Reumatikerförbundet och Svensk Ortopedisk Förenings Patientsäkerhetsstipendium 2015


Syfte: Att stimulera fortsatt utveckling av patientsäkerheten inom svensk ortopedi, genom att uppmärksamma och belöna ett multiprofessionellt utvecklings- eller förbättringsarbete som under det senaste året har visat, eller på goda grunder kan antas minska, risken för vårdskador.

Stipendiet tilldelas en eller flera kliniker/enheter vars medarbetare belönas. Stipendiesumman ska användas för fortsatt arbete med att minska risken för vårdskador, och mottagande klinik/enhet avgör själv hur detta ska ske.

Regler

Reumatikerförbundet och Svensk Ortopedisk Förenings Patientsäkerhetsstipendium utdelas årligen till en eller flera kliniker/enheter. Sökanden ska till Svensk Ortopedisk Förenings (SOF) patientsäkerhetskommitté (pelle.gustafson@patientforsakring.se) senast 30:e juni

2015 lämna in en ansökan innehållande en egen motivering som visar hur sökanden uppfyller de angivna kriterierna. Ansökan ska författas enligt modifierad SBAR-modell (Situation, Bakgrund, Arbete, Resultat) och rymmas på en A4-sida.

Motiveringen ska innehålla en tydlig redogörelse för hur ett multiprofessionellt utvecklings- eller förbättringsarbete genomförts, samt tydligt visa på vinsten ur patientens perspektiv. Man bör ange en eller flera indikatorer som kan antas korrelera med uppnått resultat och visa på skillnaden som uppnåtts under genomförandet. Indikatorerna bör vara generaliserbara för att arbetet skall kunna användas även på andra kliniker/enheter.

SOF:s patientsäkerhetskommitté föreslår senast den 1:a augusti samma år till SOF:s styrelse samt till Reumatikerförbundets styrelse en eller flera lämplig(a) stipendiemottagare. Mottagaren/na utses av SOF:s styrelse tillsammans med Reumatikerförbundet. Patientsäkerhetsstipendiet kan delas mellan flera kliniker/enheter. Total stipendiesumma uppgår år 2015 till 25 000 kronor.

Praktiskt: Mottagaren/na annonseras under Ortopediveckan. Överlämnandet av stipendiet sker under hösten samma år på plats hos mottagande klinik/enhet av representant för SOF och Reumatikerförbundet. Redovisning av hur stipendiet har använts sker skriftligen ett år efter överlämnandet till SOF:s patientsäkerhetskommitté för vidare befordran till Reumatikerförbundet och SOF:s styrelse.

Relaterade artiklar

Visa fler