Projekt som fått anslag ur Reumatikerfonden 2018

Här följer en lista, i bokstavsordning efter huvudsökande. Flera av projekten finansieras även från andra forskningsfinansiärer.

Tack alla som ger bidrag till Reumatikerfonden!

RA = reumatoid artrit, ledgångsreumatis
SLE = systemisk lupus erythematosus
JIA = juvenil idiopatisk artrit, barnreumatism

Ageberg Eva

Docent, Lunds Universitet, Lund
125 000 kronor
Förebygga och behandla artros i ett livsperspektiv

Ajeganova Sofia

Med Dr, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
250 000 kronor. Samband mellan inflammation och aterosklerosutveckling samt benskada och benskörhet vid reumatiska sjukdomar. Gemensamma prediktiva faktorer för sjukdomsprognos, hjärt-/kärlsjukdom samt överlevnad

Alarcón Riquelme Marta E 

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
150 000 kronor
Komplexitetens i SLE genetik och andra autoimmuna sjukdomar

Alfredsson Lars

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
250 000 kronor
Betydelsen av påverkbara levnadsvanor/arbetsmiljöfaktorer för insjuknande och förlopp av RA – en studie av levnadsvanors/arbetsmiljöfaktorers påverkan på behandlingsresultat i vården

Alexandersson Helene

Docent, Karolinska Institutet, Stockholm
100 000 kronor
Myosit – Patientens perspektiv, antikroppar som markör för prognos och effekt av träning

Andréasson Kristofer

Med Dr, Skånes Universitetssjukhus, Lund
75 000 kronor
Gastroimmunologiska mekansimer vid reumatiska sjukdomar

Antovic Aleksandra

Docent, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
100 000 kronor
Venös tromboembolism – fortfarande okänd, underdiagnostiserad och underbehandlad komplikation hos patienter med systemiska autoimmuna sjukdomar.

Bengtsson Anders A

Professor, Skånes Universitetssjukhus, Lund
400 000 kronor
SLE – prognos och immunologiska mekanismer

Berntson Lillemor

Docent, Barnkliniken Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala
125 000 kronor.
Effekter av ”anpassad kolhydratdiet” som antiinflammatoriskbehandling av barn med reumatisk ledinflammation.

Blom Anna

Professor, Lunds Universitet, Lund
200 000 kronor
Komplementsystem i reumatiska sjukdomar.

Bokarewa Maria

Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
300 000 kronor.
Proto-onkogenet survivin vid tidig diagnos och behandling av RA: en länk mellan rökning, survivin och RA hos kvinnor

Boström Carina

Docent, Karolinska Institutet, Stockholm
100 000 kr
Fysisk aktivitet, fysisk funktion och upplevelser av fysisk aktivitet och träning vid systemisk skleros

Bremander Ann

Professor, Spenshults FoU-centrum, Halmstad
150 000 kronor
Inflammatorisk ryggsjukdom i södra Sverige och sjukdomens konsekvenser för individen och samhället

Brodin Nina 

Docent, Karolinska Institutet, Stockholm
100 000 kronor
Psoriasisartrit: smärta, levnadsvanor och hälsa

Broström Weidenhielm Eva

Docent, Rörelseorganens sjukdomar och hemsjukvård (SABH) och Neuropediatrik, Stockholm
200 000 kronor
Finns det diskrepans mellan självupplevd och mätbar funktion hos patienter med höftleds artros?

Eva Baeklund

Docent, Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala
225 000 kronor
Lymfom hos patienter med Sjögrens syndrom – fortsatta studier av lymfomprediktorer och ny studie av möjlig prognosmarkör

C Kapetanovic Meliha

Docent, Skånes Universitetssjukhus, Lund
100 000 kronor
Risk för infektion och vaccination vid immunmodulerande läkemedelsbehandling av reumatiska sjukdomar

Catrina Anca Irinel

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
400 000 kronor
Prediktorer och prevention vid RA

Dehlin Mats

Med Dr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
150 000 kr
Gikt i Västra Götaland – Registerstudie avseende förekomst, behandling och samsjuklighet av gikt i Västra Götalandsregionen.

Ekström Tomas

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
150 000 kronor
Epigenetiska faktorer vid RA: fokus på luftrörens roll för risk, sjukdomsuppkomst samt möjliga vägar för terapi

Ekvall Hansson Eva

Docent, Lunds Universitet, Lund
75 000 kr Att stödja personer med artros – en longitudinell studie om artrosskola i primärvården

Eloranta Maija-Leena
Docent, Uppsala Universitet, Uppsala
150 000 kronor
Samverkan mellan B-lymfocyter och interferonproducerande plasmacytoida dendriska celler

Engdahl Cecilia

Med Dr, Göteborgs Universitet, Göteborg
75 000 kronor
Antikroppars påverkan på artrit och benförlust

Englund Martin

Professor, Skånes Universitetssjukhus, Lund
250 000 kronor
Artros: molekyl, struktur, patient och samhälle

Erlandsson Harris Helena

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
200 000 kronor
Studier av inflammatoriska mekanismer i artrit med särskilt fokus på alarminet HMGB1

Ernberg Malin

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
200 000 kronor
Betydelsen av biomarkörer vid käkmuskelsmärta

Forsblad dÉlia Helena

Professor, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
200 000 kronor
Prognostiska faktorer av betydelse för svårighetsgrad och samsjuklighet vid ankyloserande spondylit

Forslind Kristina

Docent, Helsingborgs lasarett, Helsingborg
150 000 kronor
Prediktion i tidigt i sjukdomsförloppet vid RA. Bilddiagnostik och biokemiska markörer för att diagnostisera och förutse den destruktiva utvecklingen av RA

Frostegård Johan

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
200 000 kronor
Nya skyddande immunologiska mekanismer vid reumatisk sjukdom, relaterade till inflammatoriska fosfolipider och fosforylkolin: ett evolutionärt paradigm

Grimsholm Ola

Med Dr, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
75 000 kronor
Toleransmekanismer vid ledgångsreumatism: vilka gener påverkar det autoreaktiva immunsvaret?

Grönwall Caroline

Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm100 000 kr Autoantikroppsrepertoarer i RA

Gjertsson Inger

Professor, Göteborgs Universitet, Göteborg
100 000 kronor
Är broskspecifika autoantikroppar nyckeln till RA?

Gunnarsson Iva

Docent Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
250 000 kronor
SLE med njurengagemang – biomarkörer och prognos

Hagberg Niklas

Med Dr, Uppsala Universitet, Uppsala
75 000 kronor
Funktionella effekter på immunsystemet av genetiska riksvarianter vid SLE

Hagel Sofia

Med Dr, Skånes Universitetssjukhus, Lund
150 000 kronor
Kondition, levnadsvanor och kardiovaskulär risk hos patienter med kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Hellmark Thomas

Docent, Skånes Universitetssjukhus, Lund
250 000 kronor
Patogenes och diagnostik vid ANCA-associerade vaskuliter

Hesselstrand Roger

Docent, Skånes Universitetssjukhus, Lund
300 000 kronor
Sjukdomsmekanismer och prognostiska faktorer vid systemisk skleros

Holmquist Marie

Med Dr, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
75 000 kronor
Att leva med myosit- vad händer efter diagnos?

Holmdahl Rikard

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
350 000 kronor
Studier av experimentella modeller för RA

Horne AnnaCarin

Med Dr, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
100 000 kronor
Risken och riskfaktorer för barn med barnreumatism att utveckla cancer

Hultgård Ekwall Anna-Karin

Med Dr, Sahlgrenska Akademien, Göteborg
100 000 kronor
Epigenetik vid autoimmun sjukdom: Betydelsen av LBH för det aggressiva beteendet hos ledkapselceller vid RA

Idborg Helena

Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm
100 000 kronor

Karaktärisering och validering av IRF5 och andra biomarkörer för att identifiera SLE patienter lämpliga för skräddarsydd behandling

Islander Ulrika

Docent, Göteborg Universitet, Göteborg
175 000 kronor
Östrogen hämmar artrit: definition av Th17-cellers roll

Iversen Maura

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
100 000 kronor
Utveckling och utvärdering av ett frågeformulär för fysisk aktivitet hos barn med reumatisk sjukdom samt faktorer relaterade till den fysiska aktivitetsnivån

Jacobsson Lennart

Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
200 000 kr
Epidemiologisk och registerbaserad forskning av inflammatorisk ryggsjukdom (axial SPA) och RA: nya kunskap om riskfaktorer och prediktorer för långtidsutfall

Jakobsson Per-Johan

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
250 000 kronor
Tidig diagnostik och tidig behandling vid reumatisk sjukdom

Kahn Robin

Med Dr, Skånes Universitetssjukhus, Lund
150 000 kronor
JIA – från makrofag till morbiditet

Kastbom Alf

Med Dr, Linköpings Universitet, Linköping
300 000 kr
Betydelse av slemhinnors immunsvar för uppkomst och progress av RA

Karlsson Mikael

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
100 000 kronor
B cell rekrytering och immunologiskt minne vid SLE

Klareskog Lars

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
250 000 kronor
Nya vägar att förebyggande och behandla RA

Kleinau Sandra

Professor, Uppsala Universitet, Uppsala
100 000 kronor
PD-1 vägen; ett nytt sätt att behandla RA

Korotkova Marina

Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm
50 000 kronor
Selektiv hämning av mikrosomalt prostaglandin E-syntas 1: effekter på inflammatoriska processer vid reumatiska sjukdomar

Kutty Selva Nandakumar

Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm
50 000 kronor
Funktionell karakterisering av två QTLs påverkar experimentell autoimmunitet och analys av molekylära mekanismer i IgG-medierad artrit.

Lagerquist Marie

Docent, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
200 000 kronor
Betydelsen av östrogensignalering för inflammationsmedierad benförlust

Lampa Jon

Docent, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
200 000 kronor
Kvarstående smärta och trötthet trots antireumatisk behandling, en epidemiologisk och mekanistisk kartläggning vid tidig RA

Leonard Dag

Med Dr, Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala
150 000 kronor
Kardiovaskulär sjukdom vid SLE

Lindqvist Elisabet

Med Dr, Skånes Universitetssjukhus, Lund
100 000 kronor
Inflammatorisk ryggsjukdom - samsjuklighet och samhällseffekter

Ljung Lotta

Med Dr, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
65 000 kronor
Samsjuklighet vid RA –om risk och riskskattning

Lundberg Ingrid

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
450 000 kronor
Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit

Magnusson Mattias

Professor, Linköpings Universitet, Linköping
100 000 kr Immunologisk toleransutveckling mot autoimmunitet vid RA

Malmström Vivianne

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
300 000 kronor
Lymfocyters betydelse vid inflammatorisk reumatisk sjukdom – grundläggande studier för nya behandlingar

Mandl Thomas

Docent, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
100 000 kronor
Inre organengagemang vid primärt Sjögrens syndrom. Studier avseende förekomst, sjukdomsförlopp, livskvalitet, prognos, diagnostik och sjukdomsmekanismer vid primärt Sjögrens syndrom

Mannerkorpi Kaisa

Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
150 000 kronor
Personcentrerad behandling med eHälsa för att stödja fysisk aktivitet och hantering av symtom för hållbara hälsoeffekter hos patienter med långvarig utbredd smärta

Mårtensson Inga-Lill

Professor, Göteborgs Universitet, Göteborg
150 000 kronor
Autoreaktiva B celler som initierare av autoimmun sjukdom

Mohammad Aladdin

Med Dr, Skånes Universitetssjukhus, Lund
100 000 kronor
Studier om sjukdomsmekanismer, ko-morbiditeter och hälsoekonomiska aspekter vid primära systemiska vaskuliter

Nordin Annica

Med Dr, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
100 000 kronor
*Livskvalitet, organmanifestationer och funktion hos patienter med systemisk skleros i Stockholms län"

Nordmark Gunnel

Docent, Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala
200 000 kronor
Betydelsen av genetiska och epigenetiska faktorer vid Sjögrens syndrom - ett steg mot riktad terapi

Olsson Mia

Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm
75 000 kronor
Molekylär karaktärisering av systemisk barnreumatism

Rantapää Dahlqvist Solbritt

Professor, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
350 000 kronor
Etiopatogenetiska faktorer av betydelse för RA, dess progress och svårighetsgrad

Regardt Malin

Med Dr, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
50 000 kronor
Handfunktion, aktivitetsförmåga och livskvalitet hos personer med inklusionskroppsmyosit (IBM)

Rönnblom Lars

Professor, Uppsala Universitet, Uppsala
350 000 kronor
Sjukdomsmekanismer i autoimmuna reumatiska sjukdomar med aktiverat typ I interferonsystem.

Rönnelid Johan

Professor, Uppsala Universitet, Uppsala
250 000 kr
Funktionella studier av hur immunkomplex och associerade autoantikroppar styr utveckling av inflammation och destruktion vid RA och SLE

Segelmark Mårten

Professor, Linköpings Universitet, Linköping
150 000 kronor
Cirkulerande mitokondriellt DNA och mikroRNA för diagnostik och monitorering vid systemisk småkärlsvaskulit

Sjöholm Louise

Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm
75 000 kronor
En epigenetisk studie om Porphyromonas gingivalis och en störd mag-tarmhomeostas roll i RA

Sjöwall Christoffer

Docent, Linköpings Universitetssjukhus, Linköping
300 000 kronor
Kliniska och experimentella studier av inflammatoriska mediatorer vid SLE. Nya tillförlitliga diagnostiska och prognostiska verktyg

Struglics André

Docent, Lunds Universitet
250 000 kronor
Nedbrytning av ledbrosk: en biologisk process som leder till artros

Svenungsson Elisabet

Professor Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
350 000 kronor
Autoimmun kardiovaskulär sjukdom, vid SLE, antifosfolipidsyndrom (APS) och i normalbefolkningen

Söderlin Maria

Docent, Blekingesjukhuset, Karlskrona och Karlshamn
75 000 kronor
Tandhälsa hos patienter med RA i Karlskrona. En populationsbaserad fall-kontrollstudie

Thyberg Ingrid

Docent, Linköpings Universitet, Linköping
150 000 kronor
Fysiska funktionsnedsättningar, muskelsvaghet och svårigheter i dagliga aktiviteter vid RA relaterat till sjukdomsaktivitet och läkemedelsbehandling

Turesson Carl

Professor, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
250 000 kronor
Prediktorer och tidiga biomarkörer för reumatiska sjukdomar

Wahren-Herlenius Marie

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
300 000 kronor
Sjögrens syndrom – kliniska och immunologiska studier

Wermeling Fredrik

Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm
125 000 kronor
Reglering av autoantikroppars aktivitet i reumatiska sjukdomar

Wållberg Jonsson Solveig

Professor, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
250 000 kronor
Kardiopulmonell komorbiditet vid reumatoid artrit: patogenes och prevention

Wuttge Dirk

Med Dr, Skånes Universitetssjukhus, Lund
75 000 kronor
Betydelse av mikroRNA för småkärlssjukdom och kärlåterväxt vid systemisk skleros

Åkesson Kristina

Professor, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
100 000 kronor
Risk för osteoporos (benskörhet) hos personer med systemisk skleros och hos äldre

Önnerfjord Patrik

Docent, Lunds Universitet
125 000 kronor
Brosknedbrytning vid artros – in vitro studier med intervention

Relaterade artiklar

Visa fler