Hälsofrämjande faktorer hos personer med långvarig muskuloskeletal smärta eller med reumatisk sjukdom

Målet var att beskriva hälsofrämjande faktorer hos personer med långvarig smärta i rörelseapparaten (muskuloskeletal smärta) och personer med reumatisk sjukdom. Ytterligare mål var att utvärdera effekten efter ett patientundervisningsprogram. Undervisningsstudien gjordes med personer som hade en reumatisk sjukdom och som besvärats av muskuloskeletal smärta, sömnproblem och/eller svår trötthet.

Nytta för personer med reumatisk sjukdom:

Avhandlingen belyser betydelsen av faktorer som främjar hälsa och att personens egenmakt (empowerment) kan stärkas i ett egenvårdsfrämjande patientundervisningsprogram. Resultatet bidrar med underlag för införande av ett mer salutogenetiskt (hur faktorer främjar hälsan) synsätt upp till det mer vanliga patogena (hur faktorer försämrar hälsan) synsättet inom reumatologisk vård och forskning.

Sömn är bäst

I den första studien tittade man på samband mellan hälsofaktorer och livskvalitet hos personer med eller utan långvarig muskuloskeletal smärta. Att känna sig utvilad efter sömn var den bästa faktorn för att förutspå god hälsa men att ha en bra socioekonomisk situation, att vara född i Sverige, att ha bra känslomässigt stöd, ha bra sömn, att vara icke-rökare och ha en viss alkoholkonsumtion bidrog också. 

Känna sammanhang

När motsvarande studie gjordes på personer med reumatiska sjukdomar så kom lite andra faktorer fram såsom ”känsla av sammanhang” som Antonovsky lanserat som en viktig hälsofaktor. Även att känna sig utvilad efter sömn, ha en bra sömn och ha arbetsförmåga spelade tydligt in här. 

Tro på sig själv

Den tredje studien var i motsats till de föregående kvalitativ, vilket innebar att man intervjuat ett fåtal speciellt utvalda personer med olika reumatiska sjukdomar istället för att skicka ut frågeformulär. Här gällde frågan om att beskriva hur de upplevde att utföra hälsofrämjande egenvård. Det som bl.a. kom fram är den ständiga inre kampen som man får föra med sin reumatiska sjukdom för att må bättre. Här visade det sig att självtillit och tron på den egna förmågan spelade avgörande roll. Egenvården innebar att både inre och yttre dialoger men också att olika maktkamper och val måste göras för att de skulle kunna uppnå hälsa.

Tre V; våga-vilja-veta

Den fjärde studien var en intervention i form av patientundervisning. Ett ettårigt program, ”våga-vilja-veta” genomfördes. Innehållet var som framgår av namnet inte i ”kokboksform” utan problembaserad i diskussionsform med specialutbildade sjuksköterskor som lärare/ledare. I studien ingick också en kontrollgrupp som enbart fick traditionell behandling. Den mest markanta skillnaden var att experimentgruppen stärkte sin egenmakt (empowerment) i större utsträckning än kontrollgruppen och många gjorde också viktiga livsstilsförändringar som att bli mer fysiskt aktiv, ändra sovvanor, matvanor, rökvanor etc.

Slutsats

Resultaten ger värdefull och användbara insikter i hälsofrämjande faktorer hos personer med långvarig muskuloskeletal smärta eller med reumatisk sjukdom. Personer med reumatisk sjukdom har nytta av att delta i patientundervisning med den pedagogiska modellen problembaserat lärande. Med avhandlingen stärks bevisen för att ett mer hälsofrämjande synsätt inom reumatologisk forskning och vård.

Framtid

Susann Arvidsson fortsätter forska även efter disputationen bl.a. genom att undersöka hur reumatiskt sjuka personers behov, livskvalitet och egenvård kan stärkas. Det gör hon idag främst genom att studera hur patientundervisningen inom reumatologisk vård kan förbättras.

Titel: Hälsofrämjande faktorer hos personer med långvarig muskuloskeletal smärta eller med reumatisk sjukdom; en beskrivande och intervenerande studie.
(Health promoting factors in people with chronic musculoskeletal pain or with rheumatic diseases: a descriptive and interventional study.)

Författare: Susann Arvidsson, legitimerad sjuksköterska och filosofie doktor i omvårdnad

Läs mer

På sidan 72 i avhandlingen finns en svensk sammanfattning

Relaterade artiklar

Visa fler