Göteborgs-Posten: Kritiskt läge för svensk medicinsk forskning

Antalet anställda inom den forskande läkemedelsindustrin har nästan halverats sedan 2004. Life science-företag lämnar landet och forskningssatsningarna krymper. Läget är kritiskt och nu krävs en rad kraftfulla åtgärder, skriver en lång rad aktörer.

Sverige befinner sig i ett kritiskt läge när det gäller medicinsk forskning och dess tillämpning. Samtidigt som vårdkostnaderna ökar har Sverige halkat efter vad gäller forskning, vidareutveckling av upptäckter till produkter och introduktion av nya behandlingsformer inom vården. Det drabbar enskilda individer och har bidragit till att life science-företag lämnar landet.


Sverige har en negativ tillväxttakt för forskning och utveckling (FoU) och ligger nu sjua från slutet i jämförelse med 33 andra länder, enligt EU-kommissionen. I den forskande läkemedelsindustrin har antalet anställda i Sverige minskat med 45 procent sedan 2004.


Läkemedelsindustrin var 2009 den näst viktigaste exportbranschen för Sverige, med 37 miljarder kronor i nettoexport. Fem år senare har denna nettoexport sjunkit med över åtta miljarder. Samtidigt har läkemedelsföretagens FoU-investeringar i Sverige minskat med en miljard sedan 2011. Detta har Sverige helt enkelt inte råd med.


14 åtgärdsförslag
Som nyckelaktörer inom life science gick vi därför ihop i projektet ”Agenda för hälsa och välstånd”, där vi under ledning av stiftelsen Forska!Sverige enats om 14 prioriterade åtgärdsförslag. För ett konkurrenskraftigt life science krävs en stärkt finansiering av forskningen. Samtidigt finns stora behov av strukturella förändringar, vilket vi fokuserat på i våra förslag.


Genom vår unika konstellation – vårdpersonal, forskare, företagare, policyexperter, fackförbund, patientorganisationer och professionsföreträdare – har vi kunnat arbeta fram konkreta handlingsplaner, vilket hittills saknats för life science. Dessa presenteras i en rapport i dag, i samband med en konferens med bland andra ministrarna för näringsliv och innovation, högre utbildning och forskning, samt folkhälsa och sjukvård.

Här är några av våra förslag:

 

  • Sverige tappar mark inom bland annat klinisk forskning, som är en förutsättning för kvalitetsdrivet förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården. Det måste finnas en tydlig roll för kliniska studier i vården. Vi föreslår en ökad satsning på kvalitetsregister, där våra personnummerbaserade databaser ger Sverige en konkurrensfördel. Svensk vård använder inte nya innovativa produkter i samma grad som jämförbara länder. Vi hamnar på plats 13 av 14 vad gäller introduktion av nya behandlingar, visar en internationell studie. Ur patientens perspektiv är detta oacceptabelt.
  • Vi föreslår att regeringen skapar en särskild fond i syfte att avlasta vårdens kostnader för introduktion av godkända läkemedel och så kallad CE-märkt medicinteknik.För ökad kvalitet i vården måste patienter, forskare, företag och vårdgivare få bättre möjligheter att bidra till insamling, användning och delning av data på ett etiskt, säkert och strukturerat sätt.
  • Vi föreslår en samordnad satsning på digitalisering inom life science, med en arbetsgrupp för nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling.Det krävs ett bättre näringslivsklimat för att inte Sverige ska fortsätta att mista life science-företag; kompetens, samverkan och ekonomiska incitament är nyckelord.
  • Vi föreslår en nationell satsning på specialiserade forsknings- och behandlingscentra, där vård, akademi och företag samverkar. Det behövs vidare en nationell plan för innovationsupphandling för att främja utveckling och införande av innovationer. För att inte förlora tillväxtpotentialen i små företag behövs det också en plan för statligt riskkapital som ska vara marknadskompletterande och även stimulera privata investeringar i tidiga faser.Ta chansen!

 


Nyligen tillsatte regeringen en nationell samordnare för life science. Det innebär att det finns en tydlig mottagare av vår rapport och vi hoppas att regeringen och riksdagen snabbt kan genomföra förslagen, samt att det avsätts resurser till detta.


Sverige har en enorm potential inom life science. Vi är beredda att ta vår del av ansvaret för att nödvändiga förändringsprocesser ska kunna utföras. Vårt budskap till de politiska partierna är att agera snabbt och beslutsamt, medan vi fortfarande har chansen.


Anna Nilsson Vindefjärd
generalsekreterare Forska!Sverige

Göran Alderborn
dekanus Uppsala universitet

Anders Blanck
vd LIF – de forskande läkemedelsföretagen

Anne Carlsson
ordförande Reumatikerförbundet

Ivar de la Cruz
ordförande Naturvetarna

Johan Dabrosin Söderholm
dekanus Linköpings universitet

Lena Gustafsson
rektor Umeå universitet

Kerstin Holmberg
Nätverket mot cancer

Stefan Jacobson
vd Danderyds sjukhus

Olle Larkö
dekanus Sahlgrenska Akademin

Ulrika Lindstrand
vice förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Karin Meyer
vd Apotekarsocieteten

Tomas Movin
vd Södersjukhuset

Gunnar Németh
vice styrelseordförande Capio

Kerstin Nilsson
ordförande Svenska Läkaresällskapet

Göran Petersson
professor Linnéuniversitetet

Inger Ros
ordförande Riksförbundet HjärtLung

Ulrica Sehlstedt
partner Arthur D Little

Eugen Steiner
partner Health Cap

Anders Sylvan
landstingsdirektör Västerbottens läns landsting

Kerstin Tham
prorektor Karolinska Institutet

Gunnar Ahlberg
Praktikertjänst

Daniel Öhman
vd GHP

Läs hela debattartikeln på GP:s hemsida.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler