Extra viktigt att förebygga smärta hos barn

Det finns en stor brist på kunskap kring barn, ungdomar och unga vuxna med generaliserad smärta och fibromyalgi; både hur vanligt det är, men också hur smärtan kan förebyggas. Anna Jöud som forskar på området hoppas på att fylla kunskapsluckan. 

Anna Jöuds förhoppning är att hennes studie ska leda till ett strukturerat omhändertagande för vad som ska göras och när det ska göras.

Anna Jöud är epidemiolog och forskare vid Avdelningen för miljöepidemiologi vid Lunds universitet. I sin forskning kring reumatiska sjukdomar försöker hon förstå generaliserad smärta som många upplever. Hon vill förstå om olika sjukdomar triggar igång smärtan, till exempel inflammatorisk sjukdom, eller om det är något annat.

– Inom många sjukdomar är det oklart vad som orsakar vad, om smärtan är en del av sjukdomen eller om smärtan utvecklats till en egen sjukdom.

Hon undersöker också hur generaliserad smärta påverkar livet i allmänhet, men också sådant som utbildning, arbetsliv och familjebildning.

– Syftet med mitt projekt som Reumatikerförbundet stöttar är att studera förekomsten av generaliserad smärta och fibromyalgi hos barn, ungdomar och unga vuxna, samt att studera samsjuklighet och risken för förtidig död.

Anslaget från Reumatikerförbundet betyder mycket

Anslaget från Reumatikerförbundet är av stor betydelse för henne.

– Det är helt avgörande och gör att jag kan satsa helt och hållet på detta, både att starta upp och göra klart projektet.

Hennes studie är en registerstudie. Både på nationell nivå, och lokalt i Skåne, finns det bra register som samlar information om personer med olika sjukdomar. Genom att samköra dessa register, utan möjlighet att identifiera enskilda personer, går det att dra slutsatser på befolkningsnivå kring vilka samband som finns.

– Styrkan i mitt projekt är att jag kan följa barnen genom alla vårdnivåer, inklusive primärvård.

Studerar om det finns koppling mellan reumatisk smärta och ohälsa

Mer specifikt ska Anna Jöud studera hur vanligt det är med smärta och fibromyalgi hos barn. Där finns det väldigt lite information. Genom studien ska hon försöka förklara hur vanligt det är med tidigare reumatisk sjukdom och psykisk ohälsa, eller om barnen riskerar att få det? Hon ska också försöka besvara frågan om det finns en koppling mellan smärta och självmord (suicid).

– De här barnen söker vård, men fibromyalgidiagnosen sätts inte lättvindigt speciellt inte på barn. Därför tror vi att deras sökmönster till vården kan avslöja mer kring deras problem. De söker ofta för andra problem, som magsmärtor och knäsmärta. Personer som söker ofta och för smärta på olika ställen i kroppen har troligen en bredare smärtproblematik i botten som måste undersökas mer noggrant.

De som till slut remitteras och får specialisthjälp på sjukhuset har normalt sökt flera gånger i primärvården. Men hur det är för dem som har sökt flera gånger och inte kommit till sjukhuset är okänt.

Lite utav ett detektivarbete

– Att vara epidemiolog är lite av ett detektivarbete. Vi letar, lägger pussel och försöker förstå helheten i bilden vi får fram.

Till skillnad från en läkare som arbetar kliniskt med patienter, som normalt fokuserar på en liten grupp i sin forskning, tittar Anna Jöud som epidemiolog mer brett, på samhället och populationen (befolkningen). Hon har inte själv någon patientkontakt i sin forskning, men arbetar nära läkare, sköterskor och fysioterapeuter som har daglig patientkontakt.

– Vi talar om 15–20 procent i den vuxna populationen som har en generell smärtproblematik. Dessa patienter står för en betydande del av all sjukskrivning. Om vi kan hitta en faktor som påverkar insjuknandet kan det göra en stor skillnad, både för de som är drabbade och för samhället.

Det finns också ett stort mått av samsjuklighet bland dem med generaliserad smärta. Förhoppningen är att studien ska kunna sprida mer ljus kring det också.

Extra viktigt att förebygga och behandla smärtan hos barn

Förhoppningsvis kan hon efter studien förklara mer kring hur barnen påverkas och hindras av smärtan, hur vården skulle kunna förebygga den och ta hand om dem snabbt om den väl bryter ut för att minska kvarstående besvär i vuxenlivet.

– Det är extra viktigt att förebygga och behandla smärtan hos barn. De har hela livet framför sig.

Hon tycker också att det är viktigt att lyfta grupper med ”ofarliga” sjukdomar.

– Alla har haft ont någon gång, men tänk att du har så ont, på 20 ställen samtidigt, alltid. Det spelar ingen roll att smärtan är ofarlig, om det tar över personens liv.

Resultaten från hennes forskning ligger ofta till grund för olika typer av riktlinjer, prioriteringsråd och hälsoekonomiska bedömningar, som sjukvården i sin tur kan använda för att ge bästa möjliga vård.

– Att sätta ljuset på dessa problem, och beskriva förekomsten av dem redan i ett tidigt skede, är så viktigt för de här personerna. Förhoppningen är att det leder till ett strukturerat omhändertagande för vad som ska göras och när det ska göras, säger Anna Jöud.

Publicerad 2019-01-16
Text: Fredrik Hed

---

Kort om Anna Jöud

Titel: Epidemiolog och Forskare vid Enheten för miljöepidemiologi, Arbets- och miljömedicin Lunds Universitet och senior epidemiolog vid Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Forskning: Förklarande modeller av insjuknande och konsekvenser av generaliserad smärta med ett speciellt fokus på barn och unga vuxna.

Drivkraft: Att genom ökad kunskap om orsakssamband minska insjuknande av generalisad smärta och därmed även minska dess negativa konsekvenser så som samsjuklighet, sjukfrånvaro och nedsatt hälsorelaterad livskvalitet. 

Relaterade artiklar

Visa fler