Projekt som fått anslag ur Reumatikerfonden 2017

Här följer en lista, i bokstavsordning efter huvudsökande. Beloppens storlek säger ingenting om kvalitet eller angelägenhetsgrad då projekten även finansieras från andra håll.

RA = reumatoid artrit, ledgångsreumatism

SLE = systemisk lupus erythematosus

JIA = juvenil idiopatisk artrit, barnreumatism


Ageberg Eva
Docent Lunds universitet
125 000 kr
Artros i knä och höft: Prediktorer, intervention och implementering.


Ahmad Kiadaliri Aliasghar
75 000 kronor
Med Dr, Lunds Universitet, Lund
Tidsmässiga trender och regionala skillnader i sjukhusvistelse och dödlighet på grund av ledgångsreumatism i Sverige, 1998-2016


Ajeganova Sofia
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
200 000 kr
Samband mellan inflammation och aterosklerosutveckling samt benskada och benskörhet vid reumatiska sjukdomar. Gemensamma prediktiva faktorer för sjukdomsutveckling, risk för hjärt-/kärlsjukdom samt överlevnad.


Alarcón Riquelme Marta E
Professor Karolinska institutet, 
Stockholm
150 000 kronor
Komplexitetens genetik i SLE: Nycklarna till uppkomst och utveckling.


Alexandersson Helene
Docent, Karolinska institutet, Stockholm
150 000 kronor
Myosit - Patientens perspektiv, antikroppar som markör för prognos och effekt av träning.


Andersson Maria
Med Dr, FOU Spenshult, Halmstad
200 000 kronor
BARFOT, en multicentrisk, prospektiv, långtids observationsstudie avseende patienter med nydebuterad reumatoid artrit – faktorer av betydelse för sjukdomens konsekvenser


Andersson Ulf
Professor Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
200 000 kr
Studier av HMGB1 som terapeutisk målmolekyl och patogenetisk faktor vid SLE.


Andréasson Kristofer
Med Dr, Skånes Universitetssjukhus, Lund
75 000 kronor
Gastroimmunologiska mekansimer vid reumatiska sjukdomar

Antovic Aleksandra
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
75 000 kr
Venös tromboembolism – fortfarande okänd, underdiagnostiserad och underbehandlad komplikation hos patienter med systemiska autoimmuna sjukdomar.


Bengtsson Anders A
Professor Skånes universitetssjukhus, Lund
450 000 kronor
Studier av långtidsprognos, sjukdomsorsaker och immunologiska uppkomstmekanismer vid SLE.


Bergsten Ulrika
Disputerad Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
75 000 kronor
Gikt och annan kronisk artrit i Västra Götaland - Enkätstudie


Berntson Lillemor
Docent Barnkliniken Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
125 000 kronor
Effekter av ”anpassad kolhydratdiet” som antiinflammatoriskbehandling av barn med reumatisk ledinflammation.


Bjersing Jan
Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
150 000 kronor
Varför hjälper träning mot kronisk smärta? Klinisk studie av molekylära mekanismer


Blom Anna
Professor Lunds universitet
150 000 kr
Komplementsystem i reumatiska sjukdomar.


Bokarewa Maria
Professor Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
300 000 kr
Betydelsen av proto-onkogenet survivin för tidig diagnostik och behandling: en länk mellan rökning, survivin och kvinnor med RA.


Boström Carina
Docent Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Fysisk funktion, kapacitet och aktivitet samt patientupplevelser vid systemisk skleros.


Bremander Ann
Disputerad FoU-centrum, Spenshult
150 000 kr
Inflammatorisk ryggsjukdom i södra Sverige och sjukdomens konsekvenser för individen och samhället.


Broström Eva
Docent Rörelseorganens sjukdomar och hemsjukvård (SABH) och Neuropediatrik
150 000 kr
Finns det diskrepans mellan självupplevd och mätbar funktion hos ledsjuka patienter?


C Kapetanovic Meliha
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
150 000 kr
Infektionsrisk och prognostiska faktorer vid biologisk behandling av reumatiska sjukdomar.


Carlsten Hans
Professor Sahlgrenska akademin, Göteborg
75 000 kr
Östrogen – immunmodulation vid reumatisk sjukdom och osteoporos.


Catrina Anca Irinel
Professor Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
450 000 kr
Kartläggning av sambandet mellan sjukdomsspecifika antikroppar och vävnadsdestruktion vid RA.


Dahlberg Leif
Professor Skånes universitetssjukhus, Lund
100 000 kr
Artros – Från sjukdomsmekanismer till förbättrad livskvalitet.


Cerqueira Cátia
Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm
75 000 kronor
Förståelse av mekanismer av anti-HisRS och anti-MDA5 antikroppar vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit, med lungpåverkan


Dehlin Mats
Disputerad Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
100 000 kr
Gikt i Västra Götaland – Registerstudie avseende förekomst, behandling och samsjuklighet av gikt i Västra Götalandsregionen.


Ekelund Maria
Läkare Barn-och ungdomsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
75 000 kr
Juvenil psoriasisartrit och entesitrelaterad artrit hos nordiska barn och ungdomar följda under 15 år. Kliniska manifestationer, klassifikation och outcome.


Ekström Tomas
Professor Karolinska institutet, Stockholm
150 000 kr
Epigenetiska undersökningar för att förstå risker och mekanismer vid uppkomst och terapi vid RA.


Ekvall Hansson Eva
Docent Lunds universitet
75 000 kr
Att stödja personer med artros – en longitudinell studie om artrosskola i primärvården.


Ekwall Olov
Professor Sahlgenska akademin, Göteborg
100 000 kr
Betydelsen av central toleransutveckling mot citrullinerade peptider för uppkomsten av RA.


Eloranta Maija-Leena
Docent Uppsala universitet
100 000 kr
Samverkan mellan B-lymfocyter och interferonproducerande plasmacytoida dendriska celler och dess betydelse för typ I-interferonproduktion vid autoimmuna reumatiska sjukdomar.


Englund Martin
Disputerad Skånes universitetssjukhus, Lund
150 000 kr
Artros: molekyl, struktur, patient och samhälle.


Erlandsson Harris Helena
Professor Karolinska institutet, Stockholm
200 000 kr
Studier av alarminet HMGB1s roll vid artrit som prognostisk/diagnostisk biomarkör och möjlig målmolekyl för ny terapi.


Ernberg Malin
Professor Karolinska institutet, Stockholm
150 000 kronor
Betydelsen av biomarkörer vid käkmuskelsmärta.

Exarchou Sofia
Med Dr, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
75 000 kronor
Prediktorer av utfallet hos patienter med tidig spondylartrit


Fischer Marie
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
100 000 kr
Mastcellers roll vid myositsjukdomar med lungengagemang.


Forsblad dÉlia Helena
Professor Norrlands universitetssjukhus, Umeå
150 000 kr
Prognostiska faktorer av betydelse för svårighetsgrad och samsjuklighet vid ankyloserande spondylit.


Forslind Kristina
Docent Helsingborgs lasarett
150 000 kr
Prediktion i tidigt skede av sjukdomsförloppet vid RA. Bilddiagnostik, bildundersökningar och biokemiska markörer för att diagnostisera och förutse utvecklingen av RA.


Frostegård Johan
Professor Karolinska institutet, Stockholm
200 000 kr
Nya skyddande immunologiska mekanismer vid reumatisk sjukdom, relaterade till inflammatoriska fosfolipider och fosforylkolin: ett evolutionärt paradigm.


Grimsholm Ola
Disputerad Sahlgrenska akademin Göteborg
75 000 kr
Toleransmekanismer vid ledgångsreumatism: vilka gener påverkar det autoreaktiva immunsvaret?


Grönwall Caroline
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
100 000 kr
Autoantikroppsrepertoarer i RA.


Gunnarsson Iva
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
250 000 kr
SLE - med njurengagemang – biomarkörer och prognos?


Hagberg Niklas
Disputerad Uppsala universitet
100 000 kr
Funktionella effekter på immunsystemet av genvarianter i STAT4 som är kopplade till en ökad risk för reumatiska sjukdomar.


Hagel Sofia
Disputerad Skånes universitetssjukhus, Lund
125 000 kr
Kondition, levnadsvanor och kardiovaskulär risk hos patienter med kronisk inflammatorisk ledsjukdom.


Hellmark Thomas
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
250 000 kr
Uppkomst, utveckling och diagnostik vid ANCA-associerade småvaskuliter.


Henriksson Gunnel
Disputerad Skånes universitetssjukhus, Malmö
75 000 kr
En förändrad tarmbarriär som patogenetisk faktor vid autoimmuna sjukdomar, med Sjögrens syndrom som modell.


Hesselstrand Roger
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
350 000 kr
Sjukdomsmekanismer och prognostiska faktorer vid systemisk skleros (sklerodermi).


Holmdahl Rikard
Professor Karolinska institutet, Stockholm
400 000 kr
Studier av experimentella modeller för RA.


Holmström Linda
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
75 000 kr
Kognitiv beteendeterapi för patienter med nydebuterad RA, och relationen mellan svårbehandlad smärta och depression.


Hultgård Ekwall Anna-Karin
Disputerad Sahlgrenska akademien, Göteborg
150 000 kr
Epigenetik vid RA: Betydelsen av LBH för det aggressiva beteendet hos ledkapselceller vid RA.


Islander Ulrika
Docent Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
100 000 kr
Östrogen hämmar artrit: definition av Th17-cellers roll.


Jacobsson Lennart
Professor Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
150 000 kr
Epidemiologisk och registerbaserad forskning av inflammatorisk ryggsjukdom (axial spondylartropati) och RA: nya kunskap om riskfaktorer och prediktorer för långtidsutfall.


Jakobsson Per-Johan
Professor Karolinska institutet, Stockholm
300 000 kr
Tidig diagnostik och tidig behandling vid reumatisk sjukdom.


Jöud Ann
Med Dr, Lunds Universitet, Lund
100 000 kronor
Generaliserad smärta och fibromyalgi hos barn, ungdomar och unga vuxna - förekomst, samsjuklighet och mortalitet


Kahn Robin
Disputerad Skånes universitetssjukhus, Lund
150 000 kr
JIA – från makrofag till morbiditet.


Klareskog Lars
Professor Karolinska institutet, Stockholm
200 000 kr
Nya vägar att förebyggande och behandla RA.


Kleinau Sandra
Professor Uppsala universitet
100 000 kr
Hur antikroppar mot självantigen bidrar till RA.


Knight Ann
Disputerad Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
150 000 kr
Studier av ANCA-associerade vaskuliter - förbättrad behandling och utvärdering av småkärlsvaskuliter genom kliniska molekylärbiologiska epidemiologiska och genetiska studier i ett patientnära perspektiv.


Korotkova Marina
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
100 000 kr
Selektiv hämning av mikrosomalt prostaglandin E-syntas 1: effekter på inflammatoriska processer vid reumatiska sjukdomar.


Kozyrev Sergey
Disputerad Uppsala universitet
75 000 kr
Konjunktionen mellan neural-, metabol- och immunsignalering: rollen av ABHD6 lokus i autoimmunitet.


Kutty Selva Nandakumar
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Funktionell karakterisering av två QTLs påverkar experimentell autoimmunitet och analys av molekylära mekanismer i IgG-medierad artrit.


Lagerquist Marie
Docent Sahlgrenska akademin, Göteborg
200 000 kr
Betydelsen av östrogensignalering för inflammationsmedierad benförlust.


Lampa Jon
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
150 000 kr
Kvarstående smärta och trötthet trots antireumatisk behandling, en epidemiologisk och mekanistisk kartläggning vid RA.


Leonard Dag
Disputerad Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
150 000 kr
Kardiovaskulär sjukdom vid SLE.


Lindqvist Elisabet
Disputerad Skånes universitetssjukhus, Lund
75 000 kr
Inflammatorisk ryggsjukdom - samsjuklighet och samhällseffekter.


Lundberg Ingrid
Professor Karolinska institutet, Stockholm
400 000 kr
Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit.


Lundberg Pernilla
Docent Umeå universitet
50 000 kr
Triggar tandlossning RA?


Magnusson Mattias
Docent Linköpings universitet
75 000 kr
Immunologisk toleransutveckling och bruten självtolerans vid RA.


Malmström Vivianne
Professor Karolinska institutet, Stockholm
350 000 kr
Lymfocyters betydelse vid inflammatorisk reumatisk sjukdom – grundläggande studier för nya behandlingar.


Mandl Thomas
Docent Skånes universitetssjukhus, Malmö
100 000 kr
Inre organengagemang vid primärt Sjögrens syndrom. Studier avseende förekomst, sjukdomsförlopp, livskvalitet, prognos, diagnostik och sjukdomsmekanismer vid primärt Sjögrens syndrom.


Mannerkorpi Kaisa
Professor Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
150 000 kr
Förbättras aktivitetsbegränsningar, hälsa och fysisk funktion hos äldre personer med RA över 65 år, som deltar i 20-veckors personcentrerad träningsintervention? En randomiserad kontrollerad studie.


Mohammad Aladdin
Disputerad Skånes universitetssjukhus, Lund
75 000 kr
Svåra infektioner hos patienter med ANCA-associerad vaskulit.
75 000 kr
Studier av ischemisk hjärtsjukdom i jättecellsarteriter och ANCA-associerade vaskuliter.


Nordin Annica
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
100 000 kr
Livskvalitet, organmanifestationer och funktion hos patienter med systemisk skleros i Stockholms län.


Nordmark Gunnel
Docent Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
150 000 kr
Studier av sjukdomsmekanismer vid primärt Sjögrens syndrom.


Padyukov Leonid
Docent Karolinska institutet, Stockholm
100 000 kr
Funktionell genetik vid RA.


Palmblad Karin
Disputerad Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
75 000 kr
Förbättrad hälsa och livskvalitet för barnreumatiker.


Pettersson Susanne
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
75 000 kr
Patienters upplevelse av symtom med fokus på fatigue, nedstämdhet/oro, livskvalitet och levnadsvanor hos personer med inflammatorisk systemsjukdom.


Pullerits Rille
Docent Shlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
75 000 kr
Effekt och toleransutveckling vid behandling av reumatisk sjukdom med biologiska läkemedel.


Rantapää Dahlqvist Solbritt
Professor Norrlands universitetssjukhus, Umeå
400 000 kr
Etiopatogenetiska faktorer av betydelse för utveckling av RA och sjukdomens progress. Analys av prospektiva biobanksmaterial.


Regardt Malin
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
75 000 kr
Handfunktion, aktivitetsförmåga och livskvalitet hos personer med inklusionskroppsmyosit.


Rönnblom Lars
Professor Uppsala universitet
400 000 kr
Sjukdomsmekanismer i autoimmuna reumatiska sjukdomar med aktiverat typ I interferonsystem.


Rönnelid Johan
Professor Uppsala universitet
250 000 kr
Funktionella studier av hur immunkomplex och associerade autoantikroppar styr utveckling av inflammation och destruktion vid RA och SLE.


Sandqvist Gunnel
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
150 000 kr
Handfunktion, daglig aktivitet och livskvalitet vid systemisk skleros (sklerodermi).


Sjöholm Louise
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Är Porphyromonas gingivalis roll i RA associerad med en störd mag-tarmhomeostas? Metodoptimering för insamling, förvaring och DNA-extrahering av avföringsprover.


Sjöwall Christoffer
Docent Linköpings universitetssjukhus
300 000 kr
Kliniska och experimentella studier av inflammatoriska mediatorer vid SLE.


Skogh Thomas
Professor Linköpings universitet
300 000 kr
Betydelse av cirkulerande och slemhinneassocierade antikroppar vid RA.


Struglics André
Docent Lunds universitet
250 000 kr
Nedbrytning av ledbrosk: en biologisk process som leder till artros.


Svenungsson Elisabet
Professor Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
300 000 kr
Kardiovaskulär sjukdom, subfenotyper och sjukdomsaktivitet. – prospektiva studier av Karolinskas SLE- och antifosfolipidsyndromets kohorter.


Sverker Annette
Disputerad Rörelse och hälsa, Linköping
75 000 kr
Funktionsnedsättning i fötterna relaterat till vardagslivet vid tidig RA. En kvalitativ delstudie inom TIRA delaktighetsprojektet.


Södergren Anna
Disputerad Norrlands universitetssjukhus, Umeå
100 000 kr
Syreupptagningsförmåga vid RA, association till kardiovaskulär sjukdom, riskbedömning och prevention.


Söderlin Maria
Docent Blekingesjukhuset, Karlskrona och Karlshamn
75 000 kr

Tandhälsa hos patienter med RA i Karlskrona. En populationsbaserad fall-kontrollstudie.


Turesson Carl
Professor Skånes universitetssjukhus, Malmö
190 000 kr

Prediktorer och tidiga biomarkörer för RA.
75 000 kr
Jättecellsarterit och polymyalgia reumatika - sjukdomsmekanismer och kliniskt utfall.


Ullmark Gösta
Docent Gävle sjukhus
50 000 kr
Benmetabolism vid höftprotesytor. En randomiserad klinisk F-PET/CT studie.


Wahren-Herlenius Marie
Professor Karolinska institutet, Stockholm
350 000 kr
Sjögrens syndrom – kliniska och immunologiska studier.


Welin Henriksson Elisabet
Docent Linköpings universitet
75 000 kr
Upplevelse och hantering av smärta hos patienter med SLE: en uppföljande studie.


Wermeling Fredrik
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Reglering av autoantikroppars aktivitet i reumatiska sjukdomar.


Wållberg Jonsson Solveig
Professor Norrlands universitetssjukhus, Umeå
200 000 kr
Aspekter på komorbiditet, särskilt kardiovaskulär, vid inflammatorisk reumatisk sjukdom: Etiopatogenes och prevention.


Äng Björn
Docent Karolinska institutet, Stockholm
150 000 kr
Terapeutisk träningsterapi för patienter med knäartros: en Nordisk multicenter RCT som utvärderar effekter av träningsdos (dos-respons) och prediktion av rehabiliteringsutfall.


Åkesson Kristina
Professor Skånes universitetssjukhus, Malmö
100 000 kr
Skelettets sammansättning: Risk för osteoporos (benskörhet) hos äldre i normalbefolkningen och bland personer med systemisk skleros (sklerodermi).


Önnerfjord Patrik
Docent Lunds universitet
125 000 kr
Brosknedbrytning vid artros - in vitro studier med läkemedel.

Relaterade artiklar

Visa fler