Sexuell hälsa vid reumatoid artrit – en sjukgymnastisk metod

Den här avhandlingen undersöker hur personer med reumatoid artrit (RA) upplever att deras sjukdom har påverkat deras sexuella hälsa.

RA, även kallat ledgångsreumatism, är en kronisk, autoimmun sjukdom som främst innebär inflammationer i kroppens leder. Symtomen är smärta, trötthet, nedsatt fysisk kapacitet med svullna, ömma leder. Sjukdomen behandlas med antireumatiska läkemedel samt kompletterande teambaserad behandling som vanligtvis innefattar sjukgymnastik, social vägledning och arbetsterapi.
Sjukgymnast Kristina Areskoug Josefsson har i sitt arbete funderat över om patienterna uppfattar nyttan av sjukgymnastik som mer än smärtlindring och förbättring av den fysiska kapaciteten. Patientintervjuer visade att sjukgymnastik upplevdes ha positiv effekt på det sexuella livet. Denna infallsvinkel blev starten på Kristinas avhandlingsarbete.

Nytta för personer med reumatisk sjukdom

Syftet med avhandlingens fyra delstudier var att utforska hur patienter med RA upplevde att sjukdomen påverkat deras sexuella hälsa samt hur de uppfattade kommunikationen om sexuell hälsa på kliniken. Målet var att kunna använda underlaget till att förbättra det sjukgymnastiska omhändertagandet av patientgruppen.
Definitionen av sexuell hälsa kommer från Världshälsoorganisationen (WHO) som menar att;
”sexuell hälsa är ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet, inte endast frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet. Sexuell hälsa kräver ett positivt och respektfullt närmande till sexualitet och sexuella relationer, liksom möjligheter att få njutbara och säkra sexuella erfarenheter, fria från förtryck, diskriminering och våld.”

Sjukgymnastik spelar viktig roll för bättre sexuell hälsa vid RA

I den första studien deltog tio kvinnor (42-66 år) i individuella intervjuer för att berätta om förhållandet mellan deras sjukdom och sexuella hälsa. Två av slutsatserna var att bra kommunikation och sjukgymnastik ökar möjligheterna att förbättra den sexuella hälsan.
Intervjusvaren låg till grund för den andra studien där 150 personer (122 kvinnor, 28 män, 19-77 år) svarade på ett frågeformulär (Questionnaire of Sexual Health, QSH). Målet var att ytterligare undersöka patienternas erfarenheter och åsikter om sjukdomens effekter på sexuell hälsa och upplevelser, samt behovet av sjukgymnastik.

Resultaten visade

Det fanns ett starkt samband mellan förbättrad kondition, minskad smärta och ett bättre sexualliv. Patienterna upplevde också att sjukgymnastik gav dem bättre självförtroende och en ökad tillfredsställelse med sig själva och sina kroppar, vilket i sin tur påverkar den sexuella hälsan positivt.
Sjukgymnaster ska vara medvetna om att smärta, trötthet, minskad ledrörlighet och fysisk kapacitet kan påverka den sexuella hälsan hos RA-patienter, studieresultaten visade dock att den här aspekten mycket sällan diskuteras mellan patienter och vårdpersonal. För att uppnå bästa möjliga vård är det viktigt med en strategi för hur sexuell hälsa kan föras på tal i möten mellan patienten och sjukvårdspersonalen. Ämnet bör dessutom lyftas regelbundet då sexuell hälsa kan påverkas på olika sätt under sjukdomens utveckling, samt beroende på patientens livssituation.

Frågeformulär underlättar

Ett sätt att uppnå regelbunden kommunikation i den kliniska vardagen, med respekt för patientens integritet, är att använda ett frågeformulär. Resultaten från den tredje och fjärde studien (med 130 respektive 80 deltagare) visade att det generella frågeformuläret MDHAQ-S kan fastställa om patientens sexuella hälsa är nedsatt. Det krävs dock ett mer specifikt frågeformulär eller en utökad sjukhistoria (anamnes) för att få fram på vilket sätt den sexuella hälsan har påverkats, om det till exempel gäller nedsatt sexuell lust, sexuell tillfredsställelse eller sexuell funktion.
Förutom formulären måste sjukvårdspersonalen ha kunskap om hur ledgångsreumatism kan påverka den sexuella hälsan negativt för att kunna ge relevant information om hur mediciner och rehabilitering kan bidra till ett förbättrat sexliv.

Slutsats

Sexuell hälsa kan vara en viktig del av livet oavsett sjukdomssituation eller ålder. Studieresultaten visade att RA-patienterna vanligtvis tycker att sexuallivet är viktigt för deras välbefinnande även om de har en kronisk sjukdom och är medelålders eller äldre.
För att förbättra den sexuella hälsan hos RA-patienter bör information, kommunikation och sjukgymnastik användas i kombination, inte som enskilda strategier. Som sjukgymnast går det att stödja patienterna bland annat genom att motivera dem att öka sin fysiska aktivitet. Smärtlindrande behandling samt förbättrad fysisk kapacitet och rörlighet ingår i den traditionella rehabiliteringen av patienter med ledgångsreumatism, men diskuteras sällan utifrån perspektivet att förbättra sexuell hälsa. RA-patienter bör därför bli informerade om det positiva sambandet mellan sexuell hälsa och en fysiskt aktiv livsstil.

Mer information

Titel: Sexual Health in Rheumatoid Arthritis – a physiotherapeutic approach.
Författare: Kristina Areskoug Josefsson, medicine doktor i sjukgymnastik, specialistsjukgymnast i Reumatologi samt Forsknings- och utvecklingssamordnare i Sjukgymnastik, landstinget i Jönköpings län.

Efter sin disputation planerar Kristina att fortsätta forska. Först följer en tid av att söka forskningsmedel och planera för vidare studier innan det praktiska forskningsarbetet kan fortsätta.

På sidan 10 i avhandlingen hittar du en svensk sammanfattning.
På diagnossidorna kan du läsa mer om bland annat RA.

Relaterade artiklar

Visa fler