– Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården SOU 2015:14

(Diarienummer S2015/1547/FS) Reumatikerförbundet är positiv till att patientnämndernas ansvar utvidgas så att patientens ställning stärks och inte försvagas.

Reumatikerförbundet är Sveriges största intresseorganisation för personer med reumatiska sjukdomar och övriga sjukdomar i rörelseorganen med nära 50 000 medlemmar. De reumatiska sjukdomarna är kroniska sjukdomar och människor som drabbas får leva med sjukdomen resten av livet. Det finns närmare hundra diagnoser inom Reumatikerförbundets område.  

Reumatikerförbundet har tagit del av delbetänkandet av Klagomålsutredningen Sedd, hörd och respekterad SOU 2015:14 och lämnar följande synpunkter. 

Klagomålsutredningens uppdrag är att lämna förslag på en mer ändamålsenlig hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården och slutbetänkande lämnas i december 2015. Vårdens hantering av klagomål är en viktig förtroendefråga. De finns många patienter och deras närstående som kan vittna om sina svårigheter att framföra klagomål eller synpunkter till hälso- och sjukvården. Det har vi inte minst mött hos våra egna medlemmar. Det är med den utgångspunkten mycket positivt att utredningen föreslår ett nationellt och enhetligt klagomålssystem med tydlig ansvarsfördelning. Vi anser också att ett klagomålssystem måste fungera likvärdigt i hela landet.

För att kunna uttrycka sitt missnöje är det viktigt att veta hur man ska gå tillväga. Därför är det bra att en enhetlig nationell information om hur det går till att klaga tas fram. Vi är positiva till det skapas en tydlig väg för patienters klagomål och att vårdgivaren föreslås bli skyldig att ta emot klagomål och synpunkter på den egna verksamheten genom tillägg i patientsäkerhetslagen. Personer som är kroniskt sjuka möter sjukvården ofta och är beroende av goda relationer med sjukvården. Vi är ganska säkra på att det hos dessa patienter finns en stor olust att klaga direkt hos sina vårdgivare. Vågar och kan en patient klaga hos den som ska vårda henne/honom? Vi anser att en konsekvensanalys bör göras för att belysa patienternas vilja att klaga. Reumatikerförbundet är positiv till att patientnämndernas ansvar bör utvidgas till att sammanställa och analysera inkomna patientärenden, varvid fokus läggs på klagomålens innehåll. Vårdgivarna måste vara skyldiga att redovisa de klagomål de fått till patientnämnderna. Vi anser till skillnad från utredaren att det borde finnas en nationell myndighet eller nämnd som därefter bedömer dessa sammanställda klagomål och som även har mandat att fatta beslut i enskilda klagomål.

För att patienter och närstående ska kunna känna trovärdighet gentemot patientnämnderna är det viktigt att dessa har en självständig ställning gentemot andra förvaltningar inom kommun och landstig/region. Patienterna ska kunna vara trygga i förvissning om att patientnämnderna är oberoende, vilket de nu inte uppfattas som. Detta särskilt med tanke på att det är landstingens och regionernas egna tjänstemän och politiker som fattar beslut.

Reumatikerförbundet känner viss oro inför begränsning av IVO:s uppdrag. Vi har dock förståelse för aspekterna kring myndighetens formella hantering, vilket innebär att patientens behov inte alltid tillgodoses bäst med aspekt på förklaringar, ursäkter, bli lyssnade på eller handfast hjälp i kontakten med hälso- och sjukvården. Det har heller inte gjorts någon ordentlig utvärdering av förändringen av HSAN.

Reumatikerförbundets uppfattning är att patientens ställning ska stärkas, inte försvagas.


Stockholm 18 juni 2015  

Anne Carlsson
Förbundsordförande

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler