Projekt som fått anslag ur Reumatikerfonden

Här följer en lista, i boksatavsordning efter huvudsökande, över de forskningsprojekt som fått anslag ur Reumatikerfonden. Beloppens storlek säger ingenting om kvalitet eller angelägenhetsgrad då de även finansieras från andra håll.

Tack alla som ger bidrag till Reumatikerfonden!

En randomiserad studie betyder att en patientgrupp med samma utgångsläge slumpmässigt delas i flera grupper som får olika behandling.
En kontrollerad studie betyder att en del av den identifierade studiegruppen, kontrollgruppen, inte får den nya behandlingen eller det nya läkemedlet för att dess effekt ska kunna jämföras med annan behandling.
En longitudinell studie betyder att studien pågår under flera år.

RA = reumatoid artrit, ledgångsreumatism
SLE = systemisk lupus erythematosus
JIA = juvenil idiopatisk artrit, barnreumatism

Alfredsson Lars
Professor Karolinska institutet, Stockholm
250 000 kr
Betydelsen av rök- och kostvanor för insjuknande och förlopp av RA - en studie av livsstilsfaktorers effekt på behandlingsresultat i vården.

Andersson Maria
Disputerad FoU-centrum, Spenshult
85 000 kr
Kardiovaskulär sjuklighet hos patienter med RA och generaliserad smärta.

Andersson Ulf
Professor Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
300 000 kr
Utarbetande av ny terapi mot RA.

Arvidsson Susann
Disputerad FoU-centrum, Spenshult
110 000 kr
Effekterna av ett egenvårdsfrämjande problembaserat lärandeprogram för personer med reumatiska sjukdomar, 12 månader efter en randomiserad kontrollerad intervention.

Baecklund Eva
Disputerad Akademiska sjukhuset, Uppsala
100 000 kr
Lymfom hos patienter med primärt Sjögrens syndrom.

Bengtsson Anders A
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
400 000 kr
Långtidsstudier av prognos, sjukdomsorsaker och immunologiska uppkomstmekanismer vid SLE.

Bengtsson Ann
Docent Universitetssjukhuset, Linköping
50 000 kr
Olika aspekter av smärta samt konsekvenser av smärta relaterat till sjukdomsaktivitet och funktionshinder vid tidig RA.

Bengtsson Camilla
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
50 000 kr
Betydelsen av hormonella och reproduktiva faktorer för insjuknande i RA – ett internationellt samarbetsprojekt.

Bergman Stefan
Docent FoU-centrum, Spenshult
85 000 kr
Livsstil, smärta och biomarkörer vid tight control (täta kontroller) av tidig RA.

Björk Mathilda
Disputerad Hälsohögskolan, Jönköping
50 000 kr
Handfunktion och dess betydelse för arbetsförmåga hos patienter med nydebuterad RA efter introduktion av biologiska läkemedel – en jämförelse med friska referenter.

Björkman Lena
Disputerad Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
50 000 kr
Neutrofila granulosyter och serum amyloid A – orsak eller verkan i den inflammerade ledhålan.

Blom Anna
Professor Lunds universitet
100 000 kr
Medfödda brister av komplementhämmare i SLE.

Bokarewa Maria
Docent Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
210 000 kr
Proto-onkogener som verksamma redskap och terapeutiska mål i RA.

Bremander Ann
Disputerad FoU-centrum, Spenshult
135 000 kr
Inflammatorisk ryggsjukdom i södra Sverige och sjukdomens konsekvenser för individen och samhället.

Brisslert Mikael
Docent Sahlgrenska akademin, Göteborg
60 000 kr
Mekanismer som styr utvecklingen av autoreaktiva B-celler i RA.

Brodin Nina
Disputerad Danderyds sjukhus
50 000 kr
Hälsoekonomiska analyser av en beteendemedicinskt inspirerad intervention för att öka fysisk aktivitet hos personer med RA.

Broström Eva
Disputerad Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
100 000 kr
Utvärdering av intervention utifrån funktion, biomekanisk och subjektiv upplevelse vid problem i rörelseapparaten.

Bäckdahl Liselotte
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Kartläggning av epigenetiska förändringar karaktäristiska för artritreglerande T-celler i råtta.

Bäcklund Johan
Docent Karolinska Institutet, Stockholm
100 000 kr
Betydelsen av regulatoriska T-celler i etablerad artrit och vilken roll oxidation spelar i detta; överbryggande forskning från musmodeller av reumatoid artrit (ledgångsreumatism) till humana provrörsförsök, del II.

Carlsten Hans
Professor Sahlgrenska akademin, Göteborg
375 000 kr
Östrogen - immunmodulation vid reumatisk sjukdom och osteoporos.

Dahlberg Leif
Professor Skånes universitetssjukhus, Malmö
125 000 kr
Artros – Ett samlat grepp från sjukdomsmekanismer till förbättrad livskvalitet för patienten.

Demmelmaier Ingrid
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Implementering av hälsofrämjande fysisk aktivitet vid RA med fokus på vårdgivarnas stöd till beteendeförändring.

Eloranta Maija-Leena
Docent Uppsala universitet
50 000 kr
Samverkan mellan B-lymfocyter och plasmacytoida dendriska celler och dess betydelse för typ I interferonproduktion vid autoimmuna reumatiska sjukdomar.

Erlandsson Harris Helena
Docent Karolinska institutet, Stockholm
200 000 kr
Studier av HMGB1s roll vid artrit.

Ernberg Malin
Docent Karolinska institutet, Stockholm
50 000 kr
Lokal myalgiinverkan och modulering av neuroaktiva biomarkörer, gener och stress.

Forslind Kristina
Disputerad Helsingborgs lasarett
125 000 kr
Prediktion vid RA. Bilddiagnostik och biokemiska markörer.

Fridén Cecilia
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Reliabilitets- och validitetstest av ett enkelt submaximalt konditionstest för personer med RA.

Frostegård Johan
Professor Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
275 000 kr
Naturliga antikroppar mot oxiderade fosfolipider som skyddsfaktorer: ett nytt koncept vid kronisk inflammatorisk sjukdom. Kliniska och experimentells studier.

Geborek Pierre
Docent Universitetssjukhuset i Lund
190 000 kr
Modern behandling av artrit.

Gunnarsson Iva
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
175 000 kr
SLE - med njurengagemang – hur kan vi öka förståelsen och förbättra terapimöjlighetet?

Hafström Ingiäld
Professor Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
350 000 kr
Reumatoid artrit - debut och utveckling avseende nutritionsstatus, åderförkalkning, brosk- och benskada. Faktorer vid insjuknandet som kan förutsäga det vidare förloppet av sjukdomen samt betydelse av kortisonbehandling och biologiska läkemedel.

Hafström Ingiäld
Professor Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
400 000 kr
BARFOT – en multicentrisk, datorbaserad, prospektiv, långtidsobservationsstudie avseende behandling och uppföljning av patienter med nydebuterad
RA.

Hallert Eva
Disputerad Närsjukvården i Centrala Östergötland, Linköping
50 000 kr
Sjukdomskostnader och produktionsbortfall vid RA, före och efter introduktion av biologiska läkemedel – en 7-års uppföljning av TIRA-I kohorten.

Hellmark Thomas
Docent Skånes universitetssjukhus, Lund
75 000 kr
Patogenes och diagnostik vid ANCA-associerade småvaskuliter.

Hesselstrand Roger
Disputerad Skånes universitetssjukhus, Lund
250 000 kr
Sjukdomsmekanismer och prognostiska faktorer vid systemisk skleros.

Holmdahl Rikard
Professor Karolinska institutet, Stockholm
550 000 kr
Studier av experimentella modeller för RA.

Jakobsson Per-Johan
Docent Karolinska institutet, Stockholm
150 000 kr
Tidig diagnostik och tidig behandling vid RA.

Johannesson Martina
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
75 000 kr
Användning av nya genetiska instrumentför identifiering av gener och läkemedelbehandlings mål för autoimmuna sjukdomar.

Klareskog Lars
Professor Karolinska institutet, Stockholm
600 000 kr
Uppkomstmekanismer vid RA.

Kleinau Sandra
Professor Uppsala universitet
75 000 kr
Studier av B-lymfocyter och deras regulatoriska proteiner i autoimmun artrit.

Korotkova Marina
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
100 000 kr
Hämning av mikrosomalt prostaglandin E syntas 1: effekt på inflammatoriska processer vid RA.

Kosek Eva
Docent Karolinska institutet, Stockholm
125 000 kr
Hur kommunicerar leder med centrala nervsystemet; en studie av biomarkörer för smärta hos personer med artros.

Kozyrev Sergey
Disputerad Uppsala universitet
100 000 kr
Analys av sällsynta varianter som leder till svåra familjära former av SLE – sökning efter den saknade ärftligheten bakom komplexa sjukdomar.

Kutty Selva Nandakumar
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
125 000 kr
IgG-medierad autoimmunitet: Fc glykosylering, citrullinigenkänning, initiering och genidentifikation i artrit.

Lagerquist Marie
Docent Sahlgrenska akademin, Göteborg
125 000 kr
Betydelsen av östrogensignallering för inflammationsmedierad benförlust.

Lampa Jon
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
50 000 kr
Den inflammatoriska reflexen – centrala nervsystemets effekter på artrit och inflammatorisk trötthet, fatigue.

Larsson Ingrid
Doktorand FoU-centrum Spenshult
110 000 kr
Sjuksköterskeledd mottagning för patienter med en reumatisk sjukdom behandlade med biologiska läkemedel – en randomiserad och kontrollerad studie.

Leksell Eva
Doktorand Karolinska institutet, Stockholm
69 000 kr
Käkledsproblem hos barnreumatiker. Barnens egna ord, en kvalitativ studie.

Lerner Ulf
Professor Umeå universitet
300 000 kr
Inflammationsinducerad benombyggnad.

Lohmander Stefan
Professor Lunds universitet
300 000 kr
Sjukdomsmekanismer, riskfaktorer, utvärdering och behandling vid artros - från gen till patient.

Lundberg Ingrid
Professor Karolinska institutet, Stockholm
350 000 kr
Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit.

Magnusson Mattias
Docent Linköpings universitet
50 000 kr
Immunreglering och terapi vid artrit.

Malmström Vivianne
Docent Karolinska institutet, Stockholm
200 000 kr
Lymfocyters betydelse vid inflammatorisk reumatisk sjukdom.

Mandl Thomas
Disputerad Skånes universitetssjukhus, Malmö
25 000 kr
Inre organengagemang vis primärt Sjögrens syndrom studier avseende epidemiologi, outcome, livskvalitet, prognos och sjukdomsmekanismer vid primärt Sjögrens syndrom.

Mohammad Aladdin
Disputerad Skånes universitetssjukhus, Lund
75 000 kr
Kliniska och epidemiologiska studier om temporalisarterit i södra Sverige, långtidsuppföljning, prediktorer för mortalitet, oftamologiska och kardiovaskulära komplikationer.

Mårtensson-Bopp Inga-Lill
Professor Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
50 000 kr
B-cellspopulationer viktiga för utvecklandet av RA.

Nordmark Gunnel
Disputerad Akademiska sjukhuset Uppsala
150 000 kr
Studier av genernas betydelse och reglering vid primärt Sjögrens syndrom.

Pullerits Rille
Disputerad Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
110 000 kr
Betydelsen av HMGB1 och dess receptor RAGE i patogenesen av septisk och autoimmun sjukdom.

Rönnblom Lars
Professor Uppsala universitet
400 000 kr
Typ I interferonsystemets betydelse vid autoimmuna reumatiska sjukdomar.

Rönnelid Johan
Docent Uppsala universitet
175 000 kr
Hur immunkomplex i fast fas och autoantikroppar via cytokinproduktion styr utveckling av inflammation och destruktion vid RA och SLE.

Sandqvist Gunnel
Disputerad Skånes universitetssjukhus, Lund
75 000 kr
Handfunktion, daglig aktivitet och livskvalitet vid systemisk skleros. Utredning och utveckling av rehabiliteringsprogram.

Segelmark Mårten
Professor Linköpings universitet
75 000 kr
Cirkulerande mikroRNA för diagnostik vid systemisk småkärlsvaskulit.

Sjöwall Christoffer
Disputerad Linköpings universitetssjukhus
150 000 kr
Kliniska och experimentella studier av det cellulära och molekylära samspelet vid patogenes och förlopp av SLE.

Skogh Thomas
Professor Linköpings universitet
350 000 kr
Betydelsen av antikroppar i serum och saliv vid RA.

Struglics André
Docent Lunds universitet
130 000 kr
Nedbrytning av humant ledbrosk vid artrit och artros.

Sundén Anne
Doktorand Lunds universitet
Höftbesvär och höftledsartros – hälsorelaterad livskvalitet, fysisk funktion och behandling.
25 000 kr

Svensson Camilla
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
50 000 kr
Smärta och reumatoid artrit: nya angreppspunkter för studier av kronisk värk.

Svenungsson Elisabet
Docent Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
175 000 kr
Kardiovaskulär sjukdom vid SLE och antifosfolipidsyndrom, vilka drabbas och varför?

Söderlin Maria
Disputerad FoU-centrum Spenshult
100 000 kr
Rökning, snus och alkohol hos patienter med RA och deras effekt på sjukdomsaktivitet.

Theander Elke
Disputerad Universitetssjukhuset i Malmö
200 000 kr
Studier för långtidsuppföljning av Sjögrens syndrom med fokus på prediktion av sjukdomen, av lymfomutvecklingen, samt terapi av den associerade tröttheten. Prevalens och hälsoekonomiska studier.

Thyberg Ingrid
Disputerad Länskliniken för reumatologi Östergötland, Linköping
50 000 kr
Funktionshinder och livskvalitet vid RA. En jämförelse i ett 10-årsperspektiv och identifiering av prediktorer.

Truedsson Lennart
Adjungerad professor Lunds universitet
75 000 kr
Komplementsystemets betydelse för immunreaktioner vid autoimmun sjukdom och för infektionsförsvar.

Unosson Mitra
Professor Linköpings universitet, Norrköping
80 000 kr
Patientutbildning i samband med operation av höft- eller knäprotes – utvärdering och europeisk jämförelse.

Wahren-Herlenius Marie
Professor Karolinska institutet, Stockholm
275 000 kr
Effekter på fostret vid graviditet hos Ro/SSA-positiva reumatiska mödrar.

Welin Henriksson Elisabet
Disputerad Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
165 000 kr
Livskvalitet och sjukdomsupplevelse hos patienter med reumatisk systemsjukdom – med speciellt fokus på trötthet och smärta.

Wing Kajsa
Disputerad Karolinska institutet, Stockholm
25 000 kr
Hur kontrollerar Fox3+ regulatoriska T-celler i artrit.

Åkesson Kristina
Professor Skånes universitetssjukhus, Malmö
100 000 kr
Genernas betydelse för skelettets hållfasthet; benmassa, förlust av ben och frakturpåverkan av inflammation och fettvävnad.

Åsenlöf Pernilla
Dicent Uppsala universitet
180 000 kr
Integrering av patienters innovationer avseende webbaserat beteendestör för fysisk aktivitet vid RA.

Relaterade artiklar

Visa fler