Projekt som fått anslag ur Reumatikerfonden

Projekt som fått anslag ur Reumatikerfonden 2015

Här följer en lista, i bokstavsordning efter huvudsökande. Beloppens storlek säger ingenting om kvalitet eller angelägenhetsgrad då projekten även finansieras från andra håll.

Tack alla som ger bidrag till Reumatikerfonden!

RA = reumatoid artrit, ledgångsreumatism
SLE = systemisk lupus erythematosus
JIA = juvenil idiopatisk artrit, barnreumatism

Ageberg Eva
Docent Lunds universitet
40 000 kr
Friska höfter och knän – prevention och rehabilitering.

Ahmed Aisa
Disputerad Karolinska institutet
50 000 kr
Identifiering av biomarkörer för smärta vid artros; samspel mellan perifera vävnader och centrala nervsystemet.

Ajeganova Sofia
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
100 000 kr
Samband mellan inflammation och ateroskleros samt benskada och benskörhet vid reumatiska sjukdomar. Gemensamma faktorer för sjukdomsutveckling, risk för hjärt-/kärlsjukdom samt överlevnad.

Alarcón Riquelme Marta E
Professor Karolinska institutet, Stockholm
100 000 kr
Komplexitetens genetik i SLE: Nycklarna till uppkomst och utveckling.

Alexandersson Helene
Docent, Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Patientens perspektiv – upplevelse av myosit, kliniska mätinstrument och effekt av träning.

Alfredsson Lars
Professor Karolinska institutet, Stockholm
240 000 kr
Betydelsen av rök- och kostvanor för insjuknande och förlopp av RA - en studie av livsstilsfaktorers effekt på behandlingsresultat i vården.

Andersson Maria
Disputerad FoU-centrum, Spenshult
315 000 kr
BARFOT – en multicentrisk, datorbaserad, prospektiv, långtidsobservationsstudie avseende nydebuterad RA – faktorer av betydelse för sjukdomens konsekvenser.

Andersson Ulf
Professor Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
240 000 kr
Utarbetande av ny terapi mot kronisk artrit.

Baecklund Eva
Disputerad Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
200 000 kr
Lymfom hos patienter med primärt Sjögrens syndrom – fortsättning av påbörjat projekt samt ny delstudie av IgG4-relaterad sjukdom hos patienter med Sjögrensdiagnos och lymfom.

Bengtsson Anders A
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
375 000 kr
Långtidsstudier av prognos, sjukdomsorsaker och immunologiska uppkomstmekanismer vid SLE.

Bengtsson Camilla
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Betydelsen av hormonella och reproduktiva faktorer för insjuknande i, samt svårighetsgrad av, RA - ett internationellt samarbetsprojekt.

Bergsten Ulrika
Disputerad Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
75 000 kr
Sjuksköterskemottagning (personcentrerad vård och "tight control") för patienter med RA och med måttlig/hög sjukdomsaktivitet jämfört med vanlig vård.

Berntson Lillemor
Disputerad Barnkliniken Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
75 000 kr
Juvenil psoriasisartrit och entesitrelaterad artrit hos nordiska barn och ungdomar följda under 15 år. Kliniska manifestationer, klassifikation och outcome.

Bokarewa Maria
Professor Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
250 000 kr
Betydelsen av proto-onkogenet survivin för tidig diagnostik och bedömning av behandlingseffekt hos patienter med ledgångsreumatism.

Bremander Ann
Disputerad FoU-centrum, Spenshult
150 000 kr
Inflammatorisk ryggsjukdom i södra Sverige och sjukdomens konsekvenser för individen och samhället.

Brodin Nina
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Hälsoekonomiska utvärderingar av fysisk aktivitet vid ledgångsreumatism - analyser av PARA 2010, ett utlokaliserat stödprogram för hälsofrämjande fysisk aktivitet utanför sjukvårdens organisation.

Broström Eva

Docent Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
130 000 kr
Finns det diskrepans mellan självupplevd och mätbar funktion hos ledsjuka patienter?

Carlsten Hans
Professor Sahlgrenska akademin, Göteborg
150 000 kr
Östrogen - immunmodulation vid reumatisk sjukdom och osteoporos.

Collin Malin
Doktorand Karolinska institutet Stockholm
50 000 kr
Prediktion av sjukdomsaktivitet och käkledsinvolvering hos barn med JIA.

Dahlberg Leif
Professor Skånes universitetssjukhus, Lund
150 000 kr
Artros – Från sjukdomsmekanismer till förbättrad livskvalitet.

Dahlqvist Johanna
Disputerad Uppsala universitet
150 000 kr
Identifiering och funktionella analyser av genetiska riskfaktorer för ANCA-associerade vaskulitsjukdomar.

Dehlin Mats
Disputerad Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
100 000 kr
Gikt i Västra Götaland – Registerstudie avseende förekomst, behandling och samsjuklighet av gikt i Västra Götalandsregionen.

Demmelmaier Ingrid
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Implementering av hälsofrämjande fysisk aktivitet vid ledgångsreumatism med fokus på vårdgivares stöd till beteendeförändring.

Ekström Tomas
Professor Karolinska institutet, Stockholm
100 000 kr
Epigenetiska undersökningar för att förstå risker och mekanismer vid uppkomst och terapi vid RA.

Eloranta Maija-Leena
Docent Uppsala universitet
100 000 kr
Samverkan mellan B-lymfocyter och plasmacytoida dendriska celler och dess effekt på typ I interferonproduktion vid SLE.

Englund Martin
Disputerad Skånes universitetssjukhus, Lund
100 000 kr
Artros: molekyl, struktur, patient och samhälle.

Erlandsson Harris Helena
Professor Karolinska institutet, Stockholm
100 000 kr
Studier av sjukdomsmekanismer och biomarkörer vid juvenil idiopatisk artrit; genetiska analyser, antikroppsreaktiviteter och alarminet HMGB1.

Ernberg Malin
Professor Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Betydelsen av biomarkörer vid käkmuskelsmärta.

Forsblad dElia Helena
Docent Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
150 000 kr
Kliniska studier av ankyloserande spondylit.

Forslind Kristina
Docent Helsingborgs lasarett
100 000 kr
Prediktion i tidigt skede av sjukdomsförloppet vid RA. Bilddiagnostik och biokemiska markörer. Att förutse utvecklingen av RA.

Frostegård Johan
Professor Karolinska institutet, Stockholm
200 000 kr
Reumatisk sjukdom: nya riskmarkörer, mekanismer och potentiella antiinflammatoriska och immunomodulerande terapier baserade på lipidrelaterade antikroppar och Annexin A5.

Gjertsson Inger
Docent Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
75 000 kr
Hur samvarierar B-cellsfunktion vid reumatoid artrit med ålder, sjukdomsprogress och fysisk aktivitet?

Grönwall Caroline
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Autoantikroppsrepertoarer i reumatoid artrit.

Gunnarsson Iva
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
200 000 kr
SLE - med njurengagemang – hur kan vi öka förståelsen och förbättra terapimöjligheter?

Gülfe Anders
Disputerad Skånes universitetssjukhus Lund
50 000 kr
Ökad användarvänlighet och tillförlitlighet för patientrelaterade mått på funktion och hälsorelaterad livskvalitet vid reumatoid artrit, psoriasisartrit och spondartriter. Metodutvecklingsprojekt.

Hagel Sofia
Disputerad Skånes universitetssjukhus, Lund
100 000 kr
Kondition, levnadsvanor och kardiovaskulär risk hos patienter med kronisk inflammatorisk ledsjukdom.

Hellmark Thomas
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
150 000 kr
Uppkomst, utveckling och diagnostik vid ANCA-associerade småvaskuliter.

Hesselstrand Roger
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
250 000 kr
Sjukdomsmekanismer och prognostiska faktorer vid systemisk skleros (sklerodermi).

Holmdahl Rikard
Professor Karolinska institutet, Stockholm
325 000 kr
Studier av experimentella modeller för RA.

Hultgård Ekwall Anna-Karin
Disputerad Sahlgrenska akademien, Göteborg
75 000 kr
Potentiell effekt av ny transkriptionsregulator på aggresiva fibroblastliknande synoviocyter.

Jacobsson Lennart
Professor Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
75 000 kr
Epidemiologiska studier av inflammatorisk ryggsjukdom (ankyloserande spondylit): nya risk faktorer och prediktorer för långtids utfall i relation till behandling med biologiska läkemedel.

Jakobsson Per-Johan
Professor Karolinska institutet, Stockholm
200 000 kr
Tidig diagnostik och tidig behandling vid reumatisk sjukdom.

Kahn Robin
Disputerad Barn och ungdomsmedicinska kliniken, Lund
75 000 kr
JIA – mikrovesiklars regulatoriska funktion samt långtidsprognos.

Karlsson Anna
Professor Sahlgrenska akademin, Göteborg
100 000 kr
Barn med autoinflammatorisk sjukdom.

Kindgren Erik
Doktorand Barn- och ungdomskliniken, Västervik
75 000 kr
Barnreumatism – Hur påverkar nutrition, tarmflora och miljö insjuknandet och sjukdomsförloppet vid JIA?

Klareskog Lars
Professor Karolinska institutet, Stockholm
375 000 kr
Forskning för bättre förebyggande och bättre terapi vid RA.

Knight Ann
Disputerad Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
150 000 kr
Studier av ANCA-associerade vaskuliter - förbättrad behandling och utvärdering av småkärlsvaskuliter genom kliniska molekylärbiologiska epidemiologiska och genetiska studier i ett patientnära perspektiv

Korotkova Marina
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
100 000 kr
Selektiv hämning av mikrosomalt prostaglandin E-syntas 1: effekt på inflammatoriska processer vid reumatiska sjukdomar.

Kutty Selva Nandakumar
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Analys av IgG-medierad artrit - påverkan på kondrocyter.

Lagerquist Marie
Docent Sahlgrenska akademin, Göteborg
250 000 kr
Betydelsen av östrogensignalering för inflammationsmedierad benförlust.

Lanner Johanna
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Muskelsvaghet i samband med ledgångsreumatism: bakomliggande mekanismer och utveckling av nya behandlingsmetoder.

Lindholm Catharina
Docent Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
75 000 kr
Nya verktyg för förbättrad användning av kortison vid reumatiska sjukdomar.

Lundberg Ingrid
Professor Karolinska institutet, Stockholm
325 000 kr
Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit.

Lundberg Pernilla
Docent Umeå universitet
75 000 kr
Tandlossning och reumatism - inflammationsinducerade vävnadsdegenerativa sjukdomar. Finns gemensamma biomarkörer och orsakssamband?

Magnusson Mattias
Docent Linköpings universitet
100 000 kr
Toleransutveckling mot artrit genom aktivering av IDO och regulatoriska T-celler.

Malmström Vivianne
Professor Karolinska institutet, Stockholm
250 000 kr
Lymfocyters betydelse vid inflammatorisk reumatisk sjukdom.

Maly Sundgren Pia
Professor Skånes universitetssjukhus, Lund
75 000 kr
Kombination av kliniska undersökningar, biokemiska metoder och avancerad magnetkamera tekniker för att hitta markörer för orsaker och behandling av neurokognitiv störning hos patienter med SLE.

Mandl Thomas
Docent Skånes universitetssjukhus, Malmö
100 000 kr
Inre organengagemang vid primärt Sjögrens syndrom. Studier avseende förekomst, sjukdomsförlopp, livskvalitet, prognos, diagnostik och sjukdomsmekanismer vid primärt Sjögrens syndrom.

Nordin Annica
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
75 000 kr
Livskvalitet, organmanifestationer och funktion hos patienter med systemisk skleros i Stockholms län.

Nordmark Gunnel
Docent Akademiska universitetssjukhuset Uppsala
150 000 kr
Studier av genernas betydelse och reglering vid primärt Sjögrens syndrom.

Opava Christina
Professor Karolinska institutet, Stockholm
325 000 kr
Fysisk aktivitet och hälsa vid RA. Hälsoupplevelse, funktionstillstånd och bakomliggande mekanismer till muskelsvaghet, inflammation och smärta.

Pullerits Rille
Docent Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
125 000 kr
Betydelsen av HMBGB1 och dess receptor RAGE i patogenesen av septisk och autoimmun artrit.

Regardt Malin
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
75 000 kr
Handfunktion, aktivitetsförmåga och livskvalitet hos personer med inklusionskroppsmyosit (IBM).

Rönnblom Lars
Professor Uppsala universitet
300 000 kr
Sjukdomsmekanismer i autoimmuna reumatiska sjukdomar med aktiverat typ I interferonsystem.

Rönnelid Johan
Docent Uppsala universitet
175 000 kr
Hur immunkomplex och autoantikroppar via cytokinproduktion och andra cellfunktioner styr utveckling av inflammation och destruktion vid RA och SLE.

Sandqvist Gunnel
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
75 000 kr
Handfunktion, daglig aktivitet och livskvalitet vid systemisk skleros (sklerodermi). Utredning och utveckling av rehabiliteringsprogram.

Segelmark Mårten
Professor Linköpings universitet
150 000 kr
Cirkulerande mikroRNA för diagnostik vid systemisk vaskulit.

Sjöwall Christoffer
Docent Linköpings universitetssjukhus
200 000 kr
Kliniska och experimentella studier av det cellulära och molekylära samspelet vid uppkomst och förlopp av SLE.

Skogh Thomas
Professor Linköpings universitet
325 000 kr
Betydelse av cirkulerande och slemhinneassocierade antikroppar för uppkomst, förlopp och konsekvenser av RA.

Struglics André
Docent Lunds universitet
100 000 kr
Nedbrytning av humant ledbrosk vid knäskador och artros.

Svenungsson Elisabet
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
150 000 kr
Karolinskas SLE-kohort under 20 år, - studier av subfenotyper, sjukdomsaktivitet och kardiovaskulär sjukdom.

Swärdh Emma
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
50 000 kr
Hinder och stödjande faktorer för fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom - kvalitativa och kvantitativa aspekter.

Söderlin Maria
Docent Blekingesjukhuset, Karlskrona och Karlshamn
150 000 kr
Tandhälsa hos patienter med RA i Karlskrona. En populationsbaserad fall-kontrollstudie.

Theander Elke
Docent Skånes universitetssjukhus Malmö
150 000 kr
Sjögrens Syndrom: Prediagnostisk och longitudinell analys av gener, cell-markörer och cytokiner, samt deras interaktioner med omgivningsfaktorer för bättre sjukdoms och lymfom prediktion.

Thyberg Ingrid
Docent Länskliniken för reumatologi, Linköping
75 000 kr
Utveckling av indikatorer för beslutsstöd vid rehabiliteringsprocessen. En longitudinell registerbaserad kohortstudie.

Turesson Carl
Professor Skånes universitetssjukhus, Malmö
100 000 kr
Prediktorer och tidiga biomarkörer för RA och deras prognostiska betydelse.
100 000 kr
Jättecellsarterit och polymyalgia reumatika - sjukdomsmekanismer och kliniskt utfall.

Ullmark Gösta
Docent Gävle sjukhus
75 000 kr
Benbildning på höftprotesytor. En randomiserad klinisk F-PET/CT-studie.

Wahren-Herlenius Marie
Professor Karolinska institutet, Stockholm
300 000 kr
Sjögrens syndrom – kliniska och immunologiska studier.

Welin Henriksson Elisabet
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
75 000 kr
I. Informations- och stödbehov hos patienter med vaskulitsjukdomar – hur mår patienten och vilka omvårdnadsbehov behöver tillgodoses?
II. Smärta vid SLE – hur hanterar patienten sin situation?

Wing Kajsa
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
T-cells reglerande mekanismer i modeller av artrit.

Winqvist Ola
Professor Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Mekanismer bakom Dercums sjukdom.

Wållberg Jonsson Solveig
Professor Norrlands universitetssjukhus Umeå
150 000 kr
Aspekter på samsjuklighet, särskilt kardiovaskulär, vid reumatisk sjukdom.

Åkesson Kristina
Professor Skånes universitetssjukhus, Malmö
150 000 kr
Skelettets sammansättning: Risk för osteoporos (benskörhet) hos äldre i normalbefolkningen och bland personer med reumatisk sjukdom.

Åsenlöf Pernilla
Docent Uppsala universitet
75 000 kr
Användarnas erfarenheter av en internettjänst (tRAppen) med syfte att främja fysisk aktivitet vid reumatoid artrit.

Relaterade artiklar

Visa fler