Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot folkhälsa Ds 2014:41 (Diarienummer 2014/8155/FS)

Reumatikerförbundet ställer sig positivt till förslagen i promemorian och att Sverige ansluter sig till konventionen.

Reumatikerförbundet har tagit del av remissen: Departementsserie 2014:41 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot folkhälsa. Vi tackar för inbjudan att lämna synpunkter och vill lämna följande kommentar.

Reumatikerförbundet är Sveriges största intresseorganisation för personer med reumatiska sjukdomar och andra sjukdomar i rörelseorganen så som artros och fibromyalgi. Tillsammans är vi nästan 50 000 medlemmar. Alla, både gamla och unga, kan drabbas av sjukdomar i rörelseorganen.

Sjukdomarna är kroniska och kräver ofta läkemedelsbehandling som inte sällan är både komplicerad och omfattande. Att våra medlemmar, i egenskap av läkemedelsanvändare, kan lita på läkemedlens äkthet och kvalitet är fullkomligt centralt.Europarådet antog 2010 en konvention om förfalskning av läkemedel och medicintekniska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot folkhälsan.

Sverige har varken undertecknat eller ratificerat konventionen än. Syftet med konventionen är att straffbelägga brott av den här typen, skydda brottsoffer och underlätta samarbete. I promemorian övervägs det vilka lagändringar och andra åtgärder som krävs för att Sverige ska kunna ansluta sig till konventionen. 

Läkemedelsförfalskning är ett stort problem i många länder och även om problemet är störst i utvecklingsländer blir det allt vanligare även i västvärlden. De senaste åren har flera fall av förfalskningar upptäckts i de vanliga distributionskanalerna både i Europa och USA.  

Reumatikerförbundet ser allvarligt på problemet och det är av största vikt att det uppmärksammas. Ytterst är detta en viktig patientsäkerhetsfråga. Reumatikerförbundet ställer sig därför positivt till förslagen i promemorian och att Sverige ansluter sig till konventionen.

Vi vill betona att det är viktigt att Läkemedelsverket tydligt prioriterar frågan både från ett utrednings- och uppföljningsperspektiv men också när det gäller information och utbildning.
Stockholm, 26 februari 2015
 
Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler