Projekt som fått anslag ur Reumatikerfonden

Projekt som fått anslag ur Reumatikerfonden 2013

Här följer en lista, i bokstavsordning efter huvudsökande. Beloppens storlek säger ingenting om kvalitet eller angelägenhetsgrad då de även finansieras från andra håll.

Tack alla som ger bidrag till Reumatikerfonden!

RA = reumatoid artrit, ledgångsreumatism
SLE = systemisk lupus erytematosus
JIA = juvenil idiopatisk artrit, barnreumatism 

Ageberg Eva
Docent, Lunds universitet
100 000 kr
Funktion efter skada i knät – betydelse av muskler, hjärna och träning.

Alexanderson Helene
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Solna
50 000 kr
Klinisk uppföljning, långvarig sjukdomsrelaterad trötthet och effekt av fysisk träning för vuxna personer med idiopatisk inflammatorisk myopati, myosit.

Alfredsson Lars
Professor Karolinska institutet, Stockholm
250 000 kr
Betydelsen av rök- och kostvanor för insjuknande och förlopp av RA - en studie av livsstilsfaktorers effekt på behandlingsresultat i vården.

Andersson Maria
Disputerad FoU-centrum, Spenshult
50 000 kr
Livsstil, smärta och biomarkörer vid ”tight control” av patienter med tidig RA.
50 000 kr
Samsjuklighet hos patienter med RA och generaliserad smärta.

Andersson Ulf
Professor Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
300 000 kr
Utarbetande av ny terapi mot artrit och stroke.

Bengtsson Anders A
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
400 000 kr
Långtidsstudier av prognos, sjukdomsorsaker och immunologiska uppkomstmekanismer vid SLE.

Bengtsson Ann
Docent Universitetssjukhuset, Linköping
50 000 kr
Absolutkvantifiering och undersökning av fosformetaboliter, smärtmedierande och smärthämmande ämnen i trapeziusmuskulaturen vid fibromyalgi medelst nyttjande av MR spektroskopi och mikrodialys.

Berg Stefan
Disputerad Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
90 000 kr
Autoinflammatoriskt register.

Bergsten Ulrika
Disputerad FoU-Centrum, Spenshult
29 000 kr
Att mäta livskvalitet utifrån ett personcentrerat synsätt.

Bjersing Jan
Disputerad, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
50 000 kr
Epigenetisk reglering av IGF-systemet vid fibromyalgi. Insulin-like growth factor-1 (IGF-1) är skyddande vid kronisk smärta och är kopplat till gynnsamma effekter av fysisk träning.

Björk Mathilda
Disputerad Hälsohögskolan, Jönköping
100 000 kr
Värderade livsaktiviteter hos män och kvinnor med RA.

Bokarewa Maria
Professor Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
200 000 kr
Proto-onkogener som verksamma redskap och terapeutiska mål vid inflammation och autoimmun artrit.

Bremander Ann
Disputerad FoU-centrum, Spenshult
170 000 kr
Inflammatorisk ryggsjukdom i södra Sverige och sjukdomens konsekvenser för individen och samhället.

Brorsson Sofia
Disputerad Högskolan Dalarna/FoU-Centrum Spenshult
50 000 kr
Handkraft relaterat till smärta och dagliga aktiviteter vid RA och hos referenter.

Broström Eva
Docent Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
120 000 kr
Utvärdering av intervention utifrån funktion, biomekanisk och subjektiv upplevelse vid problem i rörelseapparaten.

Bäcklund Johan
Docent Karolinska Institutet, Stockholm
75 000 kr
Utveckling av vaccin mot RA genom användandet av humaniserade djurmodeller.

C Kapetanovic Meliha
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
50 000 kr
I: Vaccination vid reumatiska sjukdomar. Inverkan av antireumatiska behandlingar på antikroppssvar och skydd mot infektioner. II: Biologisk behandling och långvarig remission vid kronisk artrit.

Carlsten Hans
Professor Sahlgrenska akademin, Göteborg
350 000 kr
Östrogen - immunmodulation vid reumatisk sjukdom och osteoporos.

Dahlberg Leif
Professor Skånes universitetssjukhus, Malmö
150 000 kr
Artros – Ett samlat grepp från sjukdomsmekanismer till förbättrad livskvalitet för patienten.

Ekström Tomas
Professor Karolinska institutet, Stockholm
50 000 kr
Epigenetiska analyser som ny approach för att förstå risk, uppkomst och behandlingssvar vid RA.

Eloranta Maija-Leena
Docent Uppsala universitet
125 000 kr
Samverkan mellan B-lymfocyter och plasmacytoida dendriska celler och dess effekt på typ I interferonproduktion vid autoimmuna reumatiska sjukdomar.

Erlandsson Harris Helena
Docent Karolinska institutet, Stockholm
150 000 kr
Studier av HMGB1s inflammatoriska funktion vid artrit.

Ernberg Malin
Professor Karolinska institutet, Stockholm
50 000 kr
Lokal myalgiinverkan och modulering av neuroaktiva biomarkörer, gener och stress.

Forslind Kristina
Disputerad Helsingborgs lasarett
125 000 kr
Prediktion vid RA. Bilddiagnostik och biokemiska markörer. Att förutse utvecklingen av RA.

Frostegård Johan
Professor Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
275 000 kr
Naturliga antikroppar mot oxiderade fosfolipider som skyddsfaktorer: ett nytt koncept vid kronisk inflammatorisk sjukdom. Kliniska och experimentells studier.

Geborek Pierre
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
100 000 kr
Modern behandling av artrit.

Gjertsson Inger
Docent Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
95 000 kr
Toleransinduktion riktad mot B-celler vid autoimmun artrit - en bas för nya behandlingsstrategier.

Gunnarsson Iva
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
175 000 kr
SLE - med njurengagemang – hur kan vi öka förståelsen och förbättra terapimöjligheter?

Hafström Ingiäld
Professor Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
350 000 kr
RA - debut och utveckling avseende nutritionsstatus, åderförkalkning, brosk- och benskada. Faktorer vid insjuknandet som kan förutsäga det vidare förloppet av sjukdomen samt betydelse av kortisonbehandling och biologiska läkemedel.

Hafström Ingiäld
Professor Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
400 000 kr
BARFOT – en multicentrisk, datorbaserad, prospektiv, långtidsobservationsstudie avseende behandling och uppföljning av patienter med nydebuterad RA.

Hallert Eva
Disputerad Närsjukvården i Centrala Östergötland, Linköping
50 000 kr
Socioekonomiska, demografiska och kliniska variabler hos patienter med nydebuterad RA - en jämförelse mellan 2 patientgrupper, diagnosticerade med 10 års mellanrum 1996-98 och 2006-09.

Hellmark Thomas
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
125 000 kr
Uppkomst, utveckling och diagnostik vid ANCA-associerade småvaskuliter.

Hesselstrand Roger
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
250 000 kr
Sjukdomsmekanismer och prognostiska faktorer vid systemisk skleros (sklerodermi).

Holmdahl Rikard
Professor Karolinska institutet, Stockholm
500 000 kr
Studier av experimentella modeller för RA.

Jakobsson Per-Johan
Docent Karolinska institutet, Stockholm
175 000 kr
Tidig diagnostik och tidig behandling vid reumatisk sjukdom.

Johannesson Martina
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Användning av nya genetiska instrumentför identifiering av gener och läkemedelsmål för autoimmuna sjukdomar.

Karlsson Mikael
Docent Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Reglering av B-cellsaktivering i SLE.

Klareskog Lars
Professor Karolinska institutet, Stockholm
500 000 kr
Forskning för bättre förebyggande och bättre terapi vid RA.

Kleinau Sandra
Professor Uppsala universitet
50 000 kr
Studier av B-lymfocyter i autoimmun artrit.

Korotkova Marina
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
100 000 kr
Selektiv hämning av mikrosomalt prostaglandin E syntas 1: effekt på inflammatoriska processer vid RA.

Kozyrev Sergey
Disputerad Uppsala universitet
125 000 kr
Analys av sällsynta varianter som leder till svåra familjära former av SLE – sökning efter den saknade ärftligheten bakom komplexa sjukdomar.

Kristensen Lars Erik
Disputerad Skånes universitetssjukhus, Lund
50 000 kr
Undersökning av spondartritsjukdom - demarkation, fenotyp, prognos och behandling.

Kutty Selva Nandakumar
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
125 000 kr
Analys av IgG-medierad artrit - påverkan på kondrocyter.

Lagerquist Marie
Docent Sahlgrenska akademin, Göteborg
175 000 kr
Betydelsen av östrogensignalering för inflammationsmedierad benförlust.

Lampa Jon
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
50 000 kr
Den inflammatoriska reflexen – centrala nervsystemets effekter på artrit och inflammatorisk trötthet, fatigue.

Larsson Ingrid
Doktorand FoU-centrum Spenshult
50 000 kr
Hälsoekonomiska effekter av sjuksköterskemottagning jämfört med läkarmottagning vid uppföljning av patienter som behandlas med biologiska läkemedel vid reumatisk sjukdom

Lerner Ulf
Professor Umeå universitet
200 000 kr
Inflammationsinducerad benombyggnad.

Lundberg Ingrid
Professor Karolinska institutet, Stockholm
300 000 kr
Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit.
200 000 kr
Livsstilsintervention (LIVI) för patienter med reumatisk sjukdom.

Malmström Vivianne
Docent Karolinska institutet, Stockholm
200 000 kr
Lymfocyters betydelse vid inflammatorisk reumatisk sjukdom.

Mandl Thomas
Disputerad Skånes universitetssjukhus, Malmö
50 000 kr
Inre organengagemang vis primärt Sjögrens syndrom. Studier avseende prevalens, sjukdomsförlopp, livskvalitet, prognos, diagnostik och sjukdomsmekanismer vid primärt Sjögrens syndrom.

Mannerkorpi Kaisa
Docent Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
70 000 kr
Aktivitetsrelaterad smärta och tillväxtfaktorer vid fibromyalgi.

Mohammad Aladdin
Disputerad Skånes universitetssjukhus Lund
75 000 kr
Populationbaserade studier om incidens och prevalens av samsjukligheter, kardiovaskulära sjukdomar och cancer hos patienter med temporalarterit och ANCA-associerade vaskuliter i södra Sverige.

Nordmark Gunnel
Disputerad Akademiska sjukhuset Uppsala
150 000 kr
Studier av genernas betydelse och reglering vid primärt Sjögrens syndrom.

Opava Christina
Professor Karolinska institutet Stockholm
350 000 kr
Långsiktig fysisk aktivitet vid reumatoid artrit – upplevelse av hälsa, kardiovaskulära riskfaktorer och underliggande mekanismer relaterade till inflammation, trötthet och smärta. 

Rantapää Dahlqvist Solbritt
Professor Norrlands universitetssjukhus Umeå
300 000 kr
Etiopatogenetiska faktorer av betydelse för utveckling av RA.

Rönnblom Lars
Professor Uppsala universitet
300 000 kr
Typ I interferonsystemets betydelse vid autoimmuna reumatiska sjukdomar.

Rönnelid Johan
Docent Uppsala universitet
225 000 kr
Hur immunkomplex och autoantikroppar via cytokinproduktion styr utveckling av inflammation och destruktion vid RA och SLE.

Sandqvist Gunnel
Disputerad Skånes universitetssjukhus, Lund
100 000 kr
Handfunktion, daglig aktivitet och livskvalitet vid systemisk skleros (sklerodermi). Utredning och utveckling av rehabiliteringsprogram.

Segelmark Mårten
Professor Linköpings universitet
75 000 kr
Cirkulerande mikroRNA för diagnostik vid systemisk småkärlsvaskulit.

Sjöwall Christoffer
Disputerad Linköpings universitetssjukhus
175 000 kr
Kliniska och experimentella studier av det cellulära och molekylära samspelet vid uppkomst och förlopp av SLE.

Skogh Thomas
Professor Linköpings universitet
350 000 kr
Betydelse av cirkulerande och slemhinneassocierade antikroppar för uppkomst och progress av reumatoid artrit.

Struglics André
Docent Lunds universitet
130 000 kr
Nedbrytning av humant ledbrosk vid knäskador och artros.

Sundström Björn
Disputerad Norrlands universitetssjukhus Umeå
50 000 kr
Levnadsvanors betydelse för insjuknande och progress vid RA och ankyloserande spondylit - särskilt med avseende på kardiovaskulär samsjuklighet.

Svenungsson Elisabet
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
175 000 kr
Varför drabbas patienter med autoimmuna systemsjukdomar av prematur kardiovaskulär sjukdom?

Söderlin Maria
Disputerad FoU-centrum Spenshult, Centralsjukhuset Karlskrona
50 000 kr
Påverkar socioekonomisk klass eller invandrarbakgrund terapieffekten vid RA?

Theander Elke
Docent Skånes universitetssjukhus Malmö
200 000 kr
Studier för långtidsuppföljning av Sjögrens syndrom med fokus på prediktion av sjukdomen, av lymfomutvecklingen, samt terapi av den associerade tröttheten. Prevalens och hälsoekonomiska studier.

Thyberg Ingrid
Docent Länskliniken för reumatologi Östergötland, Linköping
75 000 kr
Funktionshinder och livskvalitet vid RA. En jämförelse i ett 10-årsperspektiv och identifiering av prediktorer.

Truedsson Lennart
Docent Lunds universitet
75 000 kr
Komplementsystemets betydelse för immunreaktioner vid autoimmun sjukdom och för infektionsförsvar.

Turesson Carl
Professor Skånes universitetssjukhus Malmö
50 000 kr
Prediktorer och tidiga biomarkörer för RA.
50 000 kr
Jättecellsarterit och polymyalgia reumatika – sjukdomsmekanismer och kliniskt utfall.

Wahren-Herlenius Marie
Professor Karolinska institutet, Stockholm
200 000 kr
Effekter på fostret vid graviditet hos Ro/SSA-positiva reumatiska mödrar.

Welin Henriksson Elisabet
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
50 000 kr
Livskvalitet och sjukdomsupplevelse hos patienter med reumatisk systemsjukdom – med speciellt fokus på trötthet och smärta.

Wållberg Jonsson Solveig
Professor Norrlands universitetssjukhus Umeå
150 000 kr
Aspekter på samsjuklighet vid RA, särskilt kardiovaskulär, samt prevention.

Åkesson Kristina
Professor Skånes universitetssjukhus, Malmö
75 000 kr
Genernas betydelse för skelettets hållfasthet; benmassa, förlust av ben och frakturpåverkan av inflammation och fettvävnad.

Relaterade artiklar

Visa fler