2009

Beviljade forskningsanslag år 2009


Tack alla ni som bidragit till Reumatikerfonden!

Totalt har 106 ansökningar inkommit på sammanlagt 75 miljoner kronor. 63 ansökningar har beviljats till totalsumman 9 171 578 kr. 

Summa fördelat från Reumatikerförbundet 8 miljoner kr 
Summa fördelat från externa stiftelser: 
Ulla och Ronald Gustafssons donationsfond* 732 000 kr 
Reumatiker i Samverkans forskningsfond** 155 000 kr 
Karlfeldts fond*** 284 578 kr 
Summa totalt 9 171 578 kr

Följande projekt har fått stöd från Reumatikerfonden 2009

Alarcón-Riquelme Marta E 
Docent Uppsala universitet 
175 000 kr + 125 000 kr* 
Beskrivning av genetiska faktorer vid SLE. 

Alexanderson Helene 
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm 
116 000 kr 
Träning som riktad terapi för patienter med inflammatorisk muskelsjukdom, myosit. 

Alfredsson Lars 
Professor Karolinska institutet, Stockholm 
100 000 kr 
Lönar det sig för patienter med reumatoid artrit att ändra livsstil? Betydelsen av levnadsvanor för sjukdomens uppkomst och förlopp. 

Andersson Ulf 
Professor Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm 
230 000 kr 
Utarbetande av ny terapi mot reumatoid artrit. 

Bengtsson Anders A 
Docent Universitetssjukhuset i Lund 
225 000 kr + 50 000 kr* 
Långtidsstudier av prognos, sjukdomsorsaker och immunologiska uppkomstmekanismer vid SLE. 

Bergman Stefan 
Disputerad FoU-centrum Spenshult 
100 000 kr + 30 000 kr** 
12-årsuppföljning av Epipain - Smärta i Halland. 

Bokarewa Maria 
Docent Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 
250 000 kr + 30 000 kr** 
Betydelse av proto-oncogene survivin för prognostik och terapi av kronisk ledgångsreumatism. Gemensamma mekanismer inom tumorigenes och inflammation. 

Bratt Johan 
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm 
75 000 kr 
En slumpmässigt vald grupp patienter som följs öppet framåt i tiden, på flera centra jämförande Remicade/Enbrel i kombination med Metotrexate med kombinationsbehandling med Metorexate, Salazopyrin och Hydroxyklorokin vid tidig reumatoid artrit (ledgångsreumatism). 

Bremander Ann 
Disputerad FoU-centrum Spenshult 
50 000 kr + 5 000 kr** 
Inflammatorisk ryggsjukdom i södra Sverige och sjukdomens konsekvenser för individen och samhället. 

Brisslert Mikael 
Docent Sahlgrenska akademin, Göteborg 
50 000 kr 
B-cellers roll och den nyligen upptäckta B-lymfocyten CD25+ vid reumatoid artrit (ledgångsreumatism). 

Brodin Nina 
Disputerad Danderyds sjukhus 
40 000 kr 
Grodandning hos patienter med ankyloserande spondylit. 

Bylund Johan 
Docent Sahlgrenska akademin, Göteborg 
50 000 kr 
Reglering av inflammatoriska vita blodkroppars celldödsprocesser i hälsa och vid inflammatorisk sjukdom. 

Bäcklund Johan 
Disputerad Lunds universitet 
100 000 kr 
Betydelsen av regulatoriska T-celler i etablerat artrit och viken 
roll oxidation spelar i detta; överbryggande forskning från musmodeller av reumatoid artrit (ledgångsreumatism) till humana provrörsförsök. 

Carlsten Hans 
Professor Sahlgrenska akademin, Göteborg 
335 000 kr + 30 000 kr** 
Östrogen - immunmodulation vid reumatisk sjukdom. 

Castillejo-Lopez Casimiro 
Docent Uppsala universitet 
25 000 kr 
B-cellens betydelse för SLE. 

Erlandsson Harris Helena 
Docent Karolinska institutet, Stockholm 
150 000 kr 
HMGB1, en mediator av artrit och målmolekyl för anti-reumatisk behandling. 

Forslind Kristina 
Disputerad Helsingborgs lasarett 
40 000 kr 
Tänkbara markörer för att förutse sjukdomsförloppet vid reumatoid artrit (ledgångsreumatism). 

Frostegård Johan 
Professor Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm 
200 000 kr + 50 000 kr* 
SLE och reumatoid artrit (ledgångsreumatism): hjärt-/kärlsjukdom och nya immunologiska skyddsfaktorer. 

Geborek Pierre 
Docent Universitetssjukhuset i Lund 
100 000 kr 
Modern behandling av artrit. 

Gunnarsson Iva 
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm 
50 000 kr + 50 000 kr* 
Varför får man njurinflammation vid SLE - och vad händer när vi behandlar? 

Hafström Ingiäld 
Professor Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm 
300 000 kr 
Reumatoid artrit - debut och utveckling avseende nutritionsstatus, åderförkalkning, brosk- och benskada. Faktorer vid insjuknandet som kan förutsäga det vidare förloppet av sjukdomen samt betydelse av kortisonbehandling. 

Hafström Ingiäld 
Professor Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm 
350 000 kr 
BARFOT – en multicentrisk, datorbaserad, prospektiv, långtidsobservationsstudie avseende behandling och uppföljning av patienter med nydebuterad reumatoid artrit. 

Hallert Eva 
Disputerad Närsjukvården i Centrala Östergötland, Linköping 
100 000 kr 
Sjukdomsaktivitet, kostnader och funktionsförmåga hos patienter med nydebuterad reumatoid artrit - före och efter introduktion av biologiska läkemedel. 

Holmdahl Rikard 
Professor Karolinska institutet, Stockholm 
530 000 kr 
Studier av experimentella modeller för reumatoid artrit. 

Hultgård Ekwall Anna-Karin 
Disputerad Sahlgrenska akademin, Göteborg 
50 000 kr 
Betydelse av rörelsereglerande glykoprotein för cellers aggressiva beteende i leden vid reumatoid artrit 

Jakobsson Per-Johan 
Docent Karolinska institutet, Stockholm 
50 000 kr 
Utveckling av nytt anti-inflammatoriskt läkemedel samt identifiering av autoantigen och nya biomarkörer vid reumatoid artrit. 

Klareskog Lars 
Professor Karolinska institutet, Stockholm 
550 000 kr 
Betydelsen av arv, miljö och immunreaktioner för uppkomst och förlopp av ledgångsreumatism. 

Kleinau Sandra 
Docent Uppsala universitet 
50 000 kr 
IgG och Fc-gammareceptorer vid sjukdomsuppkomst av reumatoid artrit (ledgångsreumatism). 

Korotkova Marina 
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm 
50 000 kr 
Mikrosomalt prostaglandin E syntas 1: mekanismerna bakom inducerad produktion och påverkan på sjukdomsförloppet vid reumatiska sjukdomar. 

Kozyrev Sergey 
Disputerad Uppsala universitet 
25 000 kr 
Den biologiska förståelsen av IRF-5-förmedlad signalering i hälsa och vid sjukdom. 

Kutty Selva Nandakumar 
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm 
100 000 kr 
Studier av gener och sjukdomsuppkomst för antikroppar vid inflammatoriska sjukdomar. 

Knight Ann 
Disputerad Akademiska sjukhuset, Uppsala 
75 000 kr 
Lymfomrisk och karakteristika hos patienter med Wegener´s granulomatos. 

Lagerquist Marie 
Disputerad Sahlgrenska akademin, Göteborg 
75 000 kr + 30 000 kr** 
Östrogenets roll i immunförmedlad benförlust. 

Lampa Jon 
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm 
25 000 kr 
Den inflammatoriska reflexen – centrala nervsystemets effekter på artrit och inflammatorisk trötthet, fatigue. 

Larsson Ingrid 
Doktorand FoU-centrum Spenshult 
50 000 kr 
Patienters oberoende av en sjuksköterska vid administrering av subkutana anti-TNF injektioner: En fenomenografisk studie. 

Lindqvist Elisabet 
Disputerad Universitetssjukhuset i Lund 
50 000 kr 
Kronisk artrit Förlopp, prognos samt effekt av behandling med fokus på teamvård och rehabilitering. 

Lohmander Stefan 
Professor Lunds universitet 
300 000 kr 
Sjukdomsmekanismer, riskfaktorer, utvärdering och behandling vid artros - från gen till patient. 

Lorentzen Johnny 
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm 
150 000 kr 
Identifiering, funktionell karakterisering och manipulering av riskfaktorer för artrit, särskilt C-typ lektin-liknande receptorer. 

Lundberg Ingrid 
Professor Karolinska institutet, Stockholm 
300 000 kr 
Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit. 

Magnusson Mattias 
Disputerad Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 
50 000 kr 
Betydelsen av virusinfektioner och antiviralt immunsvar för uppkomst och behandling av reumatoid artrit (ledgångsreumatism). 

Malmström Vivianne 
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm 
100 000 kr 
Lymfocytfunktion och dysreglering vid inflammatorisk reumatisk sjukdom. 

Mannerkorpi Kaisa 
Docent Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 
130 000 kr + 30 000 kr** 
Fysisk träning på intensiv nivå för patienter med fibromyalgi. 

Mathsson Linda 
Disputerad Uppsala universitet 
50 000 kr 
Immunkomplexreglerad cytokinproduktion vid reumatiska sjukdomar. 

Mohammad Aladdin 
Doktorand Helsingborgs lasarett 
50 000 kr 
Antalet insjuknade i Wegener’s granulomatos, mikroskopisk polyangit, polyarteritis nodosa and Churg-Strauss syndrome i södra Sverige. 

Nader Gustavo 
Docent Karolinska institutet, Stockholm 
50 000 kr 
Reglering av cytokinförmedlad förtvining av skelettmuskulatur vid reumatiska sjukdomar. 

Nordmark Gunnel 
Disputerad Akademiska sjukhuset Uppsala 
50 000 kr + 50 000 kr* 
Genetiska analyser vid primärt Sjögrens syndrom. 

Olsson Gunnar 
Docent Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm 
100 000 kr 
En beteendemedicinsk modell för att förbättrad funktion och livskvalitet för patienter med fibromyalgi. 

Roos Ewa 
Professor Universitetssjukhuset i Lund 
200 000 kr 
Motion och fysisk funktions betydelse vid förebyggande av knäartros. 

Rönnblom Lars 
Professor Uppsala Universitet 
293 000 kr + 207 000 kr* 
Typ I interferonsystemets betydelse vid uppkomst och utveckling av autoimmuna reumatiska sjukdomar och som terapeutiskt mål. 

Rönnelid Johan 
Docent Uppsala universitet 
125 000 kr 
Hur immunkomplex i fast fas och autoantikroppar via cytokinproduktion styr utveckling/hämning av inflammation vid reumatoid artrit (ledgångsreumatism). 

Saxne Tore 
Professor Universitetssjukhuset i Lund 
150 000 kr 
Molekylära markörer för vävnadsskada vid reumatiska sjukdomar – metoder för diagnostik och sjukdomsmonitorering. 

Scheja Agneta 
Docent Universitetssjukhuset i Lund 
150 000 kr 
Systemisk skleros (sklerodermi). Sjukdomsmekanismer, prognostiska faktorer och konsekvenser för livskvalitet och arbetsförmåga. 

Skogh Thomas 
Professor Linköpings universitet 
275 000 kr + 50 000 kr* 
Antikroppar, Fc-reaktivitet och medfödda immunreaktioner vid reumatisk sjukdom. 

Struglics André 
Disputerad Lunds universitet 
25 000 kr 
Nedbrytning av humant ledbrosk vid artrit och ledskada. 

Sundén Anne 
Doktorand Universitetssjukhuset i Lund 
100 000 kr 
Tai Chi och höftskola för patienter med höftartros. En randomisera kontrollerad studie av effekter och följsamhet. 

Svenungsson Elisabet 
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm 
50 000 kr + 50 000 kr* 
Varför utvecklar patienter med SLE prematur hjärt-kärlsjukdom? Longitudinella, kontrollerade studier vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna. 

Söderberg-Nauclér Cecilia 
Professor Karolinska institutet, Stockholm 
25 000 kr 
Studier av cytomegalovirus (CMV)s roll vid reumatiska sjukdomar. 

Söderlin Maria 
Disputerad FoU-centrum Spenshult 
75 000 kr 
Rökvanor hos patienter med reumatoid artrit (ledgångsreumatism). Förekomst och utveckling över tid samt inverkan på sjukdomens förlopp, svårighetsgrad och medicinsk behandling. 

Theander Elke 
Disputerad Universitetssjukhuset i Malmö 
50 000 kr + 50 000 kr* 
Sjögrens syndrom och förebyggande av lymfom. Studier med fokus på genetiska riskmarkörer, pre-diagnostiska markörer, tidiga riskfaktorer, prelymfomatösa variabler. 

Thyberg Ingrid 
Disputerad länskliniken för Reumatologi Östergötland, Linköping 
100 000 kr 
Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid reumatoid artrit (ledgångsreumatism). En kvalitativ studie. 

Truedsson Lennart 
Docent Lunds universitet 
75 000 kr 
Studier av genetiska faktorers och miljöfaktorers betydelse för reumatoid artrit och dess prognos, inklusive samtidig hjärt-kärlsjukdom. 

Wahren-Herlenius Marie 
Professor Karolinska institutet, Stockholm 
284 578 kr*** 
Effekter på fostret vid graviditet hos Ro/SSA positiva reumatiska mödrar. 

Welin Henriksson Elisabet 
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm 
116 000 kr + 50 000 kr* 
Trötthet, livskvalitet och sjukdomsupplevelse hos patienter med reumatisk systemsjukdom. 

Relaterade artiklar

Visa fler