Livsstilen påverkar – Epidemiologiska studier av fet fisk, BMI, livshändelser, fysisk arbetsbelastning och risken för ledgångsreumatism.

Annmarie Wesleys avhandling undersöker sambandet mellan ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) och intaget av fet fisk via kosten och omega 3-tillskott, övervikt och fetma, livshändelser samt kroppsligt ansträngande arbete.

RA är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som kännetecknas av svullna och ömma leder. Sjukdomen orsakas av en kombination av kända och okända genetiska-, miljö- och livsstilsfaktorer. Det är en så kallad autoimmun sjukdom, vilket betyder att kroppens immunförsvar angriper den egna kroppen i stället för främmande ämnen. RA delas ofta in i två undergrupper, ACPA/reumatoidfaktor-positiva och ACPA/reumatoidfaktor-negativa. De två grupperna har olika sjukdomsförlopp och det har även visat sig att det finns skilda riskfaktorer för dem. Personer i den ACPA-positiva gruppen får oftast en svårare sjukdom jämfört med de som insjuknar i ACPA-negativ RA.

Nytta för personer med reumatisk sjukdom

Avhandlingens fyra delstudier är baserade på information från EIRA-studien (Epidemiological Investigation of Reumatoid Arthritis) där 2 886 RA-patienter, samt en kontrollgrupp på 4 072 slumpmässigt utvalda friska personer ingår. Personerna inkluderades i studien mellan maj 1996 och november 2009.
Patienterna och kontrollerna fick, om de ville, fylla i ett omfattande frågeformulär med frågor angående levnadsvanor och yrkesliv. Förutom formuläret fick de frivilligt lämna ett blodprov för genetisk och serologisk analys. Svarsfrekvensen var 94 procent för patienterna och 78 procent för kontrollpersonerna.

Omega 3 minskar risken för RA

Fet fisk som lax, makrill och sill är en av de viktigaste källorna till omega 3 via kosten. Resultaten från den första studien visade en minskad risk att insjukna i RA hos de som ätit fet fisk 1-7 gånger i veckan fem år före insjuknandet, jämfört med de som sällan eller aldrig ätit fisk. Liknande resultat sågs hos de som ätit fisk 1-3 gånger i månaden. Den skyddande effekten fanns för både ACPA-positiv och ACPA-negativ RA. Kosttillskott med omega 3 påverkade dock inte risken att få sjukdom.

Övervikt och fetma ökar sjukdomsrisken för kvinnor

I den andra studien undersöktes sambandet mellan fetma och risken att utveckla RA. Resultaten visade att kvinnor med ett BMI över 30 hade ökad risk att insjukna i ACPA-negativ RA, medan ett högt BMI minskade risken för män att utveckla ACPA-positiv RA.

Livshändelser ökar sjukdomsrisken för kvinnor

Forskarna fann i den tredje studien att stora livshändelser (konflikter med anhöriga, en skilsmässa, byte av arbete eller flytt) fem år före inkludering i EIRA-studien, påverkade risken att insjukna i RA. Oavsett om händelsen hade påverkat personen positivt eller negativt fanns det ett samband med att insjukna i ACPA-positiv såväl som ACPA-negativ RA för kvinnor. För män verkade livshändelser endast ha betydelse för att insjukna i ACPA-negativ RA.

Fysisk arbetsbelastning påverkar risken att insjukna

Den sista studien visade att kroppsligt ansträngande arbete fem år tidigare ökade risken att insjukna i RA för både kvinnor och män, oberoende av ACPA-status. Effekten var något starkare för män.

Slutsats

Det finns ett antal kända livsstilsfaktorer som påverkar risken att drabbas av RA.

  • Regelbunden konsumtion av fet fisk minskar sjukdomsrisken, medan ett BMI på över 30 är associerat med en ökad risk att utveckla ACPA-negativ RA hos kvinnor. Ett högt BMI minskar dock risken för män att insjukna i ACPA-positiv RA.
  • Kvinnor som varit med om större livshändelser hade en ökad risk att utveckla RA, oberoende av ACPA-status. För män som upplevt liknande händelser fanns en ökad risk att utveckla ACPA-negativ RA.
  • Stor fysisk arbetsbelastning var kopplad till en ökad risk att utveckla både ACPA-positiv och ACPA-negativ RA främst hos män.

Mer information

Titel: Lifestyle Matters – Epidemiological studies of oily fish, BMI, life events, physical workload and risk of rheumatoid arthritis.
Författare: Annmarie Wesley, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

På sidan 50 i avhandlingen hittar du en svensk sammanfattning.
På diagnossidorna kan du läsa mer om ledgångsreumatism, RA och om kost och livsstilsfaktorer.

Efter sin disputation vill Annmarie gärna åka till USA som gästforskare. Hon håller som bäst på att se över vilka möjligheter som finns där. I månadsskiftet oktober-november 2013 presenterade Annmarie sina resultat från delstudie 3 och 4 på den årliga reumatologiska konferensen ACR i San Diego.

Relaterade artiklar

Visa fler