Verksamhets- och aktivitetsplan för forskningen

Ett av de områden som Reumatikerförbundet månar speciellt mycket om är forskningen. Reumatikerförbundets arbete för ökad forskning har direkt bäring på båda avsnitten i visionen, Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. 

Forskningen är viktig inte bara för de resultat som leder till förbättrad vård och hälsa. Den är också viktig eftersom den för många har ett stort symbolvärde och ger hopp. 

Reumatikerförbundet verkar för mer resurser från samhället och för andra forskningsfinansiärer samt gör egna insatser till forskning kring reumatiska sjukdomar och dess konsekvenser. 

Reumatikerförbundet stödjer forskning som syftar till att minska sjukligheten i reumatiska sjukdomar och som ökar livskvaliteten hos personer med reumatisk sjukdom. Förbundet stödjer också forskning som syftar till att förebygga reumatisk sjukdom.

---

---

Reumatikerförbundets verksamhetsplan för forskningen 2017–2021


Forskning för ökad kunskap

Reumatikerförbundet stödjer forskning som präglas av 

 • långsiktighet 
 • är patientnära
 • belyser riskfaktorer
 • behandlar individens aktivitet och delaktighet i samhället.

Det är också viktigt att stödja forskning om 

 • sjukdomsmekanismer
 • diagnos- och utvärderingsmetoder
 • behandlingseffekter
 • läkemedelseffekter
 • komplexa vård- och rehabiliteringseffekter
 • samt hälsoekonomisk forskning 

Insamling

Ett väl fungerande insamlingsarbete är centralt för forskningen. Konkurrensen är stor och det är därför viktigt att ständigt undersöka nya kanaler och nya former av insamlingsarbete. Under 2017 ökade Reumatikerförbundet insamlingen med 25 procent.

Under 2017 har Reumatikerförbundet ökat kunskapen om rörelseorganens sjukdomar så att de finns som särskilda forskningsområden i såväl forskningspropositionen som i EU`s Horizon 2020, det vill säga EU:s nästa forskningprogram/forskningsbudget för perioden 2014–2020.


Brukarmedverkan en självklarhet

Synen på brukare och patienter ändras och det blir alltmer uppenbart att brukarens och patientens kunskap är en viktig källa för att utveckla olika verksamheter inom vård och forskning. Reumatikerförbundet vet hur det är att leva med reumatiska sjukdomar och övriga sjukdomar i rörelseorganen. Därför ska fler modeller och exempel lyftas fram för brukarmedverkan och brukarinflytande som kan tillämpas inom både vård och forskning. År 2018 är brukarmedverkan en självklar del i vård och forskning.

---

---

Aktivitetsplan för forskning 2018

Reumatikerförbundet värnar den fria forskningen, som bedöms vara en förutsättning för framtida forskningsgenombrott. Forskningen som stöds av förbundet ska därför vara mångfacetterad, men kliniskt problemorienterad och hypotesgenererad. Forskning med tydlig patientnytta ska prioriteras. Forskningen bör vara långsiktig. När resurserna medger bör långsiktigheten i anslagstilldelningen prioriteras så att fler anslag införs. 


Vi prioriterar fem områden i det forskningspolitiska området under 2018:

Dela ut forskningsanslag via Vetenskapliga nämnden

Reumatikerförbundet vill ge ökade medel till forskningsprojekt som motsvarar kraven när det gäller vetenskap och konkurrenskraft. Viss del av forskningsanslagen blir flerårsanslag. 

Riktade forskningsinsatser

 • Artrosforskning får fortsatt anslag under 2018
 • Giktforskning och skapande av nationellt nätverk får fortsatt anslag under 2018
 • Utlysning av medel för medicinsk och arbetslivsinriktad rehabiliteringsforskning med start av första tilldelning tidigast 2019 

Patientnära forskning

 • Reumatikerförbundet vill stödja miljöer och forskningstjänster inom områden där annan finansiering av viktig patientnära forskning är kraftigt beskuren
 • Stärka forskningmiljöer som Spenshults forskningsstiftelse
 • Stödja forskare med "ryggsäckspengar", det vill säga ge sådant stöd som behövs för att genomföra forskningen, exempelvis stöd till material 

Samverkan med andra forskningsfinansiärer

 • Vinnova i PRECIIS-projektet
 • EU Horizon 2020 i LIVE INCITE och PREFER
 • Vetenskapsrådet i Nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens 

Samverkan med läkemedelsindustrin

 • Familjeplaneringsprojekt i samverkan med läkemedelsbolag

Relaterade artiklar

Visa fler