Stiftelsen Paul Jensens fond

Denna fond delar ut pengar till sånt som kan underlätta vardagen. Du ska vara medlem i Reumatikerförbundet sedan minst tre år, du ska ha en reumatisk diagnos och du ska vara rökfri. Obs! Nästa ansökningstillfälle är under våren 2019.

Krav på den som söker bidraget

Du som är reumatiker och medlem i Reumatikerförbundet sedan minst tre år (medlem senast 2014-03-30) kan ur denna stiftelse ansöka om bidrag för att på olika sätt underlätta vardagen. Ett krav är att du är rökfri. Läkarintyg som styrker diagnosen skall biläggas.

Bidraget är inkomstprövat. Taxerad inkomst 2016 får uppgå till högst fyra prisbasbelopp (177 200 kronor). Detta skall styrkas med kopia av ”Bevis om slutlig skatt enligt 2015 års taxering”. OBSERVERA! inte deklarationsblankett eller inkomstuppgifter. Reumatisk sjukdom skall styrkas med intyg av läkare.

Om du fått bidrag från Reumatikerförbundets fonder, stiftelser förvaltade av Reumatikerförbundet eller stiftelsen Paul Jensens fond under de tre senaste kalenderåren (under år 2015, 2016, 2017) beviljades inte bidrag.

Bidrag beviljas inte i efterskott eller om bidrag erhållits från kommun, landsting eller annan anslagsgivare.

Enligt beslut i stiftelsens styrelse ges inte bidrag till:

• Tvättmaskiner

• Diskmaskiner

• Glasögon

• Bilar

• Resor och behandlingar

• Bostadsanpassning

Storleken på bidraget är beroende på stiftelsens utdelningsbara avkastning. År 2016 uppgick bidraget som högst till 5 000 kronor.

Ansökan skall göras på speciell blankett som skall vara stiftelsen tillhanda senast den 25 mars 2018.

Besked om styrelsens beslut lämnas skriftligt senast den 30 juni 2018. Förhandsbesked kan inte lämnas.

Beviljat bidrag rekvireras på särskild blankett som bifogas med beskedet. Rapport som visar att beviljat bidrag använts till avsett ändamål skall skickas in till stiftelsen senast två månader efter det att bidraget utbetalats. Om rapport med kvitton inte redovisas, måste beviljat bidrag återbetalas.

Bidrag som inte utnyttjats inom sex månader från datum på beslutsbrevet, återgår till stiftelsen.

Relaterade artiklar

Visa fler