Projekt som fått forskningsanslag

Följande projekt har fått anslag från Reumatikerfonden och stiftelser/fonder som Reumatikerförbundet förvaltar.
Projekten är sorterade efter huvudsökandes efternamn.


Alexanderson Helene, disputerad.
Karolinska universitetssjukhuset, Solna
50 000 kr
Träning som riktad terapi för patienter med inflammatorisk muskelsjukdom, myosit.

Alfredsson Lars, professor.
Karolinska institutet, Stockholm
175 000 kr
Betydelsen av rök- och kostvanor för insjuknande och förlopp av reumatoid artrit - en studie av livsstilsfaktorers effekt på behandlingsresultat i vården.

Andersson Maria, disputerad.
FoU-centrum, Spenshult
60 000 kr
Generaliserad smärta och extrem trötthet (fatigue) hos patienter med tidig reumatoid artrit: Effekt på diagnos och sjukdomsförlopp.

Andersson Ulf, professor.
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
250 000 kr
Utarbetande av ny terapi mot reumatoid artrit.

Arvidsson Susann, doktorand.
FoU-centrum, Spenshult
85 000 kr
Hälsorelaterad livskvalitet, empowerment och egenvård efter ett hälsobefrämjande PBL-program för personer med reumatiska sjukdomar.

Bala Valentina, magisterexamen.
Helsingborgs lasarett
25 000 kr
Funktionsförmåga hos kvinnor och män med reumatoid artrit mätt med Health Assesment Questionnaire (HAQ).

Bengtsson Anders A, docent.
Skånes universitetssjukhus, Lund
325 000 kr
Långtidsstudier av prognos, sjukdomsorsaker och immunologiska uppkomstmekanismer vid SLE.

Bengtsson Ann, docent.
Universitetssjukhuset, Linköping
40 000 kr
Olika aspekter av smärta samt konsekvenser av smärta relaterat till sjukdomsaktivitet och funktionshinder vid tidig reumatoid artrit.

Bengtsson Camilla, disputerad.
Karolinska institutet, Stockholm
50 000 kr
Betydelsen av hormonella och reproduktiva faktorer för insjuknande i reumatoid artrit – ett internationellt samarbetsprojekt.

Bergsten Ulrika, doktorand.
FoU-centrum, Spenshult
60 000 kr
Vårdpersonals erfarenheter av hur patienter med reumatoid artrit hanterar sin sjukdom.

Björk Mathilda, disputerad.
Hälsohögskolan, Jönköping
50 000 kr
Smärta och dagliga aktiviteter vid reumatoid artrit ur ett patientperspektiv.

Björnådal Lena, disputerad.
Karolinska universitetssjukhuset, Solna
50 000 kr
Prospektiv studie avseende livskvalitet, funktion och morbiditet hos patienter med sklerodermi (systemisk skleros) i Stockholms län (LIFS-projektet).

Blom Anna, professor.
Lunds universitet
100 000 kr
Medfödda brister av komplementhämmare i SLE.

Bokarewa Maria, docent.
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
250 000 kr
Gemensamma mekanismer inom tumorigenes och ledinflammation: betydelse för prognostik och terapi.

Bremander Ann, disputerad.
FoU-centrum, Spenshult
75 000 kr
Inflammatorisk ryggsjukdom i södra Sverige och sjukdomens konsekvenser för individen och samhället.

Brisslert Mikael, docent.
Sahlgrenska akademin, Göteborg
50 000 kr
Bildandet av autoreaktiva B-cellskloner i reumatoid artrit.

Brodin Nina, disputerad.
Danderyds sjukhus
40 000 kr
Grodandning hos patienter med ankyloserande spondylit.

Broström Eva, disputerad.
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
75 000 kr
Gångindex - En ny metod att beskriva gångförändringar hos personer med inflammatorisk sjukdom och artros.

Bäckdahl Liselotte, disputerad.
Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Kartläggning av epigenetiska förändringar karaktäristiska för artritreglerande T-celler i råtta.

Bäcklund Johan, disputerad.
Karolinska Institutet, Stockholm
100 000 kr
Betydelsen av regulatoriska T-celler i etablerat artrit och vilken roll oxidation spelar i detta; överbryggande forskning från musmodeller av reumatoid artrit (ledgångsreumatism) till humana provrörsförsök, del II.

Carlsten Hans, professor.
Sahlgrenska akademin, Göteborg
370 000 kr
Östrogen - immunmodulation vid reumatisk sjukdom och osteoporos (benskörhet).

Collin Mattias, docent.
Lunds universitet
75 000 kr
Bakteriella immunmodulerande enzymer som en ny typ av behandling av reumatiska - och andra autoimmuna sjukdomar.

Erlandsson Harris Helena, docent.
Karolinska institutet, Stockholm
175 000 kr
Studier av HMGB1s roll som inflammatorisk mediator vid artrit.

Ernberg Malin, docent.
Karolinska institutet, Stockholm
50 000 kr
Lokal myalgiinverkan och modulering av neuroaktiva mediatorer, gener och stress.

Forslind Kristina, disputerad.
Helsingborgs lasarett
100 000 kr
Prediktion vid tidig reumatoid artrit. Bilddiagnostik och biokemiska markörer.

Frostegård Johan, professor.
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
275 000 kr
Låga naturliga antikroppar mot fosfolipidrelaterade antigen: ett nytt koncept vid kronisk inflammatorisk sjukdom.

Geborek Pierre, docent.
Skånes universitetssjukhus, Lund
125 000 kr
Modern behandling av artrit.

Gunnarsson Iva, disputerad.
Karolinska universitetssjukhuset, Solna
125 000 kr
SLE – med njurengagemang – hur kan vi öka förståelse och förbättra terapimöjligheter?

Hafström Ingiäld, professor.
Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
350 000 kr
Reumatoid artrit - debut och utveckling avseende nutritionsstatus, åderförkalkning, brosk- och benskada. Faktorer vid insjuknandet som kan förutsäga det vidare förloppet av sjukdomen, samt betydelse av behandling med kortison och biologiska läkemedel.

Hafström Ingiäld, professor.
Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
400 000 kr
BARFOT – en multicentrisk, datorbaserad, prospektiv, långtidsobservationsstudie avseende behandling och uppföljning av patienter med nydebuterad reumatoid artrit.

Hallert Eva, disputerad.
Närsjukvården i Centrala Östergötland, Linköping
25 000 kr
Sjukdomsaktivitet, kostnader och funktionsförmåga hos patienter med nydebuterad reumatoid artrit - före och efter introduktion av biologiska läkemedel.

Hesselstrand Roger, disputerad.
Skånes universitetssjukhus, Lund
175 000 kr
Sjukdomsmekanismer och prognostiska faktorer vid sklerodermi (systemisk skleros).

Holmdahl Rikard, professor.
Karolinska institutet, Stockholm
550 000 kr
Studier av experimentella modeller för reumatoid artrit.

Jacobsson Lennart, professor.
Skånes universitetssjukhus, Malmö
150 000 kr
Risk faktorer, förekomst, säkerhet, effektivitet och ekonomiskt utfall hos svenska patienter med spondylatropatier – en nationell registerbaserad longitudinell studie.

Jakobsson Per-Johan, docent.
Karolinska institutet, Stockholm
100 000 kr
Tidig diagnostik och tidig behandling vid reumatisk sjukdom.

Karlsson Mikael, docent.
Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Scavenger receptor och NKT-cellers roll i SLE.

Kindmark Andreas, docent.
Akademiska sjukhuset, Uppsala
50 000 kr
Kortison påverkar skelettet negativt – medieras effekten i små RNA (mikro-RNA)?

Klareskog Lars, professor.
Karolinska institutet, Stockholm
600 000 kr
Uppkomstmekanismer för reumatoid artrit (ledgångsreumatism).

Kleinau Sandra, professor.
Uppsala universitet
50 000 kr
Undersökning av B-lymfocyter och deras regulatoriska proteiner i reumatoid artrit (ledgångsreumatism).

Korotkova Marina, disputerad.
Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Selektiv hämning av mikrosomalt prostaglandin E syntas 1: effekt på inflammatoriska processer vid reumatoid artrit (ledgångsreumatism).

Kozyrev Sergey, disputerad.
Uppsala universitet
50 000 kr
Analys av sällsynta varianter som leder till svåra familjära former av systemisk lupus erythematosus (SLE) – sökning efter den saknade ärftligheten bakom komplexa sjukdomar.

Kutty Selva Nandakumar, disputerad.
Karolinska institutet, Stockholm
125 000 kr
Studier av gener och sjukdomsuppkomst för antikroppar vid inflammatoriska sjukdomar.

Lagerquist Marie, disputerad.
Sahlgrenska akademin, Göteborg
135 000 kr
Östrogenets roll i immunförmedlad benförlust.

Lampa Jon, docent.
Karolinska universitetssjukhuset, Solna
75 000 kr
Den inflammatoriska reflexen – centrala nervsystemets effekter på artrit och inflammatorisk trötthet, fatigue.

Larsson Ingrid, doktorand.
FoU-centrum, Spenshult
60 000 kr
Patienters erfarenhet av sjuksköterskeledd mottagning vid biologisk läkemedelsbehandling inom reumatologin – en kvalitativ studie.

Lerner Ulf, professor.
Umeå universitet
200 000 kr
Inflammationsinducerad benombyggnad.

Lindqvist Ulla, docent.
Akademiska sjukhuset, Uppsala
25 000 kr
Immunologiska studier av psoriasisartrit och reumatoid artrit (ledgångsreumatism).

Lohmander Stefan, professor.
Skånes universitetssjukhus, Lund
300 000 kr
Sjukdomsmekanismer, riskfaktorer, utvärdering och behandling av artros - från gen till patient.

Lundberg Ingrid, professor.
Karolinska institutet, Stockholm
350 000 kr
Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit.

Lundberg Karin, disputerad.
Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Ökad förståelse för autoimmuna reaktioner som orsakar artrit – ett viktigt steg i utvecklingen av nya terapier.

Magnusson Mattias, docent.
Linköpings universitet
50 000 kr
Immunreglering och terapi vid ledinflammation.

Malmström Vivianne, docent.
Karolinska institutet, Stockholm
150 000 kr
Lymfocytfunktion och dysreglering vid inflammatorisk reumatisk sjukdom.

Mandl Thomas, disputerad.
Skånes universitetssjukhus, Malmö
25 000 kr
Inre organmanifestation vid primärt Sjögrens syndrom. Studier avseende epidemiologi, sjukdomsförlopp, påverkan på livskvalitet, funktionsnivå, prognos och sjukdomsmekanismer vid primärt Sjögrens syndrom.

Mannerkorpi Kaisa, docent.
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
50 000 kr
Aktivitetsbegränsningar relaterade till skuldran hos patienter med tidig reumatoid artrit.

Mohammad Aladdin, disputerad.
Helsingborgs lasarett
75 000 kr
Kliniska och epidemiologiska studier om temporalarterit i södra Sverige, långtidsuppföljning, prediktorer för mortalitet, oftamoligiska och kardiovaskulära komplikationer.

Mydel Piotr, disputerad.
Göteborgs universitet
25 000 kr
Post-translationella modifikationer som utlösande faktorer för reumatoid artrit (ledgångsreumatism) och parodontit.

Mårtensson-Bopp Inga-Lill, professor.
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
50 000 kr
Pre-B-cellsreseptorns och B-cellers roll vid reumatisk sjukdom.

Nordmark Gunnel, disputerad.
Akademiska sjukhuset, Uppsala
150 000 kr
Studier av genernas betydelse för sjukdomsutveckling, kliniska manifestationer och lymfom vid primärt Sjögrens syndrom.

Nyberg Filippa, docent.
akademiska sjukhuset, Uppsala
75 000 kr
Kutan lupus erythematosus; epidemiologi, risk för SLE (systemisk lupus erythematosus) och samsjuklighet.

Opava Christina, professor.
Karolinska institutet, Stockholm
350 000 kr
Långsiktig fysisk aktivitet vid reumatoid artrit – upplevelse av hälsa, kardiovaskulära riskfaktorer och underliggande mekanismer relaterade till inflammation, trötthet och smärta.

Rönnblom Lars, professor.
Uppsala Universitet
500 000 kr
Typ I interferonsystemets betydelse vid autoimmuna reumatisk sjukdom.

Rönnelid Johan, docent.
Uppsala universitet
150 000 kr
Prognostiska och funktionella studier av autoantikroppar vid reumatoid artrit (ledgångsreumatism).

Sandqvist Gunnel, disputerad.
Skånes universitetssjukhus, Lund
25 000
Handfunktion, daglig aktivitet och livskvalitet vid sklerodermi (systemisk skleros). Utredning och utvärdering av rehabiliteringsprogram.

Saxne Tore, professor.
Skånes universitetssjukhus, Lund
100 000 kr
Reumatisk sjukdom – identifiering av molekylära vävnadsprocesser skapar underlag för tidig diagnos och intervention.

Skogh Thomas, professor.
Linköpings universitet
350 000 kr
Antikroppar, immunkomplex och C-reaktivt protein vid reumatisk sjukdom.

Struglics André, docent.
Lunds universitet
50 000 kr
Nedbrytning av humant ledbrosk vid knäskador och artros.

Svensson Camilla, disputerad.
Karolinska institutet, Stockholm
50 000 kr
Smärta och reumatoid artrit (ledgångsreumatism): nya angreppspunkter för studier av kronisk värk.

Svenungsson Elisabet, docent.
Karolinska universitetssjukhuset, Solna
125 000 kr
Kardiovaskulär sjukdom vid SLE (systemisk lupus erythematosus) och antifosfolipidantikroppssyndrom (APS), -longitudinella studier av riskfaktorer och samband med övriga organmanifestationer.

Söderlin Maria, disputerad.
FoU-centrum Spenshult
100 000 kr
Rökning, snus och alkoholanvändning hos patienter med reumatoid artrit (ledgångsreumatism) och deras effekt på sjukdomsaktivitet.

Theander Elke, disputerad.
Skånes universitetssjukhus, Malmö
150 000 kr
Studier för långtidsuppföljning av sjukdoms- och lymfomutveckling vid Sjögrens syndrom, samt och terapi av den associerade tröttheten. Utveckling av instrument för mätning av sjukdomsaktivitet (EULAR studier).

Thyberg Ingrid, disputerad.
Länskliniken i Östergötland, Linköping
80 000 kr
Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid reumatoid artrit (ledgångsreumatism). En kvalitativ studie.

Truedsson Lennart, adjungerad professor.
Lunds universitet
50 000 kr
Komplementsystemets betydelse för immunreaktioner vid autoimmun sjukdom och för infektionsförsvar.

Trysberg Estelle, disputerad.
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
50 000 kr
Inflammation, degeneration och kognitiva deficit vid neuropsykiatris systemisk lupus erythematosus (NPSLE) med syfte att förbättra diagnos, behandling och förståelse av NPSLE.

Turesson Carl, docent.
Skånes universitetssjukhus, Malmö
125 000 kr
Genetiska faktorers och miljöfaktorers betydelse för reumatoid artrit, inklusive kardiovaskulär co-morbiditet.

Unosson Mitra, professor.
Hälsouniversitet Linköping
50 000 kr
Patientutbildning i samband med operation av höft- eller knäprotes – utvärdering och europeisk jämförelse.

Wahren-Herlenius Marie, professor.
Karolinska institutet, Stockholm
275 000 kr
Effekter på fostret vid graviditet hos Ro/SSA positiva reumatiska mödrar.

Welin Henriksson Elisabet, disputerad.
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
150 000 kr
Livskvalitet och sjukdomsupplevelse hos patienter med reumatisk systemsjukdom – med särskilt fokus på trötthet och smärta.

Wing Kajsa, disputerad.
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
25 000 kr
Hur kontrollerar Foxp3+ Regulatoriska T-celler artrit.

Wållberg Jonsson Solveig, docent.
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
350 000 kr
Kardiovaskulär co-morbiditet vid reumatisk sjukdom, särskilt reumatoid artrit (ledgångsreumatism).

Åkesson Kristina, professor.
Skånes universitetssjukhus, Malmö
50 000 kr
Genernas betydelse för skelettets hållfasthet: Benmassa, förlust av ben och frakturpåverkan av inflammation och fettvävnad.

Åsenlöf Pernilla, docent.
Uppsala universitet
140 000 kr
Integrering av patienternas innovationer avseende webbaserat beteendestöd för fysisk aktivitet vid reumatoid artrit.

Relaterade artiklar

Visa fler