Skjut upp beslut om vårdval rehab i Västra Götaland!

Beslut om ett vårdval för rehabilitering i primärvården i Västra Götaland bör skjutas upp. Först behövs en rejäl konsekvensanalys, skriver bland andra Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna och Anne Carlsson, Reumatikerförbundet,  i Göteborgs Posten, publicerat den sjunde februari.

Den 11 februari väntas regionfullmäktige i Västra Götaland ta beslut att införa ett vårdval för rehabilitering i primärvård från och med 1 september 2014.

Detta förslag till vårdvalsystem uppfyller dock inte de intentioner som legat till grund för att tillgodose invånarnas behov av rehabilitering i primärvården. Tvärtemot avsikten kommer förslaget inte att säkra en hög tillgänglighet och en kunskapsbaserad vård med god kvalitet.

Fysioterapeuterna, Reumatikerförbundet och Personskadeförbundet RTP anser att beslutet om Vårdval Rehabilitering inom primärvården måste skjutas upp och beredas ytterligare. En konsekvensanalys måste göras kring hur beslutet faller ut ur ett patientperspektiv, och särskilt med avseende på kostnadseffektivitet och patientsäkerhet.

Vi vill ha en vårdvalskonstruktion som tillgodoser patientens rätt till adekvat hjälp på rätt nivå. Omställningen av den specialiserade vården från sjukhus till primärvården måste mötas med specialistutbildade fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Motverkar syftet

Västra Götalands förslag till vårdvalsmodell motverkar själva syftet med vårdvalsreformen, nämligen att stärka patientens ställning och tillgodose att patienterna får en vård på lika villkor i regionen.

Att fysioterapeutisk behandling ger bra resultat vid rehabilitering för många olika patientgrupper är vida känt.

Som förbund har Fysioterapeuterna efter noggrann genomgång av nuvarande och föreslagen struktur konstaterat att förslagets mål avseende vårdkvalitet, effektivitet, samverkan eller samhällets behov och utbud av fysioterapeutiska insatser inte uppnås.

Exempelvis premieras korta, akuta och enklare behandlingar framför insatser riktade till personer med mest vårdbehov. Multisjuka och personer med kroniska sjukdomar, såsom reumatiker och smärtpatienter, trängs undan och riskerar att inte få den vård de har rätt till.

Risk för sämre vårdkvalitet

Incitament saknas därmed för att möta deras behov och politikernas intentioner om att fler svårare patientfall ska klaras inom den öppna vården på primärvårdsnivå. Det är även olyckligt att det saknas stöd för en nödvändig kunskapsutveckling som kan möta framtidens rehabiliteringsbehov.

Vårdkvaliteten riskerar att försämras då både kompetenskraven och förväntningarna på samverkan mellan vårdgivare är lägre ställda än i befintliga strukturer. Det riskerar även att begränsa behandlingsutbudet för samtliga patientgrupper och då särskilt för landsbygdens invånare.

Fysioterapeuterna har, utifrån professionens perspektiv, påtalat dessa brister i beslutsunderlaget men trots det väljer nu regionstyrelsen att gå vidare med vårdval Rehabilitering inom primärvården

Det är naturligtvis positivt att regionen vill satsa på att stärka den specialiserade rehabiliteringen i primärvården. Men huvudsyftet måste vara att sätta fokus på behovet av rehabilitering i primärvården och öka förutsättningarna för att hjälpa alla patienter.

Därför vill vi uppmana alla politiker i regionfullmäktige att ställa sig frågan hur det blir bättre för patienterna med det förslag som ligger för beslut!

Stefan Jutterdal

förbundsordförande Fysioterapeuterna

Erica Sandberg

distriktsordförande Västra Götalandsregionen Fysioterapeuterna

Anne Carlsson

förbundsordförande Reumatikerförbundet

Pelle Kölhed

förbundsordförande Personskadeförbundet RTP

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler