Person-centred care in rheumatology nursing in patients undergoing biological therapy: An explorative and interventional study

Ingrid Larsson är sjuksköterska och har i sin avhandling visat att personcentrerad vård är kärnan i reumatologisk omvårdnad. Detta leder till en jämbördig relation mellan patient och sjuksköterska som stärker trygghet, förtrogenhet, delaktighet och oberoende för patienter med biologisk läkemedelsbehandling i en pågående process.

Med personcentrerad vård menas att se personen och inte bara patienten bakom sjukdomen.

Syftet med avhandlingen var att sätta fokus på den reumatologiska omvårdnaden utifrån ett personcentrerat synsätt för patienter med biologisk läkemedelsbehandling. Deltagarna hade kronisk inflammatorisk artrit; ledgångsreumatism (RA, reumatoid artrir), psoriasisartrit, ankyloserande spondylit (AS) eller pelvospondylit.

Önskan om trygghet och delaktighet

Patienter med intravenös biologisk läkemedelsbehandling uppfattar en regelbunden kontakt med sjuksköterskan som trygg, delaktig och energigivande (studie 1), medan patienter med subkutan biologisk läkemedelsbehandling kämpar för att bli delaktiga och oberoende i livet (studie 2).
Sjuksköterskor kan underlätta för patienter med biologisk läkemedelsbehandling i deras strävan efter delaktighet och oberoende. Uppföljning av patienter med biologisk läkemedelsbehandling kan ske säkert och effektivt genom en sjuksköterskeledd mottagning baserad på personcentrerad vård och kan vara ett komplement till en reumatologmottagning (studie 3). Dessutom tillför en sjuksköterskeledd mottagning ett mervärde i vården genom att mötet med sjuksköterskan skapar en trygghet, förtrogenhet och delaktighet hos patienten (studie 4).

Mer information

Ingrid Larsson har i sin avhandligt utförligt beskrivit både bakgrund, studier och resultat i en lättläst sammanfattning på svenska. Här är länken till hennes avhandling, sammanfattningen börjar på sidan 62.

Titel: Person-centred care in rheumatology nursing in patients undergoing biological thertapy: An explorative and interventional study
Författare: Filosofie doktor i hälsa och vårdvetenskap och leg. sjuksköterska Ingrid Larsson, Hälsohögskolan Jönköpings universitet och FoU-Centrum på Spenshult, 2013

Ingrid fortsätter forska, Ingrid berättar

Efter disputationen delar jag min anställning mellan FOU-center Spenshult och Högskolan Halmstad. Jag fortsätter med forskning kring personcentrerad vård i reumatologisk omvårdnad samt undervisar på Högskolan Halmstad både på sjuksköterske- och distriktssköterskeprogrammet. Det är både utmanande och inspirerade att träffa studenter och delge sina erfarenheter från den reumatologiska omvårdnadsforskningen i olika delkurser. Jag tycker att det är viktigt att sprida kunskap om den reumatologiska omvårdanden till blivande sjuksköterskor och distriktssköterskor eftersom de kommer att träffa på många patienter med en reumatisk sjukdom under sitt yrkesliv.

En del av min forskning handlar om sjuksköterskemottagning där avsikten är att ersätta vartannat läkarbesök med ett sjuksköterskebesök vid uppföljning av biologisk läkemedelsbehandling för patienter med låg eller ingen sjukdomsaktivitet.  En sjuksköterskemottagning utformades utifrån en personcentrerad vård med patientens behov i fokus. Studien var en ett års uppföljning avslutades 2011.

Flera delstudier pågår:

Delstudie 1:
Hälsoekonomiska effekter av sjuksköterskemottagning jämfört med läkarmottagning vid uppföljning av patienter som behandlas med biologiska läkemedel vid reumatisk sjukdom
Syftet med denna del i forskningsprojektet, som är en fortsättning av mitt avhandlingsarbete, är att jämföra en sjuksköterskeledd mottagning med läkarledd mottagning avseende behandlingsresultat. Vi ska med hälsoekonomisk metodik jämföra kostnader för patienter behandlade med biologiska läkemedel med låg eller ingen sjukdomsaktivitet.  Journalgranskning har skett för att sammanställa patienternas samtliga vårdkontakter inom reumatologin för att göra en ekonomisk bedömning tillsammans med den hälsorelaterade livskvaliteten.

Delstudie 2:
Möjligheter för patienter med kronisk inflammatorisk artrit att uppleva delaktighet i vård och behandling genom en sjuksköterskemottagning baserad på personcentrerad vård
Syftet är att beskriva delaktighet och tilltro till sin egen förmåga hos patienter med kronisk inflammatorisk artrit. Vi ska jämföra skillnaderna efter 1 år mellan patienter som deltagit i en sjuksköterskeledd mottagning, baserad på personcentrerad vård, jämfört med de som fått traditionell vård vid en läkarmottagning. För patienter med kroniska inflammatoriska artriter är det viktigt att känna delaktighet och tilltro till sin egen förmåga. Då ökar möjligheterna till ett gott behandlingsresultat. Många patienter upplever att en personcentrerad vård ökar delaktighet och oberoende.

Delstudie 3:
Patienters erfarenhet av delaktighet i ett gott behandlingsresultat med biologiska läkemedel
Syftet är att beskriver patienters erfarenhet av sin egen delaktighet i ett gott behandlingsresultat med biologiska läkemedel. Intervjuer har genomförts med 25 patienter som har en kronisk inflammatorisk artrik och biologiskt läkemedelsbehandling och en dataanalys ska göras med en kvalitativ metod.  

Relaterade artiklar

Visa fler