"Tillför kunskap och arbetsglädje"

Sofia Kälvemark Sporrong, Medicine Doktor i Socialmedicin, är den första att samarbeta med forskningspartners. Hon arbetar på Uppsala Universitet och forskar bland annat inom forskningsprogrammet Combine.
Forskningsprojektet har titeln Patienters uppfattning om forskning/Vilka uppfattningar har patienter om forskning?

Sofia Kälvemark Sporrongs forskningsprojekt går ut på att fråga personer med kroniskt inflammatoriska sjukdomar hur de ser på forskning, forskare och sin egen medverkan i forskning. Tanken är att det ska ge ökad förståelse för frågan i sig, men också vara till en hjälp för forskare inom området. Behöver forskare kanske ändra sitt sätt att vara i ljuset av forskningsresultatet?

- Traditionellt är patienter underordnade medicinska forskare (det finns förstås ett ömsesidigt beroende, forskarna behöver patienter till sin forskning och patienter behöver forskningsresultaten för att må bättre) men vårt projekt kan komma att stärka patienternas ställning. Deras röst blir hörd. Därför är det kanske extra viktigt att vi har forskningspartners i just det här projektet. Så att inte jag, som forskare, är ensam om att ställa frågor och tolka resultat.

Det finns flera skäl till att samarbeta med forskningspartners, menar Sofia Kälvemark Sporrong. Dels är det själva projektet, där hon som forskare frågar patienter om hur de ser på forskare (och därmed ser på henne själv). Det blir alltså ett komplicerat förhållande som underlättas av att ha forskningspartners som verkligen är med i hela projektet.

- Ett annat skäl är att det, oavsett forskningsprojekt, ger värdefulla patient-aspekter vad gäller allt från frågeställning till tolkning. Det ger verklighetsförankring och är, rent egoistiskt, väldigt utvecklande för mig som forskare, menar hon.

Det är två utbildade forskningspartners som är deltagare projektet om patienters uppfattning om forskning. De har varit aktiva i många delar av forskningsprojektet.

- De har bland annat deltagit i metodval och diskussioner kring urval. De har hjälpt till med utformning av frågeguide, ansökan till etikprövningsnämnd och utformandet av andra dokument i projektet. Vi har inte börjat med den empiriska delen än, men där kommer de också att vara med, liksom i tolkning av resultat.

Och Sofia Kälvemark Sporrong är nöjd med samarbetet:

- Båda har ett stort engagemang och är kunniga och "kloka". Dessutom är det väldigt värdefullt med deras kunskaper och, inte minst, erfarenheter inom området. För mig känns det också som att vi har en bra personkemi – vilket ger arbetsglädje!, säger hon och fortsätter:
- De har bidragit med kunskap, erfarenhet och insikter. Dessutom är de båda kritiskt tänkande så de har bidragit till såväl det teoretiska som det praktiska arbetet i projektet.

Relaterade artiklar

Visa fler