbott, Amgen, AstraZeneca, Cerbo,

Associerade projekt

Unicum – Nordisk Design för Alla Center genomförde mellan den 15 oktober 2005 - 30 juni 2007 EU-projektet ”Universell design för regional utveckling”. Målet var att bidra till regional utveckling genom att sprida kunskap om Universell design. Unicum har också varit huvudansvariga för utveckling av Reumatikerförbundets testmetod. Unicum har dessutom medverkat till att flera designskolor nu för in Design för alla i sina kursplaner. Reumatikerförbundet är representerat i styrelsen för Centret.

Ett nordiska projektet kring ”Easy opening - Lättöppningsbara Förpackningar” har tillkommit på initiativ av Reumatikerförbundet. Det är ett samarrangemang mellan SIK, SP, VTT och DTI och som finansieras till 50% av Nordisk Innovation Center. Easy opening syftar till att ge vetenskapligt underlag för standardiseringsarbetet. Projektet startade den 1 juni 2006 och avslutas den 31 mars  2008. Projektgruppen i ”Lättöppningsbara Förpackningar” består av deltagare från; SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik, Spenshult Reumatikersjukhus, Teknologisk Institut, Danmark och VTT Statens Tekniska Forskningscentral, Finland. 

Deltagande företag från industrin; Pakkausteknologia - PTR ry, The Finnish Association of Packaging Technology and Research, Finland. Dfa-network, Design för Alla, Finland. Den Norske Emballasjeforening, Norge. Emballage og Transports Medlemskreds, Danmark Stora Enso Oyj, Finland och Cerbo, Sverige.
Konsumentorganisatorer; Reumatikerförbundet, Sverige och Reumaförbundet i Finland.

Europeiskt standardiseringsarbete

Sedan 2007 pågår på Reumatikerförbundets initiativ ett europeiskt standardiseringsarbete för lättöppnade förpackningar med Reumatikerförbundets metod som grund. Swedish Standards Institute, SIS leder arbetet inom CEN/TC 261 “Packaging”. Arbetet beräknas vara slutfört 2010. Genom detta arbete aktualiseras frågan hos alla berörda större företag och branschorganisationer i Europas länder vilket oavsett framtida standard driver på utvecklingen mot mer konsumentvänliga förpackningar.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler