Remissvar till betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

Reumatikerförbundet har flera synpunkter på denna remiss.

Reumatikerförbundet är Sveriges största intresseorganisation för personer med reumatiska sjukdomar och andra sjukdomar i rörelseorganen såsom fibromyalgi och artros. Vi är nästan 50 000 medlemmar. Alla människor kan drabbas av reumatiska sjukdomar, ung som gammal. De reumatiska sjukdomarna är kroniska och människor som drabbas får leva med sjukdomen livet ut. Det finns närmare hundra diagnoser inom Reumatikerförbundets område.

Reumatikerförbundet har en betydande roll som forskningsfinansiär inom det reumatologiska forskningsområdet och verkar också genom patientrepresentanter inom många av de kvalitetsregister som berör våra medlemmar.

Forskningens framsteg är viktiga för våra medlemmar och de stora framstegen inom reumatologin de senaste 20 åren har bidragit till att många av våra medlemmar har väsentligt mycket bättre förutsättningar att leva ett gott liv. Förbundets vision är också ” Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta”. 

Reumatikerförbundet ställer sig generellt positivt till registerforskning och välkomnar utredningens förslag för att underlätta registerbaserad forskning och att inrätta ett Nationellt biobanksregister.

Vi instämmer i utredningens slutsats att registerbaserad forskning, forskningsregister och forskningsdatabaser inte innebär något betydande intrång i enskildas personliga integritet.

Etikprövningslagen

Betänkandet föreslår ett förenklat etikprövningsförfarande. Vidare föreslås det att utlämnande från forskningsdatabaser alltid ska kräva etiktillstånd.

Reumatikerförbundet ser positivt på förslaget kring ett förenklat förfarande då detta kan förkorta processen samtidigt som en integritetsbedömning fortfarande görs. Att uttag ur forskningsdatabaser alltid ska föregås av etiktillstånd är viktigt för integritet och en god etisk standard.

Kodnyckelförfarande

Förslaget är att kodnycklar ska bevaras hos den myndighet som har lämnat ut kodnyckeln under 20 år från dess att den först lämnades ut. 

Reumatikerförbundet ser positivt på förslaget men ser också vikten av att ett system införs för rutiner kring information om när en kodnyckel håller på att löpa ut. Detta för att säkerställa att kodnycklar som fortfarande kan vara till användning inte förstörs.

Sekretessbestämmelse

I betänkandet föreslås att personuppgifter som samlats in för forskning alltid ska vara skyddade av absolut sekretess och den betonar också att det är viktigt att personuppgifter behandlas enligt gällande regler och i säkra system. Regeringen föreslås uppmana till detta i regleringsbreven till universitet och högskolor.

Reumatikerförbundet stödjer att sekretessen kring personuppgifter stärks och vill betona vikten av att detta följs upp. Det är viktigt att universitet och högskolor centralt tar ansvar för hanteringen av sekretessen och att detta inte hamnar hos den enskilda forskargruppen. Det behövs förslag på hur universiteten konkret ska lösa uppgiften och det behövs också resurser för detta.

Forskningsdatabaser

Betänkandet föreslår en ny lag om inrättandet av forskningsdatabaser. Den nya lagen ska ge allmänna regler för forskningsdatabaser. Regeringsförordningar ska sedan reglera ändamål och innehåll i de olika databaserna. Definitionen av en forskningsdatabas är i lagförslagets §2: ”En databas (uppgiftssamling) med uppgifter som samlas in från enskilda individer eller från myndighetsregister och som är en nationell infrastruktur för att tillhandahålla uppgifter till flera olika framtida forskningsprojekt.” Vidare föreslås Vetenskapsrådet behandla vilka forskningsdatabaser som bör finnas.

Reumatikerförbundet ser möjligheterna till långsiktiga vinster av att kunna skapa forskningsdatabaser av det slag som beskrivs men uppfattar begreppet som aningen vagt formulerat. Vidare vill vi betona vikten av tydliga föreskrifter om syfte, innehåll, användningsområden med mera. Detta för att undvika uppkomsten av databaser med oklara syften där individens integritet kan riskeras. Samtidigt är det viktigt att centraliseringen av beslut om forskningsdatabaser inte får en hämmande effekt på forskningen. 

Nationellt biobanksregister

Svenskt biobanksregister görs om till Nationella biobanksregistret där Socialstyrelsen får personuppgiftsansvar. Registrering i registret ska kunna ske efter samtycke med den enskilde. Absolut sekretess ska gälla de uppgifter som finns i registret och registreringen ska bygga på samtycke.

Reumatikerförbundet stödjer förslaget till ett nationellt biobanksregister och ser fördelarna med ett nationellt system. Vi vill dock betona vikten av att registret baseras på samtycke och att samtycket blir en aktiv handling och inte avsaknaden av ett nekande. Det är också viktigt att uttag skall kunna göras för vård och behandling. 

Anne Carlsson,
Ordförande Reumatikerförbundet

Stockholm, 2015-02-09

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler