Projekt som fått anslag ur Reumatikerfonden

Här följer en lista, i bokstavsordning, efter huvudsökande.

Beloppens storlek säger ingenting om kvalitet eller angelägenhetsgrad då projekten även finansieras från andra håll.

Tack alla som ger bidrag till Reumatikerfonden. Ni gör skillnad!

RA = reumatoid artrit, ledgångsreumatism
SLE = systemisk lupus erythematosus
JIA = juvenil idiopatisk artrit, barnreumatism

Ageberg Eva
Docent Lunds universitet
75 000 kr
Träning för att förhindra artros i knäet: från mekanismer till implementering.

Ahmed Aisa
Disputerad Karolinska institutet
50 000 kr
Identifiering av biomarkörer för smärta vid artros; samspel mellan perifera vävnader och centrala nervsystemet.

Ajeganova Sofia
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
150 000 kr
Gemensamma faktorer för sjukdomsutveckling, risk för hjärt-/kärlsjukdom samt överlevnad.

Alarcón Riquelme Marta E
Professor Karolinska institutet, Stockholm
100 000 kr
Komplexitetens genetik i SLE: Nycklarna till uppkomst och utveckling.

Alexandersson Helene
Docent, Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Patientens perspektiv – upplevelse av myosit, trötthet och smärta, kliniska mätinstrument och effekt av träning.

Alfredsson Lars
Professor Karolinska institutet, Stockholm
300 000 kr
Betydelsen av rök- och kostvanor för insjuknande och förlopp av RA - en studie av livsstilsfaktorers effekt på behandlingsresultat i vården.

Andersson Maria
Disputerad FoU-centrum, Spenshult
275 000 kr
BARFOT – en multicentrisk, datorbaserad, prospektiv, långtidsobservationsstudie avseende nydebuterad RA – faktorer av betydelse för sjukdomens konsekvenser.

Andersson Ulf
Professor Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
150 000 kr
Utarbetande av ny terapi mot kronisk artrit.

Antovic Alekandra
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
75 000 kr
Venös tromboembolism – fortfarande okänd, underdiagnostiserad och underbehandlad komplikation hos patienter med systemiska autoimmuna sjukdomar.

Arvidsson Susann
Disputerad Högskolan i Halmstad och FoU Spenshult
50 000 kr
Personers uppfattningar om telefonkontakten med frågelinjen Reuma Direkt

Baecklund Eva
Disputerad Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
100 000 kr
Lymfom hos patienter med Sjögrens syndrom – fortsättning av påbörjat projekt samt nya delstudier av lymfomprediktorer.

Bengtsson Anders A
Professor Skånes universitetssjukhus, Lund
375 000 kr
Studier av långtidsprognos, sjukdomsorsaker och immunologiska uppkomstmekanismer vid SLE.

Bengtsson Camilla
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Betydelsen av hormonella och reproduktiva faktorer för insjuknande i, samt svårighetsgrad av, RA - ett internationellt samarbetsprojekt.

Bergsten Ulrika
Disputerad Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
75 000 kr
Sjuksköterskemottagning (personcentrerad vård och täta kontroller) för patienter med RA och med måttlig/hög sjukdomsaktivitet jämfört med vanlig vård.

Berntson Lillemor
Docent Barnkliniken Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
100 000 kr
Juvenil psoriasisartrit och entesitrelaterad artrit hos nordiska barn och ungdomar följda under 15 år. Kliniska manifestationer, klassifikation och outcome.

Bokarewa Maria
Professor Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
250 000 kr
Betydelsen av proto-onkogenet survivin för tidig diagnostik och bedömning av behandlingseffekt hos patienter med RA.

Bremander Ann
Disputerad FoU-centrum, Spenshult
150 000 kr
Inflammatorisk ryggsjukdom i södra Sverige och sjukdomens konsekvenser för individen och samhället.

Brisslert Mikael
Docent Sahlgrenska Akademin, Göteborg
75 000 kr
Mekanismer som kan vara viktiga för bildandet av autoreaktiva B-celler vid RA.

Broström Eva
Docent Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
130 000 kr
Finns det diskrepans mellan självupplevd och mätbar funktion hos ledsjuka patienter?

C Kapetanovic Meliha
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
100 000 kr
Infektionsrisk och prognostiska faktorer vid biologisk behandling av reumatiska sjukdomar.

Carlsten Hans
Professor Sahlgrenska akademin, Göteborg
100 000 kr
Östrogen - immunmodulation vid reumatisk sjukdom och osteoporos.

Catrina Anca Irinel
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
150 000 kr
Kartläggning av sambandet mellan sjukdomsspecifika antikroppar och vävnadsdestruktion vid RA.

Chagin Andrei
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Förnyelsepotential av ledbrosk.

Dahlberg Leif
Professor Skånes universitetssjukhus, Lund
150 000 kr
Artros – Från sjukdomsmekanismer till förbättrad livskvalitet.

Dehlin Mats
Disputerad Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
100 000 kr
Gikt i Västra Götaland – Registerstudie avseende förekomst, behandling och samsjuklighet av gikt i Västra Götalandsregionen.

Ekström Tomas
Professor Karolinska institutet, Stockholm
100 000 kr
Epigenetiska undersökningar för att förstå risker och mekanismer vid uppkomst och terapi vid RA.

Eloranta Maija-Leena
Docent Uppsala universitet
100 000 kr
Samverkan mellan B-lymfocyter och interferonproducerande plasmacytoida dendriska celler.

Elshafie Amir
Disputerad Uppsala universitet
75 000 kr
Kliniska, immunologiska och genetiska studier för att jämföra reumatiska sjukdomar i Sverige och Sudan.

Englund Martin
Disputerad Skånes universitetssjukhus, Lund
100 000 kr
Artros: molekyl, struktur, patient och samhälle.

Erlandsson Harris Helena
Professor Karolinska institutet, Stockholm
150 000 kr
Studier av alarminet HMGB1s roll vid artrit som prognostisk/diagnostisk biomarkör och möjlig målmolekyl för ny terapi.

Ernberg Malin
Professor Karolinska institutet, Stockholm
100 000 kr
Betydelsen av biomarkörer vid käkmuskelsmärta.

Forsblad dElia Helena
Professor Norrlands universitetssjukhus, Umeå
100 000 kr
Kliniska och registerbaserade studier av samsjuklighet vid ankyloserande spondylit.

Forslind Kristina
Docent Helsingborgs lasarett
100 000 kr
Prediktion i tidigt skede av sjukdomsförloppet vid RA. Bilddiagnostik, bildundersökningar och biokemiska markörer för att förutse utvecklingen av RA.

Frostegård Johan
Professor Karolinska institutet, Stockholm
150 000 kr
Naturliga lipidantikroppar och annexin A5 vid reumatisk sjukdom – en ny hypotes: kliniska och experimentella studier.

Gjertsson Inger
Adjungerad professor Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
75 000 kr
Hur samvarierar B-cellsfunktion vid RA med ålder, sjukdomsprogress och fysisk aktivitet?

Grönwall Caroline
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
100 000 kr
Autoantikroppsrepertoarer i RA.

Gunnarsson Iva
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
200 000 kr
SLE - med njurengagemang – biomarkörer och prognos?

Hagberg Niklas
Disputerad Uppsala universitet
75 000 kr
Funktionella effekter på immunsystemet av genvarianter i STAT4 som är kopplade till en ökad risk för reumatiska sjukdomar.

Hagel Sofia
Disputerad Skånes universitetssjukhus, Lund
100 000 kr
Kondition, levnadsvanor och kardiovaskulär risk hos patienter med kronisk inflammatorisk ledsjukdom.

Hellmark Thomas
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
150 000 kr
Uppkomst, utveckling och diagnostik vid ANCA-associerade småvaskuliter.

Hesselstrand Roger
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
300 000 kr
Sjukdomsmekanismer och prognostiska faktorer vid systemisk skleros (sklerodermi).

Holmdahl Rikard
Professor Karolinska institutet, Stockholm
325 000 kr
Studier av experimentella modeller för RA.

Hultgård Ekwall Anna-Karin
Disputerad Sahlgrenska akademien, Göteborg
100 000 kr
Epigenetik vid RA: Betydelsen av LBH för det aggressiva beteendet hos ledkapselceller vid RA.

Islander Ulrika
Docent Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
100 000 kr
Molekylära mekanismer för östrogens påverkan på Th17-celler – nya behandlingsmöjligheter vid RA.

Jacobsson Lennart
Professor Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
150 000 kr
Epidemiologiska studier av inflammatorisk ryggsjukdom (axial spondylartropati) och RA: ny kunskap om riskfaktorer och prediktorer för långtidsutfall.

Jakobsson Per-Johan
Professor Karolinska institutet, Stockholm
250 000 kr
Tidig diagnostik och tidig behandling vid reumatisk sjukdom.

Kahn Robin
Disputerad Skånes universitetssjukhus, Lund
100 000 kr
JIA – från makrofag till morbiditet.

Klareskog Lars
Professor Karolinska institutet, Stockholm
300 000 kr
Nya vägar att förebyggande och behandla RA.

Kleinau Sandra
Professor Uppsala universitet
75 000 kr
Hur autoantikroppar påverkar Fc-receptorfunktionen vid RA.

Korotkova Marina
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
100 000 kr
Selektiv hämning av mikrosomalt prostaglandin E-syntas 1: effekter på inflammatoriska processer vid reumatiska sjukdomar.

Kutty Selva Nandakumar
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Funktionell karakterisering av två QTLs påverkar experimentell autoimmunitet och analys av molekylära mekanismer i IgG-medierad artrit.

Lagerquist Marie
Docent Sahlgrenska akademin, Göteborg
150 000 kr
Betydelsen av östrogensignalering för inflammationsmedierad benförlust.

Lammi Mikko
Professor Umeå universitet
100 000 kr
Generation av brosk-benvävnad.

Lampa Jon
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
75 000 kr
Kvarstående smärta och trötthet trots antireumatisk behandling, en epidemiologisk och mekanistisk kartläggning vid RA.

Leonard Dag
Disputerad Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
100 000 kr
Kardiovaskulär sjukdom vid SLE.

Lundberg Ingrid
Professor Karolinska institutet, Stockholm
350 000 kr
Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit.

Lundberg Pernilla
Docent Umeå universitet
100 000 kr
Triggar tandlossning RA?

Lundberg Sigrid
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
75 000 kr
IgA-vaskulit med njurengagemang hos vuxna: Biomarkörer som kan styra behandlingen.

Maglio Cristina
Disputerad Göteborgs universitet
75 000 kr
Gikt och bariatrisk kirurgi i Swedish Obese Subjectsstudien (SOS).

Magnusson Mattias
Docent Linköpings universitet
75 000 kr
Kynurenine och Uridine som möjlig behandling mot artrit?

Malmström Vivianne
Professor Karolinska institutet, Stockholm
250 000 kr
Lymfocyters betydelse vid inflammatorisk reumatisk sjukdom.

Maly Sundgren Pia
Professor Skånes universitetssjukhus, Lund
50 000 kr
Kombination av kliniska undersökningar, biokemiska metoder och avancerad magnetkamera tekniker för att hitta markörer för orsaker och behandling av neurokognitiv störning hos patienter med SLE.

Mandl Thomas
Docent Skånes universitetssjukhus, Malmö
100 000 kr
Inre organengagemang vid primärt Sjögrens syndrom. Studier avseende förekomst, sjukdomsförlopp, livskvalitet, prognos, diagnostik och sjukdomsmekanismer vid primärt Sjögrens syndrom.

Mohammad Aladdin
Disputerad Skånes universitetssjukhus, Lund
75 000 kr
Epidemiologiska och kliniska studier om jättecellsarteriter.
75 000 kr
Svåra infektioner hos patienter med ANCA-associerad vaskulit.

Nordeman Lena
Disputerad FoU-centrum i Södra Älvsborg
50 000 kr
Fysioterapeut som första bedömare och behandlare för patienter med knäledsartros inom primärvård. En randomiserad kontrollerad studie. Långtidsuppföljning.

Nordin Annica
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
100 000 kr
Livskvalitet, organmanifestationer och funktion hos patienter med systemisk skleros i Stockholms län.

Nordmark Gunnel
Docent Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
150 000 kr
Studier av sjukdomsmekanismer vid primärt Sjögrens syndrom.

Olsson Lina
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Syreradikalers skyddande roll i utvecklandet av autoimmun sjukdomar.

Padyukov Leonid
Docent Karolinska institutet, Stockholm
100 000 kr
Funktionell genetik vid RA.

Pettersson Susanne
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
75 000 kr
Patienters upplevelse av symtom med fokus på fatigue, nedstämdhet/oro, livskvalitet och levnadsvanor hos personer med inflammatorisk systemsjukdom.

Rantapää Dahlqvist Solbritt
Professor Norrlands universitetssjukhus, Umeå
350 000 kr
Etiopatogenetiska faktorer av betydelse för utveckling av RA och av potentiell komorbiditet. Analys av prospektiva biobanksmaterial.

Rönnblom Lars
Professor Uppsala universitet
300 000 kr
Sjukdomsmekanismer i autoimmuna reumatiska sjukdomar med aktiverat typ I interferonsystem.

Rönnelid Johan
Professor Uppsala universitet
200 000 kr
Funktionella studier av hur immunkomplex och associerade autoantikroppar styr utveckling av inflammation och destruktion vid RA och SLE.

Saevarsdottir Saedis
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
150 000 kr
Utveckling av ett verktyg för individanpassad behandling av RA – baserat på kliniska variabler, biomarkörer och livsstilsfaktorer.

Sandqvist Gunnel
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
150 000 kr
Handfunktion, daglig aktivitet och livskvalitet vid systemisk skleros (sklerodermi).

Segelmark Mårten
Professor Linköpings universitet
150 000 kr
Cirkulerande mikroRNA och NET-remnants för diagnostik vid systemisk vaskulit.

Sjöholm Louise
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Är Porphyromonas gingivalis roll i RA associerad med en störd mag-tarmhomeostas?

Sjöwall Christoffer
Docent Linköpings universitetssjukhus
250 000 kr
Kliniska och experimentella studier av inflammatoriska mediatorer vid SLE.

Skogh Thomas
Professor Linköpings universitet
350 000 kr
Betydelse av cirkulerande och slemhinneassocierade antikroppar för uppkomst, förlopp och konsekvenser av RA.

Struglics André
Docent Lunds universitet
150 000 kr
Nedbrytning av ledbrosk: en biologisk process som leder till artros.

Svedberg Petra
Docent Högskolan i Halmstad
100 000 kr
Mot stärkt barnmedverkan vid barnreumatologisk vård – implementering av digitalt interaktivt utvärderings och kommunikationsverktyg (Sisom).

Svenungsson Elisabet
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
150 000 kr
Kardiovaskulär sjukdom, subfenotyper och sjukdomsaktivitet. – prospektiva studier av SLE och antifosfolipidsyndromet (APS).

Södergren Anna
Disputerad Norrlands universitetssjukhus, Umeå
150 000 kr
Arteroskleros vid RA: prospektiv undersökning av förekomst och uppkomst.

Söderlin Maria
Docent Blekingesjukhuset, Karlskrona och Karlshamn
100 000 kr
Tandhälsa hos patienter med RA i Karlskrona. En populationsbaserad fall-kontrollstudie.

Sörensen Ole E
Docent Lunds universitet
75 000 kr
Huden som källa till autoantigener vid autoimmun reumatisk sjukdom.

Turesson Carl
Docent Skånes universitetssjukhus, Malmö
150 000 kr
Prediktorer och tidiga biomarkörer för RA och deras prognostiska betydelse.
150 000 kr
Jättecellsarterit och polymyalgia reumatika - sjukdomsmekanismer och kliniskt utfall.

Wahren-Herlenius Marie
Professor Karolinska institutet, Stockholm
250 000 kr
Sjögrens syndrom – kliniska och immunologiska studier.

Welin Henriksson Elisabet
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
75 000 kr
I. Informations- och stödbehov hos patienter med vaskulitsjukdomar – hur mår patienten och vilka omvårdnadsbehov behöver tillgodoses?
II. Smärta vid SLE – hur hanterar patienten sin situation?

Åkesson Kristina
Professor Skånes universitetssjukhus, Malmö
150 000 kr
Skelettets sammansättning: Risk för osteoporos (benskörhet) hos äldre i normalbefolkningen och bland personer med systemisk skleros (sklerodermi).

Relaterade artiklar

Visa fler