Hjälpmedelsfonden

Blankett genom Reumatikerdistriktets

kansli tfn 031-24 93 00

Du kan söka bidrag till inköp av hjälpmedel som underlättar en reumatikers vardag.
Bidragets storlek
-Bidrag kan erhållas till maximalt 50 % av kostnaden för hjälpmedlet
-Högsta bidragssumman som kan erhållas vid ett och samma tillfälle är 2.000 kr
-Lägsta bidrag som utbetalas är 300 kr

Förutsättningar för att du ska erhålla bidrag från Hjälpmedelsfonden är:
-Att du varit medlem i Reumatikerdistriktet i Göteborg minst tre år.
-Att det gått två bidragsfria år sedan du senast beviljades bidrag ur Hjälpmedels-
fonden
-Att inga bidrag från Reumatikerförbundet eller regionen beviljas för samma inköp
-Till ansökan ska bifogas ett intyg som styrker behovet av ansökt hjälpmedel,
intyget ska vara utfärdat av läkare eller arbetsterapeut

Utbetalning av bidrag
-Beviljat bidrag betalas ut efter det att du med kvitto styrkt inköp av hjälpmedlet
-Beviljat bidrag m¨ste utnyttjas inom 6 månader efter det att besked erhållits


Ansökan ska vara inlämnas senast två veckor före fondstyrelsens sammanträde, om ansökan inte inkommit i tid tas den upp först på nästa sammanträde.

Relaterade artiklar

Visa fler