Påverkan

Vi är med och påverkar i Stockholms stad!

Funktionshindersråd
I Stockholms stad finns det för denna mandatperiod (2019-2022) 27 råd för funktionshindersfrågor (fh-råd) som är anknutna till kommunstyrelsen, en stadsdelsnämnd, en facknämnd eller en bolagsstyrelse. Där vi är med och påverkar vårt samhälle, vår närmiljö, vår kultur och tillgänglighet. I råden arbetar man för alla människor med funktionsnedsättning i staden.

Rådens uppgift är att bevaka funktionshindersaspekter i olika frågor. Råden ska ge personer med funktionsnedsättning i Stockholm inflytande och insyn i allmänna frågor som berör deras levnadsförhållanden och ta initiativ till förbättringar.

I råden tas inte upp enskilda ärenden utan mer övergripande frågor som berör mångas vardag. Ja, vi brukar ofta säga att det som är bra för oss med funktionsnedsättning är bra för alla. Är den fysiska miljön tillgänglig så är det t ex också bra för äldre och barnfamiljer. En bra ljudmiljö är t ex till gagn för alla och kan förebygga framtida hörselskador. Fler och bättre toaletter i offentlig miljö är inte bara bra för människor som är mag- och tarmsjuka. Det är bra för alla.

I stadsdelsnämndernas fh-råd behandlar vi många frågor som berör våra medlemmars vardagsliv. Det handlar om särskilda boenden och boendestöd, dagliga verksamheter, tillgänglighet, biståndsbedömningar och andra insatser. Vår uppgift i dessa råd är att bevaka att våra grupper får en så bra service och stöd som möjligt, inte drabbas av minskade resurser, att miljön är tillgänglig, att brukarmedverkan stärks mm. Kommunstyrelsens fh-råd består av både politiker och representanter från funktionshinderrörelsen. Övriga råd består av enbart representanter från funktionshindersrörelsen.

Funktionsrätt Stockholms stad har stadens uppdrag att samordna funktionshindersorganisationernas nomineringar till fh-råden. Ledamöterna väljs på fyra år. Endast den som bor i staden kan utses till ledamot i råden.

Just nu pågår mandatperioden, men det kan finnas vakanser som vi kan nominera till. Här hittar du ev. vakanser

Hör av dig till kansliet för Reumatikerföreningen, info@reumasthlm.se eller tel 08-462 99 25 om du är intresserad. Berätta vem du är och vad du tycker är kul/spännande/upprörande i livet och var med och kämpa för ett samhälle där vi alla kan vara med!


Patientråd för Akademiskt specialistcentrum

Akademiskt specialistcentrum är ett koncept för universitetssjukvård utanför akutsjukhusen och består av fyra vårdenheter:

Centrum för diabetes
Centrum för neurologi
Centrum för reumatologi
Överviktscentrum

Reumatikerföreningen Stockholm är med i deras patientråd. Rådet träffas regelbundet och diskuterar aktuella frågor och ämnen. Är det någon speciell synpunkt som du vill vi ska framföra? Hör av dig till kansliet.

Relaterade artiklar

Visa fler