Populärvetenskapliga sammanfattningar

Patienter med reumatoid artrit (RA) som fått TNF-alfahämmaren infliximab löper risk för ökad bildning av autoantikroppar och ett förändrat uttryck av kemokiner och cellyte-receptorer jämfört med patienter som inte fått medicinen.

Målet med avhandlingen var att undersöka muskelvävnad från patienter med dessa myositsjukdomar. Muskelproverna användes för att undersöka molekyler i olika inflammatoriska signalvägar som kan ligga bakom muskelsvagheten. Proverna togs som biopsi vid diagnostillfället då patienterna ännu inte fått någon immundämpande behandling, samt vid ett uppföljningstillfälle efter ungefär 8 månaders medicinering.

Målet med avhandlingen var att undersöka kostens effekter på sjukdomsaktivitet, magproblem och riskfaktorer för hjärt-kärlproblem hos patienter med AS.

Vid ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA), är det vanligt med undernäring och reumatoid kakexi, minskad muskelmassa i kombination med normal eller ökad fettmassa i kroppen.

Kvinnor med SLE (systemisk lupus erythematosus) och Sjögrens syndrom bär ofta på autoantikropparna Ro/SSA och La SSB. När de blir gavida löper de en ökad risk att få barn med det ovanliga medfödda hjärtfelet kongenitalt hjärtblock, även kallat atrioventrikulärt hjärtblock (AV-block).

Avhandlingens huvudsyfte var att testa om uthållighetsträning kan bidra till gynnsamma muskel- och systemiska anpassningar samt till klinisk förbättring hos patienter med etablerad inflammatorisk muskelsjukdom.

Målet var att utvärdera den bilddiagnostiska tekniken dopplerultraljud på patienter med barnreumatism (juvenil idiopatisk artrit, JIA).

Patienter med kronisk smärta upplever ofta att de har andra behov än de som sjukvårdssystemet koncentrerar sig på. I en avhandling från Karolinska Institutet fann man skräddarsydda insatser med mer övergripande fokus var effektivare än vård som bara har som mål att lindra de fysiska smärtsymtomen.

Flera olika celltyper i immunsystemet är aktiverade långt innan en patient visar kliniska symtom på reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism), något som kan mätas genom en förhöjning av flera olika specifika signalproteiner i blodet. Det visar en doktorsavhandling av Heidi Kokkonen vid Umeå universitet. Kokkonen och hennes kollegor fann också att uttrycksmönstret hos signalproteinerna skiljer sig åt innan patienten känner av sin sjukdom och vid tiden för diagnos.  

 

Annmarie Wesleys avhandling undersöker sambandet mellan ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) och intaget av fet fisk via kosten och omega 3-tillskott, övervikt och fetma, livshändelser samt kroppsligt ansträngande arbete.

Målet var att beskriva hälsofrämjande faktorer hos personer med långvarig smärta i rörelseapparaten (muskuloskeletal smärta) och personer med reumatisk sjukdom. Ytterligare mål var att utvärdera effekten efter ett patientundervisningsprogram. Undervisningsstudien gjordes med personer som hade en reumatisk sjukdom och som besvärats av muskuloskeletal smärta, sömnproblem och/eller svår trötthet.

Ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA), är en sjukdom som framför allt påverkar lederna. Det är också vanligt att kroppssammansättningen förändras så att mängden fett ökar medan mängden muskler minskar.

 

I denna avhandling studerades patienters erfarenheter av sjukdomssymtom relaterade till systemisk lupus erythematosus (SLE). Studierna fokuserade på trötthet som är ett av de vanligaste symtomen vid SLE.

 

Ökad hälsorelaterad livskvalitet och bättre kondition är två positiva följder av teambaserad reumatologisk specialistrehabilitering, enligt en ny avhandling från Lunds universitet.

 

Inflammationer i vävnader utanför lederna, exempelvis i hud, lungor och ögon kallas extraartikulära manifestationer. Ungefär 30-40 % av personer med ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) får reumatiska knölar (noduli). Och ungefär 1 % får allvarligare manifestationer. De nya effektiva behandlingar som utvecklats mot RA förbättrar sjukdomsaktivitet och ledförstörelse men effekten på extraartikulära manifestationer är okänd. Genom att följa en stor grupp RA-patienter var målet att ta reda på hur många som får extraartikulära manifestationer och följa deras sjukdomsutveckling. Allt för att identifiera riskfaktorer för svår sjukdomsutveckling och dess konsekvenser.

Avhandlingens mål är att bredda förståelsen för den immunologiska kopplingen mellan tarm och leder hos patienter med reumatiska sjukdomar. Att kliniskt kunna sammanföra sjukdomar inom reumatologi, gastroenterologi och endokrinologi för att underlätta förståelsen och behandlingen av dem. Att finna subgrupper med patienter och utesluta det patienten reagerat mot kosten och se om de förbättras.

Avhandlingen handlar om patienternas uppfattning om varför man blivit sjuk, där oförutsedda effekter av andra händelser samt arbets- och familjerelaterad stress dominerar. Men också om hur patienter försöker hantera sin sjukdom och hur det kan variera med sjukdomens utveckling och andra faktorer. Sist men inte minst påvisar författaren hur den personcentrerade synen har svårt att slå igenom i vården.

I avhandlingen följs utvecklingen av artros och ledgångsreumatism, två av de vanligaste ledsjukdomarna som förorsakar mycket lidande. Resultaten av behandling är beroende av hur tidigt sjukdomarna upptäcks, diagnostiseras och hur de sedan följs över tid. Därför behövs flera olika väl utprovade modeller för att vården ska kunna tolka olika mätningar och finna relevanta förändringar i sjukdomens utveckling.

Östrogen skyddar mot benskörhet vid ledgångsreumatism, men långvarig behandling är förknippad med allvarliga biverkningar. Denna avhandling presenterar första steget mot ett läkemedel utan oönskade bieffekter.

Fysisk aktivitet och träning rekommenderas till patienter med reumatoid artrit (RA) som en del i behandlingen. Denna avhandling undersöker vilka aspekter av coaching inom sjukgymnastik som kan vara av betydelse för att en patient ska påbörja och upprätthålla regelbunden fysisk aktivitet.

Ingrid Larsson är sjuksköterska och har i sin avhandling visat att personcentrerad vård är kärnan i reumatologisk omvårdnad. Detta leder till en jämbördig relation mellan patient och sjuksköterska som stärker trygghet, förtrogenhet, delaktighet och oberoende för patienter med biologisk läkemedelsbehandling i en pågående process.

Med personcentrerad vård menas att se personen och inte bara patienten bakom sjukdomen.

Gravida kvinnor med Ro/SSA och La/SSB autoantikroppar, som är vanligt förekommande hos kvinnor med de reumatiska diagnoserna Sjögrens syndrom och systemisk lupus erythematosus (SLE), löper en ökad risk att få ett barn med det ovanliga livshotande hjärtfelet medfött hjärtblock (även kallat kongenitalt atrioventrikulärt block (AVB).

Elitidrottande män har ett långsiktigt skydd mot frakturer och benskörhet (osteoporos) länge efter det att karriären är avslutad. Däremot har de en ökad risk att utveckla artros i höft och knä. I maj i år försvarade Lundaortopeden Magnus Tveit sin avhandling inom ortopedi/idrottsmedicin. Han påvisade både positiva och negativa resultat av elitidrottande. Det är en stor studie på elitidrottande män aktiva på 1950-talet. Elitidrottande kvinnor fanns inte så många på 1950-talet och omfattas inte av studien.

Den här avhandlingen undersöker hur personer med reumatoid artrit (RA) upplever att deras sjukdom har påverkat deras sexuella hälsa.

Dercums sjukdom, som också kallas adiposa dolorosa eller fettvävnadsreumatism, är en sjukdom med oklara diagnoskriterier. Den påminner mycket om fibromyalgi, med den skillnaden att vid Dercum upplevs smärtan sitta i fettvävnaden. Den stora tröttheten (fatigue) och en allmän sjukdomskänsla ingår också generellt.

I den här avhandlingen har systemisk skleros (sklerodermi) studerats i Skåne med referens till 1) nya och gamla klassificeringskategorier, 2) biomarkören COMP, som ibland kan påvisas i stora mängder i blodet hos patienter med sklerodermi samt 3) den fekala biomarkören kalprotektin, för att få en bild av sjukdomsaktiviteten i mag- och tarmkanalen.