Påverkan

Vi är med och påverkar i Stockholms stad!

I Stockholms stad finns f n 28 råd för funktionshinderfrågor (fh-råd) där vi kan vara med och påverka vårt samhälle, vår närmiljö, vår kultur och tillgänglighet. I råden arbetar man för alla människor med funktionsnedsättning i staden. Det finns ett råd under kommunstyrelsen, ett i varje stadsdelsnämnd (14 st) samt i stadens facknämnder och bolag (13 st) där man arbetar med verksamheterna som är knutna till respektive nämnd/styrelse.

I råden tas inte upp enskilda ärenden utan mer övergripande frågor som berör mångas vardag. Ja, vi brukar ofta säga att det som är bra för oss med funktionsnedsättning är bra för alla. Är den fysiska miljön tillgänglig så är det t ex också bra för äldre och barnfamiljer. En bra ljudmiljö är t ex till gagn för alla och kan förebygga framtida hörselskador. Fler och bättre toaletter i offentlig miljö är inte bara bra för människor som är mag- och tarmsjuka. Det är bra för alla.

I stadsdelsnämndernas fh-råd behandlar vi många frågor som berör våra medlemmars vardagsliv. Det handlar om särskilda boenden och boendestöd, dagliga verksamheter, tillgänglighet, biståndsbedömningar och andra insatser. Vår uppgift i dessa råd är att bevaka att våra grupper får en så bra service och stöd som möjligt, inte drabbas av minskade resurser, att miljön är tillgänglig, att brukarmedverkan stärks mm.

Vägledande för vårt arbete i råden är Stockholm - en Stad för Alla Det är stadens styrdokument för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället.

I Stockholm nomineras ledamöterna till de olika råden från sin egna förening, via HSO Stockholms stad och utses av respektive nämnd. Man sitter i rådet under en mandatperiod, som följer de politiska valen. Innevarande mandatperiod är 2019-2022.

Låter det spännande? Kom med och påverka i din stadsdel eller i en facknämnd. Tillsammans kan vi göra underverk! Hör av dig till kansliet för Reumatikerföreningen, tel 08-462 99 25 om du är intresserad. Berätta vem du är och vad du tycker är kul/spännande/upprörande i livet och var med och kämpa för ett samhälle där vi alla kan vara med!

Följande medlemmar från vår förening representerar rörelsehinderföreningarna i stadens råd för funktionshinderfrågor. 

Stockholms stads bolag och nämnder

Fastighetsnämnden - Britt-Inger Stjernström
Stockholm Business Region - Gunilla Göran

Stadsdelsnämnder

SDN Rinkeby-Kista - Avraam Lazaridis
SDN Spånga-Tensta – Avraam Lazaridis

Relaterade artiklar

Visa fler