Patientens behov av rehabilitering vid kronisk smätra

Patienter med kronisk smärta upplever ofta att de har andra behov än de som sjukvårdssystemet koncentrerar sig på. I en avhandling från Karolinska Institutet fann man skräddarsydda insatser med mer övergripande fokus var effektivare än vård som bara har som mål att lindra de fysiska smärtsymtomen.

Det övergripande målet i avhandlingsarbetet var att undersöka och beskriva vilka behov patienter har i samband med rehabilitering och hanterande av kronisk smärta både ur vårdgivares och ur patienters perspektiv.
– Jag tror inte att forskningsresultaten enbart speglar uppfattningar hos patienter med kronisk smärta eller personal som arbetar med den här patientgruppen, utan även många andra. Oavsett diagnos är det viktigt att ta hänsyn till individuellt upplevda behov och börja rehabiliteringen där. Om patienten inte känner tillit till rehabiliteringen och dess åtgärder kommer den troligtvis inte heller ha någon effekt, säger avhandlingens författare, Åsa Skjutare.

Nyttan för personer med reumatisk sjukdom

Forskningsresultaten i avhandlingen kan förhoppningsvis leda till att patienter med kronisk smärta på sikt får mer individuellt anpassad rehabilitering och hjälp. Dessutom kan förståelsen öka för hur kronisk smärta påverkar människors livssituation.

Livssituation, psykiskt och mentalt välmående viktigt

Den röda tråden genom avhandlingen var att ta reda på hur väl uppfattningarna kring behov överensstämmer mellan de professionella vårdgivarna och patienterna som vårdas för kronisk smärta. Det sammantagna resultatet i studierna visar att det är viktigt att vårdgivaren i så stor utsträckning som möjligt försöker sätta sig in i patientens situation när behoven av rehabilitering ska utvärderas. Det är inte bara förekomsten av kronisk smärta som man behöver ta i beaktande utan även mer övergripande aspekter som livssituation samt psykiskt och mentalt välmående.
Resultaten visade också att patienter som deltar i gruppåtgärder för att öka möjligheterna att hantera sin smärta även behöver mer skräddarsydda insatser eftersom behoven kan variera mycket inom gruppen.
Vårdåtgärder för patienter med kronisk smärta bör heller inte enbart ha som mål att lindra smärtsymtomen utan också att hjälpa patienten att hitta aktiviteter i det dagliga livet som kan ge kraft och positiv energi.

Skillnader mellan patientens behov och vården 

I avhandlingen har man dels undersökt vilka olika indikationer som vårdgivare tittar på för att bedöma om en patient har behov av rehabilitering eller arbetsterapi och dels vilka behov patienten har av hjälp att hitta strategier för att göra det lättare att hantera smärtan.
Resultaten visar att det inte är ovanligt att patienter känner att de inte riktigt får hjälp med sina kroniska smärtor, utan mest slussas runt mellan olika vårdinstanser. En av anledningarna till detta kan vara att det finns skillnader i hur sjukvårdssystemet och patienten uppfattar behovet av rehabilitering. Med dagens högst begränsade vårdresurser är det ett potentiellt problem att stora pengar läggs på vård som ändå inte fyller patienternas behov.

Framtiden

I framtiden planerar Åsa Skjutare att kombinera sitt jobb som arbetsterapeut med forskning och undervisning på Karolinska Institutet (KI).
– Efter disputationen var jag nyfiken på att omsätta forskningen praktiskt så nu arbetar jag på Södertälje Sjukhus. Utöver kliniskt arbete med patienter ingår det också en del FoU-verksamhet på Södertälje sjukhus, undervisning på KI och egen forskning.

Titel: Patients’ needs regarding chronic painrehabilitation and management
Författare: Filosofie doktor Åsa Skjutar vid Institutionen för Klinisk Vetenskap, Danderyds Sjukhus, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Avhandlingen sin helhet på engelska
Länk till diagnossidorna 

Relaterade artiklar

Visa fler