Projekt som fått anslag ur Reumatikerfonden

Här följer en lista, i bokstavsordning efter huvudsökande. Beloppens storlek säger ingenting om kvalitet eller angelägenhetsgrad då projekten även finansieras från andra håll.

Ett stort tack till alla som ger bidrag till Reumatikerfonden!

RA = reumatoid artrit, ledgångsreumatism
SLE = systemisk lupus erythematosus
JIA = juvenil idiopatisk artrit, barnreumatism

Ageberg Eva
Docent Lunds universitet
100 000 kr
Funktion efter skada i knät eller höft – betydelse av muskler, hjärna och träning.

Ahmed Aisa
Disputerad Karolinska institutet
50 000 kr
Identifiering av biomarkörer för smärta vid artros.

Ajeganova Sofia
Disputerad KRolinska universitetssjukhuset, Stockholm
250 000 kr
Samband mellan inflammation och ateroskleros samt brosk/benskada och benskörhet vid reumatiska sjukdomar. Gemensamma faktorer för sjukdomsutveckling, risk för hjärt-/kärlsjukdom samt överlevnadsprognos.

Alfredsson Lars
Professor Karolinska institutet, Stockholm
250 000 kr
Betydelsen av rök- och kostvanor för insjuknande och förlopp av RA - en studie av livsstilsfaktorers effekt på behandlingsresultat i vården.

Andersson Maria
Disputerad FoU-centrum, Spenshult
350 000 kr
BARFOT – en multicentrisk, datorbaserad, prospektiv, långtidsobservationsstudie avseende behandling och uppföljning av patienter med nydebuterad RA.

Andersson Ulf
Professor Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
250 000 kr
Utarbetande av ny terapi mot artrit.

Baecklund Eva
Disputerad Akademiska sjukhuset, Uppsala
100 000 kr
Lymfom hos patienter med primärt Sjögrens syndrom.

Bengtsson Anders A
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
400 000 kr
Långtidsstudier av prognos, sjukdomsorsaker och immunologiska uppkomstmekanismer vid SLE.

Berg Stefan
Disputerad Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
50 000 kr
Autoinflammatoriskt register. Prediktiva faktorer för senare utveckling av vaskulitsjukdom hos symtomfria individer.

Berglin Ewa
Disputerad Norrlands universitetssjukhus, Umeå
100 000 kr
Studier av vaskulitutveckling genom analys av lagrade biobanksprover i Sverige.

Björk Mathilda
Docent Länskliniken för reumatologi Östergötland, Linköping
75 000 kr
Värderade livsaktiviteter hos män och kvinnor med RA.

Bremander Ann
Disputerad FoU-centrum, Spenshult
135 000 kr
Inflammatorisk ryggsjukdom i södra Sverige och sjukdomens konsekvenser för individen och samhället.

Brodin Nina
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
50 000 kr
Hinder och stödjande faktorer för fysisk aktivitet - kvalitativa och kvantitativa aspekter.

Brodin Petter
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
50 000 kr
Miljöinducerade skillnader i immunförsvarets sammansättning och funktion mellan genetiskt identiska tvillingar och dess roll i utvecklandet av RA.

Brorsson Sofia
Disputerad Högskolan Dalarna/FoU-Centrum Spenshult
75 000 kr
Handkraft relaterat till smärta och dagliga aktiviteter vid RA och hos referenter.

Broström Eva
Docent Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
120 000 kr
Finns det diskrepans mellan självupplevd och mätbar funktion hos ledsjuka patienter?

Bäcklund Johan
Docent Karolinska Institutet, Stockholm
50 000 kr
T-cell tolerans och autoreaktivitet i kronisk inflammatorisk sjukdom - studier i humaniserade djurmodeller och
RA.

Carlsten Hans
Professor Sahlgrenska akademin, Göteborg
275 000 kr
Östrogen - immunmodulation vid reumatisk sjukdom och osteoporos.

Collin Malin
Doktorand Karolinska institutet Stockholm
200 000 kr
Prediktion av sjukdomsaktivitet och käkledsinvolvering hos barn med JIA.

Dahlberg Leif
Professor Skånes universitetssjukhus, Lund
200 000 kr
Artros – Från sjukdomsmekanismer till förbättrad livskvalitet.

Dehlin Mats
Disputerad Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
50 000 kr
Gikt i Västra Götaland – Registerstudie avseende förekomst, behandling och samsjuklighet av gikt i Västra Götalandsregionen.

Ekström Tomas
Professor Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Epigenetiska undersökningar för att förstå risker och mekanismer vid uppkomst och terapi vid RA.

Eloranta Maija-Leena
Docent Uppsala universitet
100 000 kr
Samverkan mellan B-lymfocyter och plasmacytoida dendriska celler och dess effekt på typ I interferonproduktion vid SLE.

Erlandsson Harris Helena
Docent Karolinska institutet, Stockholm
100 000 kr
Studier av HMGB1s inflammatoriska funktion vid artrit – funktion, möjlig biomarkör och målmolekyl för behandling.

Ernberg Malin
Professor Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Betydelse av genetiska markörer och andra biomarkörer vid käkmuskelsmärta.

Forsblad dElia Helena
Docent Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
100 000 kr
Kliniska studier av ankyloserande spondylit.

Forslind Kristina
Docent Helsingborgs lasarett
125 000 kr
Prediktion i tidigt skede av sjukdomsförloppet vid RA. Bilddiagnostik och biokemiska markörer. Att förutse utvecklingen av RA.

Frostegård Anna
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
50 000 kr
Immunmodulering mot nya fosfolipidämnen vid kroniska reumatiska inflammatoriska sjukdomar.

Frostegård Johan
Professor Karolinska institutet, Stockholm
225 000 kr
SLE, hjärt-/kärlsjukdom och arteroskleros samt bakomliggande mekanismer: experimentella och kliniska studier.

Gilljam Britt-Mari
Doktorand Hallands sjukhus, Halmstad
110 000 kr
Utveckling och utvärdering av en modell för att främja barns delaktighet i vårdprocessen

Gjertsson Inger
Docent Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
60 000 kr
Toleransinduktion riktad mot B-celler vid autoimmun artrit - en bas för nya botande behandlingsstrategier.

Gunnarsson Iva
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
125 000 kr
SLE - med njurengagemang – hur kan vi öka förståelsen och förbättra terapimöjligheter?

Hadrevi Jenny L
Disputerad Hälsohögskolan, Gävle
50 000 kr
Skillnader i uttryck mellan proteiner med relevans för muskelkontraktion mellan smärtande och frisk muskel. En nyckel till varför arbetsrelaterade besvär kvarstår.

Hagel Sofia
Disputerad Skånes universitetssjukhus, Lund
50 000 kr
Kondition, levnadsvanor och kardiovaskulär risk hos patienter med kronisk inflammatorisk ledsjukdom.

Hallert Eva
Disputerad Länskliniken för reumatologi Östergötland, Linköping
40 000 kr
Socioekonomiska, demografiska och kliniska variabler hos patienter med nydebuterad RA - en jämförelse mellan 2 patientgrupper, diagnosticerade med 10 års mellanrum 1996-08 och 2006-09.

Hellmark Thomas
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
125 000 kr
Uppkomst, utveckling och diagnostik vid ANCA-associerade småvaskuliter.

Hesselstrand Roger
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
250 000 kr
Sjukdomsmekanismer och prognostiska faktorer vid systemisk skleros (sklerodermi).

Holmdahl Rikard
Professor Karolinska institutet, Stockholm
350 000 kr
Studier av experimentella modeller för RA.

Holmlund Ulrika
Disputerad Wennergrens institut, Stockholm
50 000 kr
Okonventionella T-celler hos gravida och icke gravida kvinnor med SLE, samt hos deras barn.

Islander Ulrika
Disputerad Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
85 000 kr
Östrogenmedierad reglering av IL-17-producerande T-celler vid artrit.

Jacobsson Lennart
Professor Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
60 000 kr
Sjuksköterskemottagning (personcentrerad vård och "tight control") för patienter med RA och med måttlig/hög sjukdomsaktivitet jämfört med vanlig vård.

Jakobsson Per-Johan
Docent Karolinska institutet, Stockholm
150 000 kr
Tidig diagnostik och tidig behandling vid reumatisk sjukdom.

Johannesson Martina
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
50 000 kr
Användning av nya genetiska instrumentför identifiering av gener och läkemedelsmål för autoimmuna sjukdomar.

Karlsson Anna
Professor Sahlgrenska akademin, Göteborg
50 000 kr
Barn med autoinflammatorisk sjukdom.

Klareskog Lars
Professor Karolinska institutet, Stockholm
400 000 kr
Forskning för bättre förebyggande och bättre terapi vid RA.

Kleinau Sandra
Professor Uppsala universitet
50 000 kr
Studier av B-lymfocyter i autoimmun artrit.

Korotkova Marina
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
100 000 kr
Selektiv hämning av mikrosomalt prostaglandin E-syntas 1: effekt på inflammatoriska processer vid reumatiska sjukdomar.

Kutty Selva Nandakumar
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
100 000 kr
Analys av IgG-medierad artrit - påverkan på kondrocyter.

Lagerquist Marie
Docent Sahlgrenska akademin, Göteborg
175 000 kr
Betydelsen av östrogensignalering för inflammationsmedierad benförlust.

Lampa Jon
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
50 000 kr
Kvarstående smärta och trötthet trots antireumatisk behandling, en epidemiologisk och mekanisk kartläggning vid RA.

Larsson Ingrid
Disputerad FoU-centrum Spenshult
60 000 kr
Möjligheter för patienter med kronisk inflammatorisk artrit att uppleva delaktighet i vård och behandling genom sjuksköterskemottagning baserad på personcentrerad vård.

Lerner Ulf
Professor Sahlgrenska akademin, Göteborg
150 000 kr
Inflammationsinducerad benombyggnad.

Lindquist Susanne
Disputerad Umeå universitet
50 000 kr
Gallsalt-stimulerat lipas: en hittills okänd aktör vid inflammation.

Lundberg Ingrid
Professor Karolinska institutet, Stockholm
300 000 kr
Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit.
100 000 kr
Livsstilsintervention (LIVI) för patienter med reumatisk sjukdom.

Lundberg Pernilla
Docent Umeå universitet
75 000 kr
Tandlossning och reumatism - inflammationsinducerade vävnadsdegenerativa sjukdomar. Finns gemensamma biomarkörer och orsakssamband?

Magnusson Mattias
Docent Linköpings universitet
50 000 kr
Toleransutveckling för att bota RA.

Malmström Vivianne
Docent Karolinska institutet, Stockholm
200 000 kr
Lymfocyters betydelse vid inflammatorisk reumatisk sjukdom.

Mandl Thomas
Docent Skånes universitetssjukhus, Malmö
75 000 kr
Inre organengagemang vid primärt Sjögrens syndrom. Studier avseende förekomst, sjukdomsförlopp, livskvalitet, prognos, diagnostik och sjukdomsmekanismer vid primärt Sjögrens syndrom.

Mannerkorpi Kaisa
Docent Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
86 000 kr
Fysisk kapacitet, tillväxtfaktorer och styrketräning vid fibromyalgi.

Mohammad Aladdin
Disputerad Skånes universitetssjukhus Lund
50 000 kr
Populationsbaserade studier om incidens och prevalens av samsjukligheter, kardiovaskulära sjukdomar och cancer hos patienter med temporalarterit och ANCA-associerade vaskuliter i södra Sverige.

Nordmark Gunnel
Disputerad Akademiska sjukhuset Uppsala
150 000 kr
Studier av genernas betydelse och reglering vid primärt Sjögrens syndrom.

Olsson Lina
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
50 000 kr
Syreradikalers roll för utvecklandet av RA och autoimmunitet.

Opava Christina
Professor Karolinska institutet Stockholm
350 000 kr
Fysisk aktivitet och hälsa vid RA. Hälsoupplevelse, funktionstillstånd och bakomliggande mekanismer till muskelsvaghet, inflammation och smärta.

Pullerits Rille
Docent Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
125 000 kr
Betydelsen av HMBGB1 och dess receptor RAGE i patogenesen av septisk och autoimmun artrit.

Rantapää Dahlqvist Solbritt
Professor Norrlands universitetssjukhus Umeå
300 000 kr
Etiopatogenetiska faktorer av betydelse för utveckling av RA och potentiell samsjuklighet.

Rönnblom Lars
Professor Uppsala universitet
300 000 kr
Sjukdomsmekanismer i autoimmuna reumatiska sjukdomar med aktiverat typ I interferonsystem.

Rönnelid Johan
Docent Uppsala universitet
175 000 kr
Hur immunkomplex och autoantikroppar via cytokinproduktion och andra cellfunktioner styr utveckling av inflammation och destruktion vid RA och SLE.

Sandqvist Gunnel
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
75 000 kr
Handfunktion, daglig aktivitet och livskvalitet vid systemisk skleros (sklerodermi). Utredning och utveckling av rehabiliteringsprogram.

Segelmark Mårten
Professor Linköpings universitet
50 000 kr
Cirkulerande mikroRNA för diagnostik vid systemisk småkärlsvaskulit.

Sjöwall Christoffer
Docent Linköpings universitetssjukhus
175 000 kr
Kliniska och experimentella studier av det cellulära och molekylära samspelet vid uppkomst och förlopp av SLE.

Skogh Thomas
Professor Linköpings universitet
350 000 kr
Betydelse av cirkulerande och slemhinneassocierade antikroppar för uppkomst, förlopp och konsekvenser av reumatoid artrit.

Struglics André
Docent Lunds universitet
100 000 kr
Nedbrytning av humant ledbrosk vid knäskador och artros.

Ståhle Mona
Professor Karolinska institutet, Stockholm
100 000 kr
Psoriasisartrit Mutilans, en genetisk studie.

Svenungsson Elisabet
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
150 000 kr
Varför drabbas patienter med autoimmuna systemsjukdomar av prematur kardiovaskulär sjukdom?

Söderlin Maria
Docent Blekingesjukhuset, Karlskrona och Karlshamn
150 000 kr
Tandhälsa hos patienter med RA i Karlskrona. En populationsbaserad fall-kontrollstudie.

Theander Elke
Docent Skånes universitetssjukhus Malmö
150 000 kr
Primärt och sekundärt Sjögrens syndrom: Från genetik, protemic och immuncellssignatur till prediktion av lymfom och behandling av trötthet.

Turesson Carl
Professor Skånes universitetssjukhus Malmö
50 000 kr
Prediktorer och tidiga biomarkörer för RA och deras prognostiska betydelse.
50 000 kr
Jättecellsarterit och polymyalgia rheumatika – sjukdomsmekanismer och kliniskt utfall.

Ullmark Gösta
Docent Gävle sjukhus
75 000 kr
Benbildning på höftprotesytor. En randomiserad klinisk F-PET/CT-studie.

van Vollenhoven Ronald
Professor Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Prediktion av risk på ledskadeutveckling hos patienter med nydebuterad RA med hjälp av en multibiomarköranalys.

Wahren-Herlenius Marie
Professor Karolinska institutet, Stockholm
300 000 kr
Sjögrens syndrom – kliniska och immunologiska studier

Welin Henriksson Elisabet
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
75 000 kr
I. Informations- och stödbehov hos patienter med vaskulitsjukdomar – hur mår patienten och vilka omvårdnadsbehov behöver tillgodoses?
II. Smärta vid SLE – hur hanterar patienten sin situation?

Wennås Christine
Professor Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
50 000 kr
Kan den fästingburna bakterien Neoehrlichia mikurensis orsaka Takaysus arterit?

Wållberg Jonsson Solveig
Professor Norrlands universitetssjukhus Umeå
125 000 kr
Aspekter på samsjuklighet, särskilt kardiovaskulär, vid reumatisk sjukdom.

Åsenlöf Pernilla
Docent Uppsala universitet
50 000 kr
Samskapande av en internettjänst med syfte att främja fysisk aktivitet vid RA.

Äng Björn
Docent Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Medicinsk träningsterapi som behandling för patienter med knäartros - en nordisk randomiserad och kontrollerad studie med fokus på behandlingseffekter av träningsdos.

Relaterade artiklar

Visa fler