Allmänna bestämmelser

Här finner du information om hur du söker anslag.

För att komma i fråga för anslag ska forskningen falla inom området reumatologi/rörelseorganens sjukdomar. Anslag beviljas i första hand för forskares direkta utgifter i forskningsarbetet, i andra hand som bidrag för forskares förlorade löneförmåner på grund av arbetet med forskningen, samt endast undantagsvis för täckning av kostnader för översättning och tryckning av gjorda vetenskapliga undersökningar. Anslag kan beviljas till svenska forskares studier utomlands.

Reumatikerfondens förbundsstyrelse beslutar efter förslag av Reumatikerförbundets Vetenskapliga nämnd angående fördelningen av anslag, samt om tid och övriga villkor för utbetalning av anslag. Besked meddelas under tidig vår året efter ansökan.

Krav på ansökan

För att godkännas, ska ansökan skrivas på särskilt formulär samt innehålla punkterna nedan. Observera årets nyhet:

Sökande får endast vara huvudsökande för en ansökan. Inget hinder att vara medsökande i flera ansökningar med annan huvudsökande.

 • Forskningsplan med uppgift om den tid då arbetet beräknas vara slutfört. Anslag kan sökas för max 1 år.
 • Rapport om erhållna resultat sedan föregående ansökan om ansökan avser fortsättningsanslag.
 • Specificerat kostnadsförslag. OH-kostnaderna anges särskilt.
 • Uppgift om institution där arbete ska bedrivas och när sökanden själv inte förestår institutionen, intyg om tillstånd att utföra arbetet där.
 • Om sökanden inte är erkänd forskare bifoga handlingar med uppgift om publicerade arbeten, andra vetenskapliga meriter samt intyg av känd forskare som styrker den sökandes vetenskapliga kompetens.Endast undantagsvis beviljas anslag till icke diputerade forskare och i dessa fall krävs intyg av handledare.
 • Uppgift om andra insända ansökningar eller nyligen beviljade anslag för samma projekt.
 • Diarienummer på godkända relevanta etiktillstånd.

Resultatredovisning

 • Forskare som av Reumatikerförbundet beviljats anslag för ett forskningsprojekt ska skicka in en rapport över uppnådda resultat senast i december året efter beviljandet. För projekt där fortsättningsanslag söks ges en progressrapport i den nya ansökan. Slutrapport sker när projektet avslutats.
 • Vid publicering av forskningsrön som uppnåtts med finansiellt stöd från Reumatikerförbundet (The Swedish Rheumatism Association) ska detta anges i publikationen.
 • Till slutrapporten ska fogas en populärt hållen sammanfattning på svenska (ca en A4-sida) begriplig för lekmän. Denna sammanfattning ska kunna publiceras i Reumatikervärlden eller på Reumatikerförbundets hemsida utan ytterligare tillstånd från författaren.
 • Vid fortsättningsanslag insänds, på anmodan, motsvarande sammanfattning till Reumatikerförbundet.

Länk till Bedömningsgrunder för anslag

För mer information kontakta Yvonne Enman 08-505 805 41

Länk till Bedömningsgrunder för anslag  

För mer information kontakta Yvonne Enman 08-505 805 41

Relaterade artiklar

Visa fler