Ultrasonografi för diagnostik, vägledning av steroidinjektion och uppföljning av behandlingseffekt vid juvenil idiopatisk artrit

Målet var att utvärdera den bilddiagnostiska tekniken dopplerultraljud på patienter med barnreumatism (juvenil idiopatisk artrit, JIA).

Barnreumatiska sjukdomar skiljer sig i många avseenden från de vuxnas sjukdomar. Brosk och skelett hos växande barn och ungdomar ser också annorlunda ut vid bilddiagnostik, och har andra egenskaper än hos vuxna. Det är därför viktigt att ultraljudstekniken utvärderas för användning på barn.

Nyttan för personer med reumatisk sjukdom

Inom vården kommer dopplerultraljud framöver troligen att spela en lika viktig roll i handläggningen av patienter med JIA, som den redan gör inom vuxenreumatologin. Klinisk undersökning, blodprovsanalyser och bilddiagnostik kommer tillsammans att användas för att bekräfta eller utesluta inflammation och leddestruktion vid JIA. I detta sammanhang kommer ultraljudets betydelse sannolikt att öka.

Avhandlingen

JIA är samlingsnamnet för alla former av artrit som varar längre än 6 veckor och som uppstår före 16 års ålder. JIA är den vanligaste kroniska reumatiska barnsjukdomen. Den orsakar svåra handikapp som karaktäriseras av kronisk ledinflammation (synovit) med symtom som svullnad, smärta, rörelsebegränsning och frekventa extraartikulära manifestationer (besvär från andra delar av kroppen, utanför leden).
Ultraljudsundersökning, används för att ställa diagnos, för vägledning av punktioner/ledinjektioner och för att utvärdera effekten av en behandling. Ultraljud är ljudvågor med en frekvens högre än 20 kHz vilket är mer än vad människoörat kan uppfatta. De svartvita bilderna visar morfologin (form och uppbyggnad) och kan påvisa sjukliga förändringar hos ett organ eller en kroppsdel. Vid användning av Dopplerteknik kan metoden användas för att påvisa blodflöde, exempelvis ett ökat blodflöde i inflammerade vävnader.

Doppler som undersökningsteknik 

I den första och tredje studien utvärderades dopplerultraljud av fotleden och handleden hos barn med JIA. Målet var att undersöka hur användbar tekniken är för att upptäcka ledinflammation, för vägledning vid steroidinjektioner och vid utvärdering av behandlingseffekt.

Diagnostisering av entesit

I den andra studien utvärderades nyttan av dopplerultraljud för att diagnostisera entesit (inflammation i muskel- och senfästen) hos barn med JIA. Resultaten jämfördes med ultraljudsdata från friska kontrollpersoner och med dem från magnetkameraundersökning (MR).

Diagnostisering av sjukdomsaktivitet

I den fjärde studien jämfördes MR med dopplerultraljud för att utvärdera sjukdomsaktivitet hos patienter med JIA. Resultaten jämfördes med data från friska kontrollpersoner.

Slutsats

Ultraljud med doppler ger möjlighet att exakt lokalisera inflammerade strukturer i kroppen, i områden som är tillgängliga för ultraljud. Metoden förbättrar också diagnostiken av synovit och entesit vid JIA. Vid steroidinjektioner möjliggör ultraljud med Doppler exakt vägledning. Metoden är dessutom värdefull för att utvärdera effekten av sådana steroidbehandlingar. Ultraljud kan användas i samband med ordinarie undersökning av patienten, har god tillgänglighet, kräver inte injektion av kontrastmedel eller sövning av unga patienter och är ett 
användbart komplement till MR för utvärdering av sjukdomsaktivitet vid JIA.

Framtid

Louise Laurell fortsätter sin forskning inom bland annat bilddiagnostik och nutrition.

Mer information

Titel: Ultrasonography for Diagnosis, Intervention, and Follow-up in Juvenile Idiopathic Arthritis.
Författare: Medicine doktor Louise Laurell, överläkare vid Barn- och ungdomsmedicinska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

På sidan 61 i avhandlingen finns en svensk sammanfattning.
Länk till diagnossidorna om barnreumatism.
Länk till Unga Reumatikers hemsida

Relaterade artiklar

Visa fler