Remissvar: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte (S2011/8290/FS)

Reumatikerförbundet har många kommentarer till denna remiss.

Reumatikerförbundet samlar personer med reumatiska sjukdomar och andra sjukdomar i rörelseorganen. Många av de reumatiska sjukdomarna kräver regelbunden kontakt med hälso- och sjukvården och läkemedel är en vanlig del av behandlingen.

Det är inte ovanligt att en person förskrivs ett stort antal olika preparat. Reumatikerförbundet verkar för en jämlik och väl fungerande hälso- och sjukvård och i den är läkemedelsbehandling en viktig del. Förskrivning och expediering av läkemedel är en del av vårdkedjan och det är också mycket viktigt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 

Vi har tagit del av remissen Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte från Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda och tydliggöra eventuella förbättringar och försämringar med att införa generisk förskrivning ur ett patient- och förskrivarperspektiv.

I uppdraget ingår också att analysera och komma med förslag på insatser som skulle kunna genomföras på kort sikt i syfte att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte samt att ge en rekommendation i frågan om generisk förskrivning bör införas i Sverige eller inte.

Generisk förskrivning innebär att förskrivaren skriver substansnamnet istället för produktnamnet. På så sätt blir det upp till apoteken att välja vilken produkt som expedieras. 

Reumatikerförbundet har följande kommentarer: 

Läkemedelsverket gör bedömningen att ett införande av generisk förskrivning inte självklart skulle öka patientsäkerheten och de rekommenderar därför att generisk förskrivning inte införs i Sverige. Reumatikerförbundet ser inget problem med att tillåta generisk förskrivning som komplement till nuvarande system. Tvärtom kan det många gånger vara förvirrande för patienten att ett visst preparat skrivs ut av läkaren och att det sedan byts ut på apoteket.

Bättre då att läkaren väljer substans och att farmaceuten avgör vilken produkt som skall expedieras. För vissa produkter behöver dock möjligheten att förskriva en viss produkt finnas. Ett sådant exempel är de biologiska läkemedlen som ofta används vid behandling av till exempel reumatoid artrit. 

Läkemedelsverket rekommenderar en fortsatt utveckling av och samverkan kring en helhetssyn från förskrivning till expedition, inklusive ett återrapporteringssystem från apotek till förskrivare. Reumatikerförbundet ser positivt på förlaget.

Förbättringar i läkemedelslistor till patient. Reumatikerförbundet ser positivt på förslaget och tror att det här är ett område där det borde vara möjligt att göra stora förbättringar för att underlätta patientens förståelse. 

Översyn av journalsystemets funktion och information för att få ett system som bättre stödjer förskrivaren. Reumatikerförbundet ser vikten av att detta arbete prioriteras och även om det finns stora svårigheter borde också viktiga förbättringar kunna göras.

Ett fortsatt arbete med att förbättra utseende och märkning av läkemedelsförpackningar. Här vill Reumatikerförbundet gärna påpeka att idag har den förskrivande läkaren sällan detaljkunskap om hur de olika förpackningarna ser ut. Det är därför viktigt att expedierande farmaceut kan korrigera valet, till exempel byta till en mer lättöppnad förpackning utan att det medför en extra kostnad för patienten.  

Fortsatta informations- och utbildningsinsatser kring det generiska utbytet. Reumatikerförbundet vill betona hur viktigt det är att patienten verkligen förstår informationen kring sina läkemedel. Otillräcklig information skapar risk för felanvändning, dålig följsamhet till ordinationen och otrygghet och det i sig riskerar patientsäkerheten. 

Stockholm, 2015-02-27 

Anne Carlsson, 
Ordförande Reumatikerförbundet

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler